Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Sobota 18.05.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU

2008   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Marzec 2008 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

28 marca 2008
Prowadzone w MSWiA prace nad kompleksową decentralizacją państwa i wyraźnym wzmocnieniem samorządów terytorialnych, przewidują m.in. zasilenie budżetów gmin, powiatów i województw 4-procentowym odpisem od wpływów z podatku VAT (po 1% do podziału między województwa i powiaty oraz 2% do podziału między gminy). Według ubiegłorocznych danych byłaby to pula ok. 4,4 mld zł; średnio 70 mln zł na jedno województwo, 3 mln zł na jeden powiat i prawie 1 mln zł na jedną gminę. Rozważane jest powiązanie tych pieniędzy z konkretnymi celami (np. budową i modernizacją dróg).

25 marca 2008
Podsumowanie pomocy unijnej uzyskanej w latach 2004-2006 przez poszczególne województwa wykazuje na ogół na umocnienie się różnic między regionami najbogatszymi a najbiedniejszymi. Jest to wyraźnie sprzeczne z postawionymi celami. Największą pomoc uzyskały województwa: dolnośląskie, mazowieckie, pomorskie, śląskie i zachodniopomorskie, najmniejszą - lubelskie, lubuskie, małopolskie, opolskie i podkarpackie. Złożyło się na to kilka przyczyn, które wymagają gruntownej analizy i wniosków zdecydowanie korygujących zaistniały stan rzeczy przed rozdziałem dużo większych kwot dostępnych w latach 2007-2013. Rozstrzygnięcia konkursowe preferują silniejszych, którzy z reguły mają większe możliwości absorpcyjne, lepsze kadry i łatwiej im współfinansować projekty. Nowe instrumenty to przede wszystkim przeniesienie zarządzania 1/3 funduszy na szczebel regionalny oraz stworzony dodatkowy program dla Polski wschodniej.

21 marca 2008
Z badań wizerunku regionów, zleconych przez instytucje warmińsko-mazurskie: Regionalną Organizację Turystyczną oraz Urząd Marszałkowski, wykonanych między sierpniem 2007 do styczniem 2008 - trzy województwa zostały uznane za mające bardzo wyrazisty wizerunek: małopolskie - "słynące z zabytków", mazowieckie - "tętniące biznesem" i warmińsko-mazurskie - "cenne przyrodniczo". Jako najatrakcyjniejszy turystycznie region w Polsce 39% respondentów wskazało Małopolskę, 34% - woj. pomorskie, 29% - Warmię i Mazury, 26% - woj. zachodniopomorskie. Na wysokiej pozycji wśród najczęściej wymienianych znalazło się również woj. dolnośląskie.

19 marca 2008
Z końcowego raportu MSWiA na temat realizacji strategii informatyzacji kraju "ePolska" na lata 2004-2006, w tym informatyzacji administracji samorządowej, wynika, że spośród 2116 przebadanych jednostek 1,5% urzędów gminnych nie miało komputerów, a wśród tych, które je miały 0,6% było bez dostępu do internetu. Najmniej komputerów używanych w urzędach gminnych, w przeliczeniu na średnią liczbę zatrudnionych, odnotowano w podanym okresie, w województwach: świętokrzyskim (0,65), lubelskim (0,68) i łódzkim (0,68). Stan ten ulegał i ulega systematycznej poprawie. Wyraźny jest wzrost liczby urzędów jst mających szerokopasmowy dostęp do internetu: powyżej 2 Mb - w 2004 r. 3,7%, rok później 13,3%, badanej puli. Zwiększyła się także liczba połączeń bezprzewodowych. Postęp w omawianej dziedzinie wymusza nałożony na gminy ustawowy obowiązek wprowadzenia podpisu elektronicznego oraz elektronicznego obiegu dokumentów.

18 marca 2008
W okresie poprzedzającym ostateczny termin zatwierdzenia budżetu samorządów wszystkich szczebli, przypominane są związane z tym zasady i prawne ustalenia kompetencyjne. Jedną z bardzo istotnych jest regulacja mówiąca, że rada jednostki samorządu terytorialnego nie może bez zgody wójta (zarządu) wprowadzać własnych zmian do budżetu powodujących zwiększenie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach. Co więcej - zdaniem regionalnych izb obrachunkowych - tego zapisu z ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim nie można interpretować rozszerzająco, tzn. że rada nie może również samodzielnie dokonać zmian wówczas gdy nie prowadzą one do zwiększenia deficytu, ponieważ naruszałoby to zapisane w ustawie o finansach publicznych kompetencje wójta (zarządu). Wójt (zarząd) wyrażając zgodę na proponowane przez radnych zmiany budżetu przejmuje obowiązek opracowania tych zmian w zgodzie z przepisami budżetowymi i innymi mającymi wówczas zastosowanie.

15 marca 2008
Weszła w życie rozbudowana nowelizacja ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej (Dz.U. 2008.44.262).

13 marca 2008
Pozostało siedem dni do przedstawienia przez zarząd radzie jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania z wykonania budżetu tej jednostki za rok 2007 oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, samorządowej instytucji kultury i innej samorządowej osoby prawnej, nie będącej spółką. Zgodnie z art. 199 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2005.249.2104 ze zm.) termin ten upływa 20 marca po zakończeniu każdego roku budżetowego. Rada ma natomiast czas do 30 kwietnia na podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.

12 marca 2008
Wielkopolska - jako jedyny partner z Polski - została zaproszona do Sieci Regionów Strategii Lizbońskiej. Jej formalne członkostwo w sieci ma być zatwierdzone podczas tegorocznego Walnego Zgromadzenia w Bolonii. Głównym założeniem Strategii Lizbońskiej jest uczynienie z Unii Europejskicj do 2010 roku najbardziej konkurencyjnej i najdynamiczniej rozwijającej się na świecie gospodarki opartej na wiedzy. Uczestnictwo w Sieci Regionów Strategii Lizbońskiej niesie ze sobą wielką szansę dla Wielkopolski związaną ze współpracą, wymianą doświadczeń i wiedzy z regionami silnymi gospodarczo, mającymi duże osiągnięcia w obszarze nauki, wdrażania innowacji, rozwoju przedsiębiorczości i inwestowania w kapitał ludzki. Do sieci należą już m.in. hiszpańska Walencja, Region Bruksela-Stolica, Helsinki, holenderski region Randstad, Sztokholm, włoski region Emilia-Romagna, Ryga i angielskie West-Midlands.

10 marca 2008
Zbliża się ostateczny termin składania oświadczeń lustracyjnych przez samorządowców. Zgodnie z ustawą (Dz.U. 2006.218.1592 ze zm.), w ciągu trzech miesięcy od dostarczenia odpowiedniego powiadomienia sekretarzom i skarbnikom - przez radę oraz radnym, wójtom, burmistrzom i prezydentom miast - przez wojewodę, powinni oni złożyć wymagane oświadczenie. Powiadomienia docierały do osób objętych tym obowiązkiem w listopadzie i grudniu ub.r. Za niedotrzymanie terminu obowiązujące przepisy nie przewidują dla osób wybranych w bezpośrednich wyborach utraty funkcji. Przewidziana sankcja pozbawienia prawa wybieralności od 3 do 10 lat za zatajenie prawdy, może być zastosowana jedynie prawomocnym wyrokiem sądu.

7 marca 2008
Zmiana na stanowisku marszałka województwa dolnośląskiego. Po cofnięciu rekomendacji przez Platformę Obywatelską marszałkowi Andrzejowi Łosiowi, sejmik wybrał na zwolnione miejsce swojego dotychczasowego przewodniczącego Marka Łapińskiego (37), absolwenta AWF, w poprzednich kadencjach m.in. radnego Miasta i Gminy Trzebnica oraz radnego sejmiku dolnośląskiego. Andrzej Łoś w ostatnich wyborach parlamentarnych zdobył mandat posła, z którego zrezygnował na rzecz utrzymania stanowiska dolnośląskiego marszałka; obecnie pozostaje radnym sejmiku.

6 marca 2008
W cyklu konferencji organizowanych przez Unię Metropolii Polskich, obradujący od wczoraj w Rzeszowie przedstawiciele Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Warszawy i Wrocławia - miast-członków UMP - dyskutowali o barierach prawnych hamujących rozwój inwestycji drogowych. Kolejne zaplanowane konferencje Unii zajmą się sprawami ustroju metropolii i modelem zarządzania nimi (konferencja w Warszawie) oraz rolą metropolii w tworzeniu innowacyjnej gospodarki (we Wrocławiu). Głównym celem UMP jest włączenie polskich metropolii w sieć metropolii UE.

5 marca 2008
Od dwóch dni Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. O tę pomoc mogą się ubiegać osoby, które nabyły gospodarstwo rolne i rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w ciągu 14 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku, także małżonkowie takich osób. Jeżeli warunki spełniają oboje małżonkowie, pomoc przyznaje się tylko jednemu z nich. Dofinansowanie wynosi 50 tys. zł. Po uzyskaniu wsparcia młody rolnik zobowiązany jest w ciągu 3 lat przeznaczyć co najmniej 70% uzyskanej kwoty na inwestycje w swoim gospodarstwie, przewidziane w planie jego rozwoju, złożonym wraz z wnioskiem. W tym roku do rozdziału jest łącznie ponad 554 mln zł w ramach szesnastu kopert wojewódzkich z limitem wniosków od 211 w woj. lubuskim do 1853 wniosków w woj. mazowieckim. Zakończenie przyjmowania wniosków w danym województwie nastąpi z końcem dnia, w którym pokryją one co najmniej 120% dostępnych środków z jego koperty. Wnioski rozpatrywane są na bieżąco w kolejności odpowiadającej dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej przez wnioskodawcę. Decyzje są wydawane w terminie 120 dni od dnia złożenia wniosku. Druki wniosku, oświadczeń i instrukcji - na stronie ARiMR.

3 marca 2008
Wśród spraw, którymi w najbliższym czasie ma się zająć Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego znalazły się: likwidacja przepisu dotyczącego informacji o wkładzie własnym jst w projekty dofinansowane z środków unijnych, rozszerzenie delegacji dla zarządów województw o zmiany w planie dochodów i wydatków (nie tylko wynikających z wniosków beneficjenta), zobowiązanie dysponentów części budżetowych do przekazywania do 25 października informacji o kwotach dotacji rozwojowych, uwzględnienie systemów przepływów dotacji rozwojowych w ramach RPO i PO KL poprzez budżet województwa, wykreślenie zapisu o zmianach klasyfikacji budżetowej przed podpisaniem umowy dotacji z RPO z wnioskodawcą, wyłączenia uregulowania z zakresu rozliczania dotacji rozwojowej z przepisów dotyczących ogólnie dotacji przekazywanych z budżetu państwa, w taki sposób, aby nie było konieczne zwracanie jej niewykorzystanej części w roku następnym lub ujmowanie jej w rozporządzeniu o wydatkach niewygasających.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba