Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• Trwa wyjątkowo kłamliwa kampania przed wyborami samorządowymi; nie brak kandydatów z partyjnym i rządowym poparciem oraz polityków opowiadających bzdury, depczących szacunek należny wyborcom ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Sejm, Senat i Prezydent co parę dni uczestniczyli w szybkiej akcji bieżącej - po raz drugi, trzeci, czwarty, a ostatnio piaty dociskają partyjne jarzmo zakładane na Sąd Najwyższy ••• Senat odrzucił wniosek Prezydenta Dudy o zgodę na zarządzenie ogólnokrajowego referendum konsultacyjnego w sprawie kierunków zmian obowiązującej Konstytucji, nad czym od kilkunastu miesięcy pracował zespół w Kancelarii Prezydenta RP. Zestaw rekomendowanych pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów wewnętrznych i do Parlamentu Europejskiego odpowiadającej partii trzymającej wszechwładzę. Dodatkowo trzeba kolejną nowelą dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Najbliższe wybory - samorządowe - 21 października i 4 listopada 2018 r. ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Suweren w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Niedziela 16.12.2018
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU

2007   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Październik 2007 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

31 października 2007
Po zdecydowanym zwycięstwie wyborczym Platformy Obywatelskiej warto przypomnieć kilka tez dotyczących samorządów z programu tego ugrupowania: # racjonalizacja podziału kompetencji na szczeblu województwa polegająca na ograniczeniu władzy wojewodów na rzecz marszałków województw, # zmiany w ustroju samorządów i zasadach ich finansowania, # wzmocnienie podstaw majątkowych administracji lokalnej, # decentralizacja dysponowania środkami publicznymi, # znaczne zwiększenie udziału samorządów w podatkach centralnych, także pośrednich, # standaryzacja usług publicznych, # stabilizacja podziału administracyjnego państwa, # łączenie jednostek tylko dobrowolne, # status miast na prawach powiatu dla wszystkich jednostek powyżej 50 tys. mieszkańców, # ustawowe włączenie do składu rady powiatu wójtów i burmistrzów gmin z jego terenu.

23 października 2007
PKW podała oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych z 21 października br. Frekwencja wyniosła 53,88% (była najwyższa od pierwszych wolnych wyborów w 1991 r.).
   # Do Sejmu VI kadencji swoich posłów wprowadziło sześć partii wystawiających listy w ramach czterech Komitetów Wyborczych: Platforma Obywatelska obsadziła 209 mandatów, Prawo i Sprawiedliwość - 166 mandatów, Polskie Stronnictwo Ludowe - 31 mandatów oraz Koalicja "Lewica i Demokraci" grupująca cztery partie (Sojusz Lewicy Demokratycznej, Socjaldemokracja Polska, Partia Demokratyczna i Unia Pracy) - łącznie 53 mandaty. Z tego koalicyjnego Komitetu tylko Unia Pracy nie zdobyła żadnego mandatu. Dopełniający do 460 - jeden mandat uzyskał Komitet "Mniejszość Niemiecka", utworzony przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim. Na kandydatów partii rządzącej oddano 5 183 477 głosów, na kandydatów partii opozycyjnych - łącznie 10 958 725 głosów. Na listy dwóch partii (PO i PSL), które mogą zawiązać trwałą koalicję, oddano ponad połowę ważnych głosów.
   # Do Senatu VII kadencji weszli kandydaci dwóch partii: Platformy Obywatelskiej (60 mandatów) oraz Prawa i Sprawiedliwości (39 mandatów), a także kandydat Komitetu Wyborczego Wyborców "Cimoszewicz do Senatu" (1 mandat).
   # Spośród kandydatów partii reprezentowanych w nowym Sejmie najwięcej głosów zdobyli ich liderzy: Donald Tusk - 534 241 (absolutny rekord w czasach suwerennej Polski), Jarosław Kaczyński - 273 684, Marek Borowski - 75 493 (wszyscy trzej w Warszawie), Wojciech Olejniczak - 51 805 (w Łodzi), Waldemar Pawlak - 24 638 (w Płocku). Przewodniczący Unii Pracy Waldemar Witkowski uzyskał 6837 głosów (w Poznaniu) - zbyt mało aby znależć sie w Parlamencie, a przewodniczący Partii Demokratycznej Janusz Onyszkiewicz nie kandydował; z tej partii najwięcej głosów uzyskał Jan Widacki - 24 963 (w Krakowie).
   # Zmiana wyników po dwuletnim skróconym okresie funkcjonowania składu Sejmu i Senatu wybranych w 2005 r. jest następująca: KW Platforma Obywatelska RP - poparcie 41,51% (6 701 010 głosów, wzrost liczby głosów oddanych na to ugrupowanie o 3 mln 852 tys., ponad 2,35 razy więcej), KW Prawo i Sprawiedliwość - poparcie 32,11% (5 183 477 głosów, wzrost o blisko 2 mln, o 63%), KKW Lewica i Demokraci - poparcie 13,15% (2 122 981 głosów, w stosunku do wyniku trzech komitetów z 2005 r. występujących obecnie wspólnie - wzrost o 39 tys., o niecałe 2%), Komitet Wyborczy PSL - poparcie 8,91% (1 437 638 głosów, wzrost o 616 tys., o 75%), KWW "Mniejszość Niemiecka" (tu nieobowiązuje próg wyborczy) - poparcie 0,20% (32 462 głosy, spadek o 6%). Uwzględniając w takim porównaniu sumę głosów oddanych na kandydatów partii tworzących do niedawna koalicję rządową (PiS, LPR i Samoobrona) - wówczas łączny wzrost poparcia wynosi 166 tys. - 3,2%). W tym roku jednak ani Liga Polskich Rodzin (poparcie 1,30%) ani Samoobrona (poparcie 1,53%) nie przekroczyły wymaganego pięcioprocentowego progu zdobytych głosów.

22 października 2007
W niedzielnych przyspieszonych wyborach parlamentarnych do Sejmu i Senatu VII kadencji, wg komunikatu Państwowej Komisji Wyborczej z godz. 06:26, sporządzonego na podstawie wyników z 73,70% ogólnej liczby komisji obwodowych (frekwencja wyniosła tam 53,34%), próg wyborczy 5% głosów przekroczyły cztery komitety: KW Platforma Obywatelska RP - poparcie 41,24% głosujących, KW Prawo i Sprawiedliwość - 32,19%, KKW Lewica i Demokraci - 13% i Komitet Wyborczy PSL - 9,17%. Do Sejmu wejdzie także przedstawiciel KWW "Mniejszość Niemiecka", którego nie obowiązuje próg wyborczy. Zdecydowane zwycięstwo Platformy Obywatelskiej odzwierciedla demokratycznie wyznaczony przez Polaków kierunek zmian w treści i stylu rządzenia Polską - dużym krajem w regionie, członkiem Unii Europejskiej.

19 października 2007
Po wieczornych i nocnych negocjacjach przywódcy 27 państw-członków Unii Europejskiej uzgodnili ostateczny kształt Traktatu Reformującego UE, który po podpisaniu 13 grudnia br. będzie nosił nazwę Traktatu Lizbońskiego. Nowy traktat ma wejść w życie w 2009 roku, pod warunkiem, że nie będzie problemów z jego ratyfikacją przez wszystkie państwa członkowskie. Poprzedni projekt traktatu - zwanego konstytucyjnym - również uzgodniony i podpisany przez wszystkich trzy lata temu w Rzymie - został odrzucony w 2005 r. na etapie ratyfikacji w referendach we Francji i Holandii. Uzgodniony obecnie Traktat Reformujący zachowuje najważniejsze postanowienia instytucjonalne proponowanego wcześniej Traktatu ustanawiającego Konstytucję UE, w tym zapisy o wprowadzeniu stanowiska przewodniczącego UE (kadencja 2,5 roku), zredukowaniu do 18 liczby członków Komisji Europejskiej od 2014 roku, o jednolitej osobowości prawnej UE, a także o utworzeniu stanowiska wysokiego przedstawiciela Unii Europejskiej, którego wcześniej proponowano nazywać ministrem spraw zagranicznych. Polska przystała na kompromis w sprawie tzw. mechanizmu z Joaniny, uzyskała miejsce dla stałego rzecznika generalnego w Trybunale Sprawiedliwości, natomiast nie udało się powiększyć ponad 51 liczby polskich eurodeputowanych w Parlamencie Europejskim od kadencji 2009-2014, których wybierać będziemy w połowie przyszłego roku.

16 października 2007
W konkursie "Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości" Gdynia uzyskała Wyróżnienie Ministra Gospodarki za projekt "Przedsiębiorcza Gdynia". Konkurs ma na celu popularyzowanie inicjatyw i projektów promujących przedsiębiorczość, prezentację dobrych praktyk, podnoszenie świadomości społecznej o znaczeniu prywatnej aktywności gospodarczej dla rozwoju regionalnego i lokalnego, zachęcanie miejscowych władz i organizacji przedsiębiorców do inicjowania działań wspierających przedsiębiorczość. Projekt "Przedsiębiorcza Gdynia" - realizowany od 2001 roku - obejmuje m.in. realizacje: Pomorskie Miasteczko Zawodów, Gdyńskie Targi Pracy, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny z Inkubatorem Przedsiębiorczości, konkurs "Gdyński Biznesplan", szkolenia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw nt. pozyskiwania dotacji unijnych. W ramach tego programu utworzono też Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, stronę www.innowacje.gdynia.pl oraz przeprowadzono kampanię promocyjną: "Gdy inwestujesz...Gdynia". Swój sukces na różnych polach Gdynia w znacznym stopniu zawdzięcza mądrym działaniom miejskiego samorządu.

12 października 2007
W Warszawie odbył się VIII Kongres Gmin Wiejskich RP z udziałem blisko tysiąca wójtów, burmistrzów i radnych. Silnym akcentem obrad stały się głosy wskazujące na głębokie dysproporcje w rozwoju polskich miast i wsi. Gośćmi Kongresu byli m.in. powiązani tematycznie przedstawiciele rządu oraz - prezentujący programy wyborcze w części dotyczącej obszarów wiejskich - przedstawiciele PSL, PO, PiS i LiD. Dyskusja najczęściej dotyczyła niedostatecznego finansowania zadań własnych gmin wiejskich, głównie sfery oświatowej, uwarunkowań w korzystaniu z unijnych funduszy strukturalnych w latach 2007-2013, w tym bardzo małego udziału inwestycji na terenach wiejskich w ramach wdrażanych regionalnych programów operacyjnych, a także marginalizacji gmin z obszarami wiejskimi w korzystaniu z efektów wzrostu gospodarczego kraju. Z wyliczeń Związku Gmin Wiejskich RP wynika, że w rozpoczętym siedmioleciu na obszary wiejskie trafi jedynie 5...8% środków z tych programów unijnych, podczas gdy tereny te zamieszkuje prawie 38% ludności Polski. Uczestnicy VIII Kongresu zaapelowali do przyszłego rządu o pilne wzmocnienie mechanizmu wyrównawczego w dochodach gmin oraz o przeciwstawienie się wskazanym negatywnym trendom w działaniach władz wobec znacznej liczby mieszańców Polski.

9 października 2007
Mieszkańcy wiejskiej Gminy Mirzec, za pośrednictwem swego Urzędu, ogłosili listę postulatów adresowaną do osób kandydujących na posłów i senatorów w zbliżających się wyborach parlamentarnych 21 października br. Za najistotniejsze uznali: (1) przywrócenie subwencji drogowej i stworzenie elektronicznej ewidencji dróg, (2) uwzględnienie w PROW dotacji rozwojowej i zaliczek na projekty gminne, (3) wdrażanie programów pomocowych dla sektora owoców i warzyw (płatności do owoców miękkich), (4) zwiększenie pomocy młodym rolnikom (podwojenie premii na tzw. starcie), (5) stabilne i przejrzyste kryteria przyznawania rent strukturalnych, (6) stworzenie systemu pomocy dla działalności nierolniczej na obszarach wiejskich, (7) większą pomoc konsultacyjną w działaniach "Leader", (8) lepsze umocowanie prawne Ochotniczych Straży Pożarnych z możliwością zdobywania środków z funduszy unijnych na nowe rodzaje ratownictwa, (9) zwiększenie i lepszą przejrzystość subwencji oświatowej dla szkół wiejskich, w tym objęcie subwencją tzw. klas "0", (10) tworzenie dogodnych warunków do powstania przedszkoli wiejskich oraz objęcie ich finansowaniem, (11) przyznawanie gminom dotacji na zadania zlecone w wysokości odpowiadającej rzeczywistym kosztom ich wykonania, (12) stworzenie jednolitego wskaźnika dochodowego z gospodarstwa rolnego za dany rok z hektara przeliczeniowego dla wszelkich celów, (13) krytyczne spojrzenie na liczbę i funkcjonowanie samorządów powiatowych, (14) zwiększenie udziału gmin w podatkach PiT (ponad 39%) i CiT (ponad 6%), (15) rozwiązania prawne mające na celu udział gmin w podatkach: VAT i akcyzowym.

4 października 2007
Kontrole urzędów wojewódzkich, podobnie jak ubiegłoroczne kontrole NIK, kolejny raz potwierdzają nie wywiązywanie się wielu jednostek samorządu terytorialnego z obowiązku bieżącego publikowania ściśle określonych informacji publicznych na internetowych stronach podmiotowych BIP. Ustawa o dostępie do informacji publicznej, która zobowiązała do tego samorządy weszła w życie 1 stycznia 2002 r., rozporządzenie w sprawie BIP - w połowie 2002 r. Do dzisiaj nie brakuje stron Biuletynu załadowanych przed laty - jednokrotnie - treściami dziś "historycznymi", co dobitnie potwierdza pokontrolne wnioski i dowodzi lekceważenia prawa.

1 października 2007
Zakończyła się ostatnia inspekcja unijnych ekspertów na wschodnich (z Białorusią i Ukrainą) oraz północnych (z Rosją) przejściach granicznych, a także na zlokalizowanych w tych regionach komisariatach policyjnych. Wynik jest pozytywny. Uznano, że przypadające na nasz kraj odcinki zewnętrznej granicy Unii Europejskiej są właściwie zabezpieczone, a odpowiedzialne za to służby dobrze przygotowane do nowych zadań. W tej sytuacji Polska jeszcze przed końcem tego roku ma się stać członkiem układu z Schengen. Oznacza to zniesienie kontroli na przejścia ze wszystkimi graniczącymi z nami państwami-członkami UE.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


W Y S Z U K I W A R K A