Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Sobota 18.05.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU

2008   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Czerwiec 2008 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

30 czerwca 2008
W roku 2007 Polska otrzymała z Unii Europejskiej 7 mld 786 mln euro; w tym samym czasie wpłaciliśmy 2 mld 809 mln. W całej UE większe niż nasze (blisko 5 mld euro) saldo dodatnie, przypadło tylko Grecji (5,2 mld euro). Unijne pieniądze spożytkowaliśmy głównie na pomoc dla biednych regionów (4,2 mld euro) oraz na dotacje dla rolników (3,1 mld euro). Beneficjentami netto były też pozostałe nowe kraje UE (z wyjątkiem Cypru) oraz Hiszpania (+2,9 mld euro), Portugalia (+2,4 mld), Belgia (+1,3 mld) i Irlandia (+581 mln euro). Warto dodać, że Polacy pracujący za granicą (też dzięki naszemu członkostwu w UE) przesłali w 2007 r. do swoich rodzin w kraju 6,4 mld euro.

29 czerwca 2008
W rankingu 2008 gmin i miast najlepiej radzących sobie z pozyskiwaniem funduszy z Unii Europejskiej, zorganizowanym przez Gazetę Prawną we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, pierwsze miejsce zajęła gmina miejska Szklarska Poręba (uzyskana pomoc UE równa 13 tys. zł/mieszk.), drugie - gmina wiejska Mysłakowice, trzecie - gmina wiejska Jaktorów. Podstawowe kryteria to: wartość przyznanej unijnej pomocy, liczba realizowanych projektów oraz liczba mieszkańców gminy.

28 czerwca 2008
Sejm przyjął szereg zmian w prawie zamówień publicznych, m.in.: możliwość usuwania nieistotnych błędów z ofert, 5,15 mln euro jako próg, od którego możliwy jest pełny zakres odwołań (poniżej tego progu tylko w ograniczonym zakresie), uczestnictwo w licytacji elektronicznej nie będzie uwarunkowane posiadaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego, e-licytacje będą możliwe także na roboty budowlane. Spółki komunalne nie będą wyłączone spod przepisów o przetargach.

27 czerwca 2008
Odbyło się spotkanie 26 prezydentów miast liczących powyżej 50 tys. mieszkańców z wicepremierem i ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tematem spotkania były krzyżujące się na obszarach tych miast kompetencje władz miejskich i władz powiatowych oraz wynikające z tego istotne problemy. Prezydenci postulowali wydzielenie administracyjne ich miast. Zdaniem resortu bardziej korzystne, a zarazem w dużym stopniu zbieżne z propozycją wydzielenia, może być utworzeniu kilkudziesięciu skonsolidowanych powiatów ziemskich, w których miasta przejęłyby część zadań powiatowych, tak aby prezydenci oraz Rady Miejskie miały w swojej gestii wszystkie decyzje i pełnię realnej władzy na zarządzanym terenie. Konkretne wnioski ma opracować Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego.

26 czerwca 2008
Powołany przez Komitet Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności Zespół ekspertów, któego zadaniem jest przeanalizowanie i zaproponowanie rozwiązań usuwających bariery prawne i proceduralne hamujące rozwój elektronicznej administracji, uznał za najważniejsze następujące problemy prawne wymagające powiązanego uregulowania: podpis elektroniczny, zasady informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, regulacje procedur elektronicznych w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz zasady ujmowania uwarunkowań informatyzacji w ocenie skutków regulacji projektów aktów prawnych. Prace postępują. Propozycje nowelizacji odpowiednich przepisów są na etapie uzgodnień międzyresortowych.

25 czerwca 2008
Wczoraj Rada Ministrów zaakceptowała projekt nowej ustawy o pracownikach samorządowych. Według wersji przekazywanej do parlamentu w urzędzie każdego szczeblu samorządu terytorialnego ma być zatrudniony sekretarz zajmujący się m.in. organizacją pracy urzędu i zarządzaniem zasobami ludzkimi, likwiduje się mianowania, wprowadza nową kategorię pracowników - doradców i asystentów, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z wójtami, burmistrzami, prezydentami miast, starostami i marszałkami województw przejdzie do kompetencji przewodniczących rad gmin, powiatów i sejmików, które to gremia ustalą wysokość wynagrodzenia dla obejmujących wymienione stanowiska zarządcze. Pozostałe stanowiska będą w gestii zastępcy wójta, starosty, marszałka lub w gestii sekretarza danego szczebla. Nowe prawo ma obowiązywać od 2009 r..

24 czerwca 2008
Weszła w życie nowa ustawa o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. 2008.98.634), w związku z którą zmienione zostały ustawy: o grupach producentów rolnych i ich związkach, o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

20 czerwca 2008
Zarząd Związku Gmin Wiejskich zrzeszający blisko 550 gmin opowiedział się przeciw ustawie o funduszu sołeckim i zasadach wykonywania niektórych zadań sołectwa. Zdaniem Związku projekt tej ustawy ogranicza kompetencje rad gmin do dysponowania tymi środkami budżetowymi, zgodnie z potrzebami i interesami wszystkich mieszkańców. Rozdrobnienie i tak skromnych środków na inwestycje sołeckie uniemożliwi realizację polityki prorozwojowej dla gminy. Gmina, która nie koncentruje środków na wybrane inwestycje, nie ma szans otrzymać dofinansowania ze środków Unii Europejskiej - podkreślił Zarząd ZGW.

19 czerwca 2008
Zarząd m.st. Warszawy przygotował projekt uchwały kompetencyjnej, w myśl której wiele jego uprawnień ma być przekazanych burmistrzom dzielnic. Działające dotychczas w dzielnicach delegatury biur urzędu miasta - wprowadzone w poprzedniej kadencji - mają być zlikwidowane. Ratusz ma przekazać dzielnicom jednym aktem prawa miejscowego m.in. ewidencję ludności, obrót lokalami użytkowymi i mieszkaniami, utrzymanie parków, nadzór nad ośrodkami sportu, domami kultury i żłobkami. Burmistrzowie 18 stołecznych dzielnic znacznie rozszerzą swoją realna władzę na powierzonym terenie.

18 czerwca 2008
W przygotowywanej przez resort infrastruktury nowej ustawie Prawo budowlane proponuje się liczne uproszczenia procedur administracyjnych, m.in. rezygnację z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie obiektów po jej zakończeniu; wystarczająca do tego ma być sama rejestracja budowy. Wzrosnąć ma odpowiedzialność projektanta, wykonawców oraz inspektorów nadzoru (niezależnych od projektanta) za poprawne wykonanie prac projektowych oraz budowlanych. Decyzje o lokalizacji będą zapadać na podstawie nowego planu zagospodarowania przestrzennego, dokładnie określajacego uwarunkowania i kierunki rozwoju danego terenu. Każdą inwestycję mają poprzedzać konsultacje społeczne, które będą rozważane przy podejmowaniu ostatecznych decyzji dotyczących konkretnej inwestycji.

17 czerwca 2008
Na stronie internetowej Progmanu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajduje się 13 wzorów umów z wzorami załączników, przygotowane i zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą PO IiŚ, dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków tego programu. Ze względu na specyfikę poszczególnych priorytetów PO IiŚ oraz specyfikę różnych kategorii beneficjentów zostało przygotowane: wzór ogólny mający zastosowanie do wszystkich sektorów dla beneficjentów nie będących państwowymi jednostkami budżetowymi, wzór ogólny mający zastosowanie dla beneficjentów będących państwowymi jednostkami budżetowymi oraz wzory umów dostosowane do specyfiki poszczególnych sektorów PO IiŚ. Wszelkie zmiany wzoru umowy o dofinansowanie i wprowadzanie dodatkowych warunków dla beneficjentów wymagają akceptacji Instytucji Zarządzającej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

16 czerwca 2008
Według informacji Ministerstwa Finansów przygotowywana ustawa o finansach publicznych, która w tym miesiącu ma trafić do uzgodnień międzyresortowych, przewiduje m.in. likwidację zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz włączenie do budżetów jednostek samorządu terytorialnego środków zgromadzonych w samorządowych funduszach celowych. Takie podejście ma pomóc w ograniczeniu kredytowania przez samorządy inwestycji współfinansowanych przez UE, a w konsekwencji ograniczyć koszty obsługi zadłużenia samorządów. Planowane wejście ustawy w życie to początek 2009 r.

13 czerwca 2008
Irlandczycy w ogólnokrajowym referendum sprzeciwili się ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego. Przy frekwencji 53,1% przeciwko przyjęciu dokumentu było 53,4% głosujących, za przyjęciem 46,6%. Europejscy przywódcy nawołują, by mimo fiaska kontynuować ratyfikację dokumentu w kolejnych krajach. Traktat Lizboński przyjęło już 18 państw-członków UE.

11 czerwca 2008
Jednym z rezultatów pracy sejmowej komisji Przyjazne Państwo ma być przygotowywany projekt ustawy w sprawie "odrolnienia" gruntów w dużych miastach. Średni udział gruntów rolnych w miastach liczących powyżej 100 tys. mieszk. wynosi ok. 30%; w Warszawie sięga 52%. Najczęściej są to grunty niskiej klasy. "Odrolnienie" umożliwi wykorzystanie tych terenów na cele inwestycyjne.

9 czerwca 2008
Z przeprowadzonych ostatnio kolejnych ekspertyz w sprawie polskiego odcina drogowej trasy Via Baltica wynika, że poprowadzenie go od granicy z Litwą w Budzisku przez Suwałki, Ełk, Łomżę, Ostrów Mazowiecką do Warszawy (z ominięciem Augustowa i Białegostoku) nie naruszy terenów o szczególnych wartościach przyrodniczych (m.in. doliny rzeki Rospudy), uwolni Augustów od TIRów i skróci trasę o kilkadziesiąt kilometrów (niższe koszty budowy, a później transportu).

6 czerwca 2008
W najbliższy czwartek (12.06) w Irlandii odbędzie się referendum w sprawie przyjęcia lub odrzucenia przez ten kraj Traktatu Lizbońskiego. Według dzisiejszego wydania dziennika Irish Times sondaże wykazują rosnącą przewagę przeciwników Traktatu, którzy właśnie wyprzedzili zwolenników (35% przeciw, 30% za, 35% nie zdecydowanych). Irlandia jest jedynym krajem UE, w którym obowiązuje konstytucyjny wymóg zorganizowania ogólnokrajowego referendum; pozostali członkowie wspólnoty mogli wybrać, i wybrali parlamentarną drogę ratyfikacji. Irlandczycy mają już na swoim koncie odrzucenie w 2001 r. w referendum Traktatu z Nicei, czym sprzeciwili się rozszerzeniu Unii o kraje z Europy Środkowej i Południowej. Dopiero rezultat powtórnego referendum w roku 2002 otworzył nowym krajom - także Polsce - drogę do członkostwa w UE.

4 czerwca 2008
Gmina Wąsosz (woj. podlaskie), Skrwilno (woj. kujawsko-pomorskie) i Drobin (woj. mazowieckie) jako pierwsze uzyskały akceptację Jednostki Koordynyjącej w Poakcesyjnym Programie Wsparcia Obszarów Wiejskich - otwierając tym samym drogę innym gminom z tych województw do zawierania umów z wykonawcami na realizacje usług społecznych dla dzieci, młodzieży i osób starszych, m.in. budowę placów zabaw, sieci świetlic środowiskowych, organizowanie zajęć dla seniorów, kultywowanie lokalnych tradycji. Według informacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 500 gmin z dwunastu województw zakwalifikowanych do PPWOW może na te cele otrzymać do końca 2009 r. ok. 40 mln euro.

2 czerwca 2008
Według danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego do końca kwietnia 2008 r. w ramach programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych zawarto umowy na dofinansowanie o łącznej wartości wkładu UE ponad 33 mld zł, a kwota wydatków wypłaconych na rzecz beneficjentów od początku uruchomienia programów osiągnęła poziom ponad 24,6 mld zł (81,5% alokacji dostępnej dla Polski na lata 2004-2006 do wykorzystania do końca 2008 r.). Kwota środków wypłaconych z kont programowych w kwietniu 2008 r. wyniosła 691 mln zł. Najwyższy poziom płatności w tym czasie odnotowano w przypadku sektorowych programów operacyjnych: Transport - 150 mln zł, Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich - 139 mln zł oraz Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw - 136 mln zł. W przypadku Funduszu Spójności wartość wniosków przekazanych do KE od początku uruchomienia programu wynosi 2,5 mld euro (44,3% alokacji dostępnej do wykorzystania do końca 2010 r.), a środków zrefundowanych stronie polskiej - 2,3 mld euro (41% ww. alokacji).

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba