Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Niedziela 27.11.2022
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU

2007   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Lipiec 2007 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

28 lipca 2007
Ministerstwo SWiA przygotowuje projekty czterech ustaw dotyczące samorządów: (1) o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o udziale przedstawicieli Polski w pracach Komitetu Regionów Unii Europejskiej - ustawa ma wzmocnić udział strony samorządowej w procesie przygotowania dokumentów rządowych oraz określić procedury wyłaniania przedstawicieli do Komitetu Regionów UE; (2) o zmianie ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych, ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o administracji rządowej w województwie - nowelizacja tych aktów przekaże ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej sprawowanie nadzoru nad Krajową Komisją Uwłaszczeniową, samorządowymi kolegiami odwoławczymi oraz wojewodami; (3) o pracownikach samorządowych - ta ustawa ma podwyższyć wymagania dotyczące profesjonalnego wykonywania obowiązków; (4) o przekazaniu zadań pomiędzy organami administracji rządowej a samorządem województwa - akt ma wzmocnić rolę samorządów województw oraz kompetencje administracji rządowej na tym terenie.

27 lipca 2007
Prezydent RP podpisał ustawę o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, która odbiera wojewodom prawo wetowania decyzji samorządów w sprawie wykorzystania środków pochodzących z funduszy unijnych. Akt ten wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

26 lipca 2007
Ministerstwo Środowiska zakończyło prace (choć nie zamknęło ich ostatecznie) nad wyznaczaniem w naszym kraju obszarów europejskiej sieci Natura 2000, chronionych pod względem przyrodniczym. Obecnie obejmują one 18,5% obszaru Polski. Do ich wyznaczenia zobowiązaliśmy się w Traktacie o Przystąpieniu do UE. Pierwotnie (w 2004 r.) wytypowano tereny zajmujące 9% powierzchni kraju. Pod wpływem skarg ekologów z organizacji pozarządowych do Komisji Europejskiej rozszerzono inwentaryzację zasobów przyrodniczych Polski i ponad dwukrotnie powiększono tereny objęte tą szczególną ochroną.

24 lipca 2007
Obradujący w Warszawie prezydenci, burmistrzowie i wójtowie trzynastu gmin Mazowsza: Kozienic, Lesznowoli, Łosic, Milanówka, Osiecka, Podkowy Leśnej, Siedlec, Sochaczewa, Sokołowa Podlaskiego, Węgrowa, Wołomina, Wyszkowa i Żabiej Woli dyskutowali nad realizacją projektu pod roboczą nazwą "System Elektronicznego Wsparcia Gmin Mazowsza", który byłby elementem szerszego przedsięwzięcia: Sieci dla Innowacyjnego eRozwoju Mazowsza (SIRMA). Działaniom tym przyświeca cel tworzenia warunków dla rozwoju nowoczesnej administracji publicznej w regionie. Szefowie wymienionych gmin określili docelową listę samorządów - partnerów konsorcjum projektowego, zweryfikowali kluczowe założenia przedsięwzięcia oraz ustalili algorytm oszacowania wkładu własnego gmin do budżetu projektu. Postanowiono zaprezentować przygotowany projekt władzom województwa.

22 lipca 2007
We wsi Giby na Suwalszczyźnie odbyły się uroczystości związane z 62 rocznicą masowych zatrzymań ludności z powiatów augustowskiego, sejneńskiego, suwalskiego i sokólskiego, przeprowadzonych przez jednostki Armii Czerwonej, NKWD, 1 pułku praskiego Ludowego Wojska Polskiego, Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i Milicji Obywatelskiej. Z zatrzymanych wówczas blisko 1900 osób, ok. 600 zaginęło bez wieści. Dotychczas nie znane jest ani miejsce ich kaźni, ani miejsce złożenia prochów. Obława Augustowska była największą akcją zbrodniczą przeciwko ludności polskiej po zakończeniu wojny - jest niekiedy nazywana "małym Katyniem". Więcej informacji.

20 lipca 2007
Z sondażu Eurobarometr przeprowadzonego 18 lipca br. przez Reprezentację Komisji Europejskiej w Polsce wynika stale rosnące poparcie Polaków dla członkostwa w UE oraz dla pogłębienia integracji europejskiej. Obecnie dwie trzecie (67%) respondentów uważa, że nasze przystąpienie do Unii było "czymś dobrym" i ufa Unii (w chwili akcesji w 2004 r. tak uważało 42% badanych). Przeszło trzy czwarte respondentów (78%) sądzi, że nasz kraj skorzystał na członkostwie w UE. Wiosną 2004 takie przekonanie wyrażało 50% ankietowanych. Pod tym względem średnia unijna wynosi 59% (w nowej "dwunastce" - 68%, w starej "piętnastce - 57%). Najwięcej plusów w członkostwie swojego kraju w Unii widzą Holendrzy (77%) i Irlandczycy (76%), najmniej - Finowie i Szwedzi (po 24%) oraz Francuzi (21%). Polacy - częściej niż średnio Europejczycy - popierają rozmaite formy pogłębienia integracji. 81% ankietowanych Polaków opowiada się za wspólną polityką zagraniczną, 85% popiera wspólną politykę obronną i bezpieczeństwa, zaś 77% twierdzi, że UE powinna mieć wspólną politykę imigracyjną. Średnia unijna dla powyższych form rozwoju integracji wynosi odpowiednio: 68%, 77% i 75%.

18 lipca 2007
Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z ustawą zasadniczą artykuł ustawy o samorządzie gminnym mówiący, że od rozstrzygnięcia organu nadrzędnego nad gminą może się odwoływać tylko gmina lub związek międzygminny, w zakresie jaki uniemożliwia radnemu zaskarżenie zarządzenia zastępczego wojewody stwierdzającego wygaśnięcie jego mandatu. A zatem - po tym wyroku TK - sami radni gmin mogą odwoływać się od zarządzeń zastępczych wojewody, stwierdzających wygaśnięcie ich mandatów. Dotychczas takie zarządzenia mogła zaskarżać tylko rada. TK podkreślił, że wyrok dotyczy także analogicznych do kwestionowanego przepisów w ustawach o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa.

3 lipca 2007
Serwis Samorządowy PAP ogłosił ankietę mającą dostarczyć odpowiedzi na pytania: Co zmienić, żeby nie oddawać pieniędzy? Co trzeba zmienić, aby skuteczniej pozyskiwać i wykorzystywać pieniądze unijne na realizację projektów? Jakie są bariery i zagrożenia pełnej realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006? - prosząc o jej wypełnienie jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki. Wyniki ankiety maja być przedstawione podczas spotkania 12 lipca 2007 r. przedstawicielom Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz specjalistom z urzędów wojewódzkich i JST.

1 lipca 2007
Portugalia objęła półroczne przewodnictwo Unii Europejskiej. Jednym z pierwszych zadań w tym czasie ma być dopracowanie nowego traktatu regulującego unijne generalia dla co najmniej 27 państw wspólnoty - uzgodnione przez Radę Europejską w końcu czerwca br. w Brukseli. Nowy traktat ma usprawnić działanie UE, po nieudanej dotąd próbie ratyfikowania przez wszystkie państwa członkowskie tzw. Traktatu konstytucyjnego.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba