Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Niedziela 21.04.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR ROKU DIARIUSZA
2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017

SZYBKI PRZEGLĄD
KRONIKA 2010    KRONIKA 2011    KRONIKA 2012    KRONIKA 2013    KRONIKA 2014    KRONIKA 2015    KRONIKA 2016    KRONIKA 2017    AKTUALNOŚCI

2008   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Styczeń 2008 r.
   Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

   poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

31 stycznia 2008
Na inauguracyjnym posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego premier Donald Tusk przedstawił cele i kierunki reformowania administracji samorządowej, wzmocnienia jej znaczenia i usprawnienia funkcjonowania. Wśród wielu elementów dalszej reformy podkreślił m.in. znaczenie uporządkowania podziału kompetencji między administracją rządową i samorządową, wskazaną komunalizację składników mienia państwowego, zwłaszcza nieruchomości i majątku wojskowego, a także potrzebę przygotowania nowej samorządowej ordynacji wyborczej wprowadzającej okręgi jednomandatowe oraz bezpośredni wybór starostów. Komisja stanowi forum współpracy przy tworzeniu wspólnych stanowisk rządu i samorządu terytorialnego, liczy 24 członków (12 ze strony rządowej i 12 przedstawicieli ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli). Do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektów aktów prawnych. Zasady funkcjonowania KWRiST określa ustawa (Dz.U. 2005.90.759).

30 stycznia 2008
Wczoraj dwa kolejne państwa ratyfikowały Traktat Reformujący UE: Słowenia (74 deputowanych w 90-osobowym Zgromadzeniu Narodowym opowiedziało się za ratyfikacją, sześciu sprzeciwiło się) oraz Malta (tutaj Parlament był jednomyślny). Wcześniej Traktat ratyfikowały Węgry. W procesie ratyfikacji - jak dotąd - przodują kraje przyjęte do wspólnoty w 2004 r. Główne postanowienia nowego traktatu to m.in. nowy system podejmowania decyzji w UE, nadanie Unii osobowości prawnej oraz nadanie wiążącego charakteru Karcie Praw Podstawowych. Polska dołączyła się do brytyjskiego protokołu ograniczającego stosowanie Karty.

28 stycznia 2008
Zebrane przez regionalne izby obrachunkowe dane wskazują, że jednostki samorządu terytorialnego w swoich budżetach na 2008 r. zaplanowały dochody na łączna kwotę 134 mld zł (wzrost w stosunku do wartości planowanej w 2007 r. o 11,59%) i wydatki na kwotę 147,8 mld zł (wzrost o 14,75%). Wynika z tego planowany deficyt równy 13,8 mld zł (w 2007 r. jednostki samorządu terytorialnego planowały deficyt budżetowy na poziomie 8,7 mld zł).

24 stycznia 2008
Zgodnie z przyjętym ostatnio przez Radę UE rozporządzeniem, od 2008 r. płatności bezpośrednie przysługują rolnikowi, który posiada grunty rolne w dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek. Przeniesienie własności lub wydzierżawienie ziemi przez rolnika przed wskazana datą pozbawia go płatności obszarowych do tych gruntów; wówczas przysługują one nabywcy lub dzierżawcy. Przepisy wspólnotowe zmieniły m.in. także definicję działki rolnej. Do powierzchni działki rolnej kwalifikującej się do płatności rolnik będzie mógł obecnie wliczyć przylegające do siebie powierzchnie mniejsze niż 10 arów (0,1 ha), np. oczka wodne, rowy, ogródki przydomowe. Wnioski o płatności bezpośrednie za 2008 r. rolnicy mogą składać w biurach powiatowych ARiMR od 15 marca br.

23 stycznia 2008
Rada Ministrów podjęła uchwałę o wznowieniu prac i dokończeniu reformy administracji publicznej rozpoczętej w 1989 r. (pierwszą ustawę o samorządzie terytorialnym uchwalił Sejm kontraktowy). Po sfinalizowaniu reformy samorządy lokalne uzyskają rangę, jaką dla odpowiednich władz wypracowano przez lata w krajach Unii Europejskiej. Zasadnicze zmiany mają dotyczyć dokończenia procesu decentralizacji i wzmocnienia kompetencji samorządu terytorialnego, w tym wzmocnienie podstaw majątkowych samorządów. Planowane jest określenie standardów wykonywania zadań publicznych realizowanych przez samorząd i powiązanie z nimi rozwiązań finansowych. Towarzyszyć temu będą zmiany w administracji rządowej. Pełna reforma ma przyczynić się do zahamowania i niwelowania kryzysu w sferze oświaty, pomocy społecznej i ochrony zdrowia. Odpowiednie prace legislacyjne będzie koordynował szef MSWiA.

22 stycznia 2008
Na niedawny apel MSWiA samorządowcy i wojewodowie przekazali do ministerstwa ponad tysiąc propozycji zmian w stu kilkudziesięciu aktach prawnych - ustawach i rozporządzeniach. Najwięcej zmian zgłoszono do przepisów normujących procedury administracyjne, prawo oświatowe, gospodarkę przestrzenną oraz finanse publiczne. Zebrane i pogrupowane propozycje trafią w przyszłym tygodniu do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w celu ich zaopiniowania. Następnie sprawę przejmie Rząd, który przed końcem tego półrocza ma przekazać znowelizowane ustawy do Sejmu. Planowane jest wejście w życie większości zmienionych ustaw i rozporządzeń nie później jak 1 stycznia 2009 r.

19 stycznia 2008
Na drugim spotkaniu "okrągłego stołu" w sprawie obwodnicy Augustowa przedstawiciele inwestora (Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad), miejscowego samorządu (województwa podlaskiego i miasta Augustowa) oraz organizacji pozarządowych (ekolodzy) - zapoznali się ze wstępną analizą porównawczą trzech wariantów przebiegu tej drogi: 1) trasy wytyczonej już przez GDDKiA, ale z zastosowaniem różnych technologii minimalizujących niekorzystne oddziaływanie na środowisko w dolinie Rozpudy i poza nią, 2) trasy przez Raczki rozważanej przez GDDKiA w wariancie ze zminimalizowaną liczba niezbędnych wyburzeń, 3) trasy przez Chodorki proponowanej przez organizacje pozarządowe. Uzyskano zgodę co do kryteriów transportowych i komunikacyjnych oraz ekonomicznych, a także co do części kryteriów społecznych. W najbliższym czasie będą kontynuowane rozmowy na temat ostatecznego wyboru kryteriów społecznych. Dyskutowane i ustalane będą również kryteria dotyczące środowiska przyrodniczego.

17 stycznia 2008
Komisja Europejska zapowiedziała wezwanie Polski do zmiany przepisów ordynacji wyborczej, tak aby usunąć z niej istniejące nierówności w traktowaniu polskich reprezentantów wybieranych do Parlamentu Europejskiego i parlamentu krajowego. Sprawa dotyczy wymaganej niekaralności deputowanych. Polskie prawo stanowi bowiem, że skazanie prawomocnym wyrokiem sądu posła do Parlamentu Europejskiego oznacza jednoczesną utratę przez niego mandatu z mocy prawa. Takiego przepisu nie ma w prawie wyborczym odnoszącym się do parlamentarzystów krajowych. Według informacji Ministerstwa Sprawiedliwości prace na zmianą ordynacji są już prowadzone.

16 stycznia 2008
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zwróciło się z apelem do wszystkich organizacji samorządu terytorialnego w gminach, powiatach i województwach o przedstawianie propozycje konkretnych zmian w prawie dotyczących decentralizacji zadań, kompetencji i środków finansowych oraz przekazania mienia i instytucji o zasięgu regionalnym i lokalnym, uporządkowania i uproszczenia przepisów dotyczących funkcjonowania samorządu oraz zarządzania terytorialnego w różnych dziedzinach życia publicznego. MSWiA liczy na pilne podjęcie apelu przez miejscowe samorządy i przesłanie do 21 stycznia br, pierwszych wersji projektów zmian w przepisach. Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w tej sprawie zaplanowano na 30 stycznia. Propozycje należy przesyłać: sekretariat.siemoniak@mswia.gov.pl lub marek.wojcik@mswia.gov.pl albo pocztą tradycyjną - Tomasz Siemoniak, Sekretarz Stanu w MSWiA, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa.

14 stycznia 2008
Na spotkaniu przedstawicieli samorządów miast wytypowanych na gospodarzy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej "Euro 2012": Chorzowa, Gdańska, Krakowa, Poznania, Warszawy i Wrocławia, które odbyło się w Poznaniu, uzgodniono wspólne stanowisko wobec głównych problemów dotyczących tej imprezy: finansowania budowy stadionów oraz komunikacji publicznej w tych miastach. Podpisana została deklaracji potwierdzająca gotowość do współpracy. Zebrani zgodnie stwierdzili, że bez pomocy rządu organizacja Euro będzie zagrożona. Zdaniem samorządowców konieczna jest modyfikacja ustawy o organizacji Euro 2012 i rozporządzenia do niej.

12 stycznia 2008
Po wcześniejszym odwołaniu przez Sejmik Województwa Śląskiego marszałka Janusza Moszyńskiego (pozostającego w konflikcie z Platformą Obywatelską), nowym marszałkiem tego województwa został wybrany Bogusław Piotr Śmigielski (50, lekarz) z PO, który uzyskał poparcie 30 radnych wojewódzkich, 1 radny był przeciw, a 11 wstrzymało się od głosu. Uzupełniono też skład zarządu, w którym zasiadają obecnie przedstawiciele czterech ugrupowań: PO, PSL, SLD i Prawicy Rzeczypospolitej, tworząc wyjątkowo szeroką koalicję.

11 stycznia 2008
Radni warszawscy przyjęli wczoraj statut miasta. W 60-osobowej Radzie uchwałę poparło 38 radnych z PO i LiD. Radni PiS wstrzymali się od głosu. Teraz przygotowywana jest uchwała kompetencyjna. Tym samym położono kres niemożności uporania się z tym zadaniem przez całą kadencję 2002-2006 władz samorządowych Warszawy. Uchwała poprzedniej Rady (nr II/8/2002) powołująca doraźną Komisję Statutowo-Regulaminową w dwunastoosobowym składzie została podjęta 5 grudnia 2002 r.

10 stycznia 2008
Powołanie łódzkiego radnego Jarosława Wojcieszka (PO) na stanowisko wiceprezydenta Łodzi, i złożenie przez niego w związku z tym mandatu, spowodowało konieczność uzupełnienia składu Rady Miasta. Zwolnione miejsce zajął pochodzący z Nigerii czarnoskóry pastor John Abraham Godson również z Platformy Obywatelskiej (38 lat, żonaty, ma czworo dzieci, wykłada w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi), przebywający w Polsce od piętnastu lat (w Łodzi od pięciu). Nowy radny opowiada się za rozszerzeniem promocji Łodzi za granicą, upowszechnieniem w mieście nowych technologii, w tym bezpłatnego dostępu do internetu.

9 stycznia 2008
W Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie rozpoczęły się obrady "okrągłego stołu" dotyczące obwodnicy Augustowa. Nad znalezieniem kompromisu dyskusję podjęli przedstawiciele samorządów lokalnych województwa podlaskiego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a także reprezentanci organizacji pozarządowych; towarzyszą im niezależni eksperci. W inauguracyjnym posiedzeniu stronę rządową reprezentowali ministrowie: środowiska oraz infrastruktury - inicjatorzy "okrągłego stołu". Na rezultaty pogodzenia ochrony unikalnej doliny Rospudy z ochrona mieszkańców Augustowa przed tabunem wielkich ciężarówek przejeżdząjących każdego dnia przez to miasto trzeba będzie jeszcze poczekać. Następne spotkanie 19 stycznia br.

8 stycznia 2008
13 gmin z zachodniopomorskiego: Bierzwnik, Brojce, Brzeżno, Dobrzany, Dolice, Kozielice, Krzęcin, Pełczyce, Postomono Przelewice, Rąbino, Sławno i Świdwin - uczestniczy w uruchamianym właśnie w tym województwie Programie Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW). Zachodniopomorskie może w latach 2007-2009 dysponować kwotą ponad miliona euro m.in. na: usługi opiekuńcze, wspieranie różnych form samopomocy, dodatkowe usługi dla osób niepełnosprawnych, rozwiązywanie różnych problemów rodzinnych, doradztwo prawne, społeczne, edukacyjne i psychologiczne oraz interwencje kryzysowe. W całym kraju do udziału w tym programie zakwalifikowano 500 gmin. Celem Programu jest podniesienie poziomu integracji społecznej w gminach z obszarami wiejskimi, aktywizacja lokalnych społeczności i przygotowanie ich do korzystania z innych programów. Program Integracji Społecznej realizowany jest z pożyczki Banku Światowego. Wdraża go Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej.

7 stycznia 2008
Nie wybranie Wrocławia na organizatora Wystawy Światowej Expo 2012 (odbędzie się ona w południowokoreańskim Yeosu) nie osłabiło ambicji tego miasta w promowaniu swoich walorów na forum międzynarodowym. Wrocław - razem z Łodzią, Poznaniem i Toruniem - ubiega się o rekomendacje rządu, która ma być przedstawiona Komisji Europejskiej w rywalizacji o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2016. Jednemu z polskich miast będzie wówczas - z takim samym tytułem - towarzyszyć jedno z miast hiszpańskich.

6 stycznia 2008
Ogłoszone rozporządzenie Rady Ministrów określa warunki jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową (Dz.U. 2007.249.1851). Wejdzie w życie 15 stycznia br.

5 stycznia 2008
Samorząd Miasta Stołecznego Warszawy od 2002 r. nie potrafił wyposażyć stolicy w statut. Przez pięć lat Warszawa funkcjonowała według przepisów tymczasowego regulaminu; była w takiej sytuacji (i jeszcze jest) jako jedyne polskie miasto. Dopiero po wyborach samorządowych w 2006 r. przyjęto projekt statutu. W pierwszych dniach września 2007 r. został on przesłany do wymaganego uzgodnienia premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu - ten zgłosił szereg uwag. Po dokonaniu niewielkich zmian projekt przekazano powtórnie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dwa dni temu podpisał go bez żadnych uwag premier Donald Tusk. Teraz Rada Warszawy na najbliższej sesji 10 stycznia 2008 r. będzie mogła ostatecznie uchwalić ten dokument. Statut wejdzie w życie po opublikowaniu go w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Gdy to nastąpi władze samorządowe dzielnic otrzymają zdecydowanie więcej uprawnień niż mają obecnie.

 4 stycznia 2008
Związek Powiatów Polskich ogłosił ranking powiatów, miast na prawach powiatu i gmin za rok 2007. Kolejno w trzech wymienionych grupach jednostek samorządu najwyższe lokaty (oraz puchary i dyplomy) zdobyły: powiat kielecki, miasto Słupsk oraz gmina Polanica-Zdrój. Dodatkowo gmina miejska Polanica-Zdrój otrzymało tytuł "Super Gmina". Pełne listy laureatów w internecie na stronie ZPP. Premiowane jest m.in. posiadanie przez urząd certyfikatu jakości ISO 9001:2000, certyfikatu bezpieczeństwa ZPP, certyfikatu akcji "Przejrzysta Polska", certyfikatu wdrożenia Platformy e-Kampus, certyfikatu bezpieczeństwa informacji (zgodnego z normą PN-I-07799-2:2005), powołanie pełnomocnika ds. społeczeństwa informacyjnego, założenie e-maila nadanego przez ZPP, członkostwo w ZPP, powołanie pełnomocnika ds. ekoenergetyki w powiecie, określenie miejsca występowania projektów (inwestycji) wykorzystujących energię odnawialną oraz wybudowanie ścieżek rowerowych.

 3 stycznia 2008
Rok po Słowenii do Eurolandu dołączyły kolejni nowi członkowie UE: Cypr i Malta. Kurs wymiany cypryjskiego funta wynosi 1,71 euro, a maltańskiej liry - 2,33 euro. Od Nowego Roku strefa euro liczy 15 krajów wspólnoty, w których mieszka 320 mln obywateli. Poza obszarem UE euro przyjęły wcześniej: Andora, Czarnogóra, Kosowo, San Marino i Watykan. Ze starej unijnej piętnastki nie weszły do Eurolandu Wielka Brytania, Szwecja i Dania. W 2009 roku do tej strefy ma natomiast wejść Słowacja (wzory słowackich monet euro z godłem kraju, zamkiem w Bratysławie i górą Krywań w Tatrach Wysokich - są już gotowe). Zobowiązania przyjęcia euro podjęte w traktatach akcesyjnych przez pozostałych ośmiu nowych członków będą prawdopodobnie wypełnione do początku 2013 roku.

 2 stycznia 2008
Na radnych oraz wójtach, burmistrzach i prezydentach miast ciąży obowiązek ponownego złożenia oświadczeń lustracyjnych. Według przepisów ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. 2007.63.425 z późn. zm.), które weszły w życie w połowie września 2007 r. samorządowcy mają na to trzy miesiące od momentu powiadomienia ich przez wojewodę. Ostateczny termin mija 14 marca 2008 r., ale w konkretnych przypadkach może to być termin wcześniejszy. Ze stron internetowych urzędów wojewódzkich można pobrać wzory takich oświadczeń. Obowiązujące przepisy nie przewidują dla osób wybranych w bezpośrednich wyborach utraty mandatu w przypadku niedotrzymania terminów złożenia oświadczenia. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, naruszałoby to zasadę trwałości mandatu i byłoby niezgodne z ustawą zasadniczą. Sankcje mają dotyczyć jedynie zatajenia prawdy w oświadczeniu lustracyjnym. O konsekwencjach będzie jednak ostatecznie rozstrzygał sąd mając do wyboru karę pozbawienia prawa wybieralności od 3 do 10 lat.

1 stycznia 2008
Obowiązki kierowania Unią Europejską podjął pierwszy z grona członków przyjętych do wspólnoty w 2004 r. - Słowenia, należąca do najmniejszych terytorialnie i ludnościowo krajów UE. Portugalia przekazała symbolicznie przewodnictwo do Lublany jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia. Do trudnych problemów w bieżącym półroczu będzie należała kwestia statusu Kosowa. Prezydencja słoweńska wyprzedza o rok czeską. My będziemy kierować UE w drugim półroczu 2011 r. Bezpośrednio przed nami - Węgrzy.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba