Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• Na scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku zabójca śmiertelnie ugodził przemawiającego Prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Bezkarni nauczyciele nienawiści wyzwalają najgorsze instynkty ••• Rok 2019 - rok wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, a następnie wyborów posłów i sentarorów do Parlamentu Polskiego. Jedne i drugie bardzo dla nas istotne. Trzeba sie do nich dobrze przygotować ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Czwartek 17.01.2019
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU

2008   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Marzec 2008 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

28 marca 2008
Prowadzone w MSWiA prace nad kompleksową decentralizacją państwa i wyraźnym wzmocnieniem samorządów terytorialnych, przewidują m.in. zasilenie budżetów gmin, powiatów i województw 4-procentowym odpisem od wpływów z podatku VAT (po 1% do podziału między województwa i powiaty oraz 2% do podziału między gminy). Według ubiegłorocznych danych byłaby to pula ok. 4,4 mld zł; średnio 70 mln zł na jedno województwo, 3 mln zł na jeden powiat i prawie 1 mln zł na jedną gminę. Rozważane jest powiązanie tych pieniędzy z konkretnymi celami (np. budową i modernizacją dróg).

25 marca 2008
Podsumowanie pomocy unijnej uzyskanej w latach 2004-2006 przez poszczególne województwa wykazuje na ogół na umocnienie się różnic między regionami najbogatszymi a najbiedniejszymi. Jest to wyraźnie sprzeczne z postawionymi celami. Największą pomoc uzyskały województwa: dolnośląskie, mazowieckie, pomorskie, śląskie i zachodniopomorskie, najmniejszą - lubelskie, lubuskie, małopolskie, opolskie i podkarpackie. Złożyło się na to kilka przyczyn, które wymagają gruntownej analizy i wniosków zdecydowanie korygujących zaistniały stan rzeczy przed rozdziałem dużo większych kwot dostępnych w latach 2007-2013. Rozstrzygnięcia konkursowe preferują silniejszych, którzy z reguły mają większe możliwości absorpcyjne, lepsze kadry i łatwiej im współfinansować projekty. Nowe instrumenty to przede wszystkim przeniesienie zarządzania 1/3 funduszy na szczebel regionalny oraz stworzony dodatkowy program dla Polski wschodniej.

21 marca 2008
Z badań wizerunku regionów, zleconych przez instytucje warmińsko-mazurskie: Regionalną Organizację Turystyczną oraz Urząd Marszałkowski, wykonanych między sierpniem 2007 do styczniem 2008 - trzy województwa zostały uznane za mające bardzo wyrazisty wizerunek: małopolskie - "słynące z zabytków", mazowieckie - "tętniące biznesem" i warmińsko-mazurskie - "cenne przyrodniczo". Jako najatrakcyjniejszy turystycznie region w Polsce 39% respondentów wskazało Małopolskę, 34% - woj. pomorskie, 29% - Warmię i Mazury, 26% - woj. zachodniopomorskie. Na wysokiej pozycji wśród najczęściej wymienianych znalazło się również woj. dolnośląskie.

19 marca 2008
Z końcowego raportu MSWiA na temat realizacji strategii informatyzacji kraju "ePolska" na lata 2004-2006, w tym informatyzacji administracji samorządowej, wynika, że spośród 2116 przebadanych jednostek 1,5% urzędów gminnych nie miało komputerów, a wśród tych, które je miały 0,6% było bez dostępu do internetu. Najmniej komputerów używanych w urzędach gminnych, w przeliczeniu na średnią liczbę zatrudnionych, odnotowano w podanym okresie, w województwach: świętokrzyskim (0,65), lubelskim (0,68) i łódzkim (0,68). Stan ten ulegał i ulega systematycznej poprawie. Wyraźny jest wzrost liczby urzędów jst mających szerokopasmowy dostęp do internetu: powyżej 2 Mb - w 2004 r. 3,7%, rok później 13,3%, badanej puli. Zwiększyła się także liczba połączeń bezprzewodowych. Postęp w omawianej dziedzinie wymusza nałożony na gminy ustawowy obowiązek wprowadzenia podpisu elektronicznego oraz elektronicznego obiegu dokumentów.

18 marca 2008
W okresie poprzedzającym ostateczny termin zatwierdzenia budżetu samorządów wszystkich szczebli, przypominane są związane z tym zasady i prawne ustalenia kompetencyjne. Jedną z bardzo istotnych jest regulacja mówiąca, że rada jednostki samorządu terytorialnego nie może bez zgody wójta (zarządu) wprowadzać własnych zmian do budżetu powodujących zwiększenie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach. Co więcej - zdaniem regionalnych izb obrachunkowych - tego zapisu z ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim nie można interpretować rozszerzająco, tzn. że rada nie może również samodzielnie dokonać zmian wówczas gdy nie prowadzą one do zwiększenia deficytu, ponieważ naruszałoby to zapisane w ustawie o finansach publicznych kompetencje wójta (zarządu). Wójt (zarząd) wyrażając zgodę na proponowane przez radnych zmiany budżetu przejmuje obowiązek opracowania tych zmian w zgodzie z przepisami budżetowymi i innymi mającymi wówczas zastosowanie.

15 marca 2008
Weszła w życie rozbudowana nowelizacja ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej (Dz.U. 2008.44.262).

13 marca 2008
Pozostało siedem dni do przedstawienia przez zarząd radzie jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania z wykonania budżetu tej jednostki za rok 2007 oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, samorządowej instytucji kultury i innej samorządowej osoby prawnej, nie będącej spółką. Zgodnie z art. 199 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2005.249.2104 ze zm.) termin ten upływa 20 marca po zakończeniu każdego roku budżetowego. Rada ma natomiast czas do 30 kwietnia na podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.

12 marca 2008
Wielkopolska - jako jedyny partner z Polski - została zaproszona do Sieci Regionów Strategii Lizbońskiej. Jej formalne członkostwo w sieci ma być zatwierdzone podczas tegorocznego Walnego Zgromadzenia w Bolonii. Głównym założeniem Strategii Lizbońskiej jest uczynienie z Unii Europejskicj do 2010 roku najbardziej konkurencyjnej i najdynamiczniej rozwijającej się na świecie gospodarki opartej na wiedzy. Uczestnictwo w Sieci Regionów Strategii Lizbońskiej niesie ze sobą wielką szansę dla Wielkopolski związaną ze współpracą, wymianą doświadczeń i wiedzy z regionami silnymi gospodarczo, mającymi duże osiągnięcia w obszarze nauki, wdrażania innowacji, rozwoju przedsiębiorczości i inwestowania w kapitał ludzki. Do sieci należą już m.in. hiszpańska Walencja, Region Bruksela-Stolica, Helsinki, holenderski region Randstad, Sztokholm, włoski region Emilia-Romagna, Ryga i angielskie West-Midlands.

10 marca 2008
Zbliża się ostateczny termin składania oświadczeń lustracyjnych przez samorządowców. Zgodnie z ustawą (Dz.U. 2006.218.1592 ze zm.), w ciągu trzech miesięcy od dostarczenia odpowiedniego powiadomienia sekretarzom i skarbnikom - przez radę oraz radnym, wójtom, burmistrzom i prezydentom miast - przez wojewodę, powinni oni złożyć wymagane oświadczenie. Powiadomienia docierały do osób objętych tym obowiązkiem w listopadzie i grudniu ub.r. Za niedotrzymanie terminu obowiązujące przepisy nie przewidują dla osób wybranych w bezpośrednich wyborach utraty funkcji. Przewidziana sankcja pozbawienia prawa wybieralności od 3 do 10 lat za zatajenie prawdy, może być zastosowana jedynie prawomocnym wyrokiem sądu.

7 marca 2008
Zmiana na stanowisku marszałka województwa dolnośląskiego. Po cofnięciu rekomendacji przez Platformę Obywatelską marszałkowi Andrzejowi Łosiowi, sejmik wybrał na zwolnione miejsce swojego dotychczasowego przewodniczącego Marka Łapińskiego (37), absolwenta AWF, w poprzednich kadencjach m.in. radnego Miasta i Gminy Trzebnica oraz radnego sejmiku dolnośląskiego. Andrzej Łoś w ostatnich wyborach parlamentarnych zdobył mandat posła, z którego zrezygnował na rzecz utrzymania stanowiska dolnośląskiego marszałka; obecnie pozostaje radnym sejmiku.

6 marca 2008
W cyklu konferencji organizowanych przez Unię Metropolii Polskich, obradujący od wczoraj w Rzeszowie przedstawiciele Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Warszawy i Wrocławia - miast-członków UMP - dyskutowali o barierach prawnych hamujących rozwój inwestycji drogowych. Kolejne zaplanowane konferencje Unii zajmą się sprawami ustroju metropolii i modelem zarządzania nimi (konferencja w Warszawie) oraz rolą metropolii w tworzeniu innowacyjnej gospodarki (we Wrocławiu). Głównym celem UMP jest włączenie polskich metropolii w sieć metropolii UE.

5 marca 2008
Od dwóch dni Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. O tę pomoc mogą się ubiegać osoby, które nabyły gospodarstwo rolne i rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w ciągu 14 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku, także małżonkowie takich osób. Jeżeli warunki spełniają oboje małżonkowie, pomoc przyznaje się tylko jednemu z nich. Dofinansowanie wynosi 50 tys. zł. Po uzyskaniu wsparcia młody rolnik zobowiązany jest w ciągu 3 lat przeznaczyć co najmniej 70% uzyskanej kwoty na inwestycje w swoim gospodarstwie, przewidziane w planie jego rozwoju, złożonym wraz z wnioskiem. W tym roku do rozdziału jest łącznie ponad 554 mln zł w ramach szesnastu kopert wojewódzkich z limitem wniosków od 211 w woj. lubuskim do 1853 wniosków w woj. mazowieckim. Zakończenie przyjmowania wniosków w danym województwie nastąpi z końcem dnia, w którym pokryją one co najmniej 120% dostępnych środków z jego koperty. Wnioski rozpatrywane są na bieżąco w kolejności odpowiadającej dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej przez wnioskodawcę. Decyzje są wydawane w terminie 120 dni od dnia złożenia wniosku. Druki wniosku, oświadczeń i instrukcji - na stronie ARiMR.

3 marca 2008
Wśród spraw, którymi w najbliższym czasie ma się zająć Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego znalazły się: likwidacja przepisu dotyczącego informacji o wkładzie własnym jst w projekty dofinansowane z środków unijnych, rozszerzenie delegacji dla zarządów województw o zmiany w planie dochodów i wydatków (nie tylko wynikających z wniosków beneficjenta), zobowiązanie dysponentów części budżetowych do przekazywania do 25 października informacji o kwotach dotacji rozwojowych, uwzględnienie systemów przepływów dotacji rozwojowych w ramach RPO i PO KL poprzez budżet województwa, wykreślenie zapisu o zmianach klasyfikacji budżetowej przed podpisaniem umowy dotacji z RPO z wnioskodawcą, wyłączenia uregulowania z zakresu rozliczania dotacji rozwojowej z przepisów dotyczących ogólnie dotacji przekazywanych z budżetu państwa, w taki sposób, aby nie było konieczne zwracanie jej niewykorzystanej części w roku następnym lub ujmowanie jej w rozporządzeniu o wydatkach niewygasających.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba