Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Sobota 18.05.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU

2008   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Październik 2008 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

31 października 2008
Wczoraj na Zamku Królewskim w Warszawie, odbyła się konferencja sumująca efekty wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - tzn. funduszy dla województw z poprzedniego budżetu UE. Na dwa miesiące przed zakończeniem jego realizacji na kontach beneficjentów jest już 94,2% środków z przyznanej nam puli dofinansowania 11,3 mld zł. Takiego rezultatu w pierwszych latach po akcesji nie uzyskał żaden ze starych i nowych członków UE. Sukces należy podzielić między wszystkich rządzących w latach 2004-2008. Według danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dzięki unijnej pomocy w ramach ZPORR zrealizowano blisko 13 tys. projektów, inwestycje infrastrukturalne objęły swym zasięgiem ponad pół miliona mieszkańców, głównie mniejszych miast i wsi, wsparcie otrzymało też niemal 2700 małych przedsiębiorstw, ze stypendiów skorzystało prawie 480 tys. uczniów i studentów, zbudowano bądź zmodernizowano wiele dróg, sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, oczyszczalni i stacji uzdatniania wody, znacznie rozszerzono dostęp do szerokopasmowego internetu. Kończący się program pozwolił zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do wykorzystania do 2013 r. przyznanej nam z obecnego budżetu UE kwoty 67 mld euro (przy obecnym kursie to ponad 238 mld zł - 21 razy więcej niż pula ZPORR).

28 października 2008
Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego p.n. "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011". Od 31 października do 22 listopada br. samorządy będą mogły składać wnioski, a dwa tygodnie później mają być ogłoszone listy rankingowe zgłoszonych projektów. Naborem oraz oceną wniosków zajmą się wojewodowie, którzy powołają specjalne komisje, składające się z dwóch pracowników urzędu wojewódzkiego oraz po jednym przedstawicielu urzędu marszałkowskiego, oddziału GDDKiA i Policji. Każda gmina będzie mogła zgłosić tylko jeden projekt inwestycyjny w danym roku budżetowym, powiat - dwa projekty. Maksymalne dofinansowanie jednego przedsięwzięcia ma wynieść 3 mln zł rocznie. Większe inwestycje będą musiały być podzielone na roczne etapy. Dzięki programowi do 2011 r. ma być zbudowanych lub przebudowanych ok. 6 tys. km dróg gminnych i powiatowych za kwotę ok. 6 mld zł; finansowanie w połowie przez budżet państwa, w połowie przez środki własne samorządów.

25 października 2008
Od wczoraj obowiązują znowelizowane po raz kolejny przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2007.223.1655, zmiany 2008.171.1058) charakteryzujące się uproszczeniem wielu procedur. Kilka dni temu na III Forum Przetargów Publicznych szef Urzędu Zamówień Publicznych poinformował zebranych o przygotowywaniu następnej nowelizacji tych przepisów, która będzie przede wszystkim dotyczyć procedury odwoławczej i nadaniu zamówieniom publicznym większej konkurencyjności.

23 października 2008
Rządowej propozycja tworzenia metropolii sprzeciwił się Konwent Marszałków RP obradujący w Tyńcu pod Krakowem. Podnoszono niewielki związek projektowanych regulacji z rzeczywistymi potrzebami prowadzenia przez państwo polityki miejskiej. Tworzenie dużych metropolii porównywano do tworzenia kolejnych województw lub nowego szczebla jednostek samorządu terytorialnego. Zastrzeżenia dotyczyły też kwestii finansowania zespołów metropolitalnych oraz podziału kompetencji pomiędzy zespołem miast i obszarem metropolitalnym. Wątpliwości wyraził także uczestniczący w obradach przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Oficjalne stanowisko Konwentu ma zostać przedstawione 10 listopada na zjeździe Związku Województw w Szczecinie.

22 października 2008
Jutro rozpoczyna się w Warszawie IX Kongres Gmin Wiejskich RP - największe coroczne spotkanie samorządowców z całej Polski. Blisko 1000 wójtów, burmistrzów, sekretarzy i przewodniczących rad będzie przez dwa dni dyskutować o sprawach wpływających na ustrój i zadania gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, m.in. o przepisach ustawy: o finansach publicznych, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o pracownikach samorządowych, o polityce miejskiej i współpracy JST oraz o gospodarce odpadami.

21 października 2008
Zapowiadany przez Rząd harmonogram wejścia Polski do strefy euro ma doprowadzić do wprowadzenie euro do obiegu i zastąpienie nim złotego od 1 stycznia 2012 r. Wymaga to przystąpienie do dwuletniego poprzedzającego mechanizmu ERM2 w połowie 2009 r. Przed wprowadzeniem u nas wspólnej waluty konieczna jest zmiana Konstytucji (w szczególności treści art. 227). Zmiana ta powinna być dokonana przed rozpoczęciem okresu ERM2, aby cały proces był w pełni przewidywalny, co ma znaczenie szczególne w czasach kryzysu rynków finansowych. Wejście w mechanizm ERM2 oznacza określenie tzw. kursu parytetowego, wokół którego wahania relacji złotego względem euro muszą się mieścić w ustalonym paśmie. Ponieważ koalicja rządowa nie dysponuje w Sejmie większością 2/3 głosów, warunkującą wprowadzenia zmian w Konstytucji (art. 235), a w sprawie terminu wprowadzenia euro istnieją zasadnicze rozbieżności stanowisk koalicji i opozycji - dalszy bieg sprawy jest dość trudny do prognozowania. Rozważana jest propozycja przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum, jednak jak często w takich sytuacjach bywa kłopotliwe może być sformułowanie pytania (o termin?, o datę?). Pytanie musi pozwalać odpowiedzieć jedynie tak lub nie. Do przyjęcia wspólnej waluty już się zobowiążaliśmy w referendum w 2003 r. przyjmując wówczas w całości Traktat akcesyjny z jednoznacznym zapisem w tej kwestii.

17 października 2008
W tegorocznym rankingu najciekawszych miast świata organizowanym przez brytyjski dziennik The Guardian czytelnicy internetowej wersji tego prestiżowego tytułu swymi głosami wprowadzili na podium: Sydney (1), Kraków (2) i San Francisko (3). Na dalszych miejscach znalazły się m.in. Singapur i Vancuver. W ubiegłym roku Kraków zajmował miejsce 10. Gratulujemy skoku po srebro, życzymy złota.

15 października 2008
Opublikowana została Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. 2008.182.1121). Za dwa tygodnie zaczną zatem obowiązywać nowe wymagania kwalifikacyjne dla kierowników Urzędów Stanu Cywilnego. Ustawa nakazuje m.in. zatrudnienie w każdej gminie zastępcy kierownika USC, niezależnie od liczby mieszkańców, a w gminach powyżej 50 tys. mieszkańców kierownika USC i jego zastępcy oraz sankcjonuje czynności dokonane przez kierownika USC oraz jego zastępcę, którzy zostali powołani uchwałą rady gminy, bez przeprowadzenia otwartego naboru.

13 października 2008
Na zakończonym w piątek czterodniowym posiedzeniu Sejmu posłowie przyjęli w głosowaniu m.in. ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Po wejściu w życie pierwszej z wymienionych jednostki samorządu terytorialnego oraz inni beneficjenci funduszy unijnych będą mogli odwoływać się od niekorzystnych dla nich decyzji urzędników do sądu administracyjnego, bez konieczności składania skargi najpierw u wojewodów. Zaskarżeniu podlegać będą jedynie błędy w procedurze wyboru projektu lub naruszenia prawa w trakcie jego oceny. Ponadto gminy i powiaty realizujące projekty unijne nie będą już musiały pod koniec roku zwracać niewykorzystanych środków z UE, jeżeli zostały one przyznane w ramach wieloletnich programów operacyjnych. Natomiast druga ustawa wprowadza z mocy prawa zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne wszystkich gruntów (bez względu na ich klasę) położonych w granicach administracyjnych miast.

10 października 2008
Według przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PO jeszcze w październiku może zostać przedstawiony harmonogram działań związanych z wejściem Polski do strefy euro. Potwierdzony został przy tym planowany termin wprowadzenia u nas wspólnej waluty od 1 stycznia 2012 r. We wrześniu Prezydent RP stwierdził, że o terminie wprowadzeniu euro Polacy powinni zdecydować w referendum. Sam fakt zgody na przyjęcia przez Polskę euro został zapisany w Traktacie akcesyjnym.

8 października 2008
Według danych Eurostatu PKB w Polsce wzrósł w II kwartale 2008 r. o 6,1% w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim (dla I kwartału br. wskaźnik ten wynosił 6,2%). W tym samy czasie PKB eurolandu wzrósł o 1,4%.

6 października 2008
Dane Państwowej Komisji Wyborczej wskazują na zmniejszenie się liczby przypadków uchwalania przez rady samorządów referendów w sprawie odwołania wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W kadencji 2002-2006 na skorzystanie z tej jedynej drogi odwołania wybranych w bezpośrednich wyborach zarządców gmin zdecydowały się 72 samorządy, w bieżącej - której upływa połowa - takich głosowań przeprowadzono 21. Wyniki większości referendów nie są wiążące z powodu niskiej frekwencji. W poprzedniej kadencji tylko co siódme głosowanie było ważne. W obecnej rzadziej niż co trzecie.

3 października 2008
W Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się uroczysta gala VII edycji konkursu Gmina Fair Play, w którym wyłaniane są i wspierane samorządy tworzące najlepsze warunki dla działalności gospodarczej oraz przyciągania nowych inwestorów. W tym roku do konkursu zgłosiło się 159 samorządów z całej Polski; Kapituła Konkursu pozytywnie zweryfikowała 157 gmin, które uzyskały tytuł i certyfikat Gmina Fair Play 2008 - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. Statuetkę otrzymało siedem gmin: w kategorii dużych miast - Rzeszów, w kategorii średnich miast - Słupsk, w kategorii małych miast - Karlino. W kategorii gmin wiejskich nagrodzono Kleszczów, Kobierzyce, i Lesznowolę. Za najlepszą gminę w kategorii gmin turystycznych uznano Łuktę. Najwięcej gmin-laureatów VII edycji pochodzi z województw: łódzkiego, podkarpackiego, lubuskiego i wielkopolskiego, najmniej - z lubelskiego oraz opolskiego (PAP).

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba