Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Niedziela 27.11.2022
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU

2007   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Luty 2007 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

28 lutego 2007
Weszła w życie prezydencka nowelizacja ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. 2007.25.162). Wśród funkcji publicznych podlegających obowiązkowi składania oświadczeń lustracyjnych wymienieni są m.in. wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, radni, sekretarze, skarbnicy oraz zajmujący kierownicze stanowiska pracownicy regionalnych izb obrachunkowych i samorządowych kolegiów odwoławczych (art. 4 pkt 17) urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r. (art. 7 ust. 1). Obowiązek składania oświadczeń nie będzie dotyczył zastępców wójtów, burmistrzów i prezydentów, a także (co pierwotnie planowano) sołtysów i członków zebrań wiejskich. Lustrowaniu będą także podlegać organy jednostek pomocniczych, ale tylko utworzone z mocy ustaw (np. dzielnice Warszawy). Samorządowcy startujący w wyborach powszechnych (radni, wójtowie) - powinni składać oświadczenia do właściwej komisji wyborczej, a osoby wybrane przed 15 marca br. otrzymają indywidualnie pisemną informację o takim obowiązku: sekretarze i skarbnicy - od miejscowej Rady, a radni, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast oraz członkowie zarządów powiatów i zarządów województw - od miejscowego wojewody. Wszyscy będą mieli miesiąc na złożenie informacji że nie pracowali/nie współpracowali i nie służyli (część A oświadczenia) lub pracowali/współpracowali bądź służyli w organach bezpieczeństwa państwa w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. (część A i B oświadczenia będącego załącznikiem do noweli ustawy). Niezłożenie wymaganego oświadczenia lustracyjnego w terminie lub złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą będzie skutkowało utratą pełnionej funkcji z mocy prawa (art. 57 ust. 2).

27 lutego 2007
Zaczęła obowiązywać ustawa o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej (Dz.U. 2007.35.217) regulująca określone w przepisach Unii Europejskiej zadania oraz właściwość organów i jednostek organizacyjnych związanych z przedmiotem ustawy, a także - w zakresie nieokreślonym w przepisach Unii Europejskiej lub przewidzianym w tych przepisach do określenia przez państwo członkowskie UE - zasady i tryb przyznawania i wypłacania rolnikom płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej i płatności cukrowej oraz zasady i tryb przeprowadzania kontroli tych działań.

26 lutego 2007
Na tydzień przed wymaganym terminem wysłania do Komisji Europejskiej Regionalnych Programów Operacyjnych wszystkie wewnętrzne etapy przeszły programy z pięciu województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Kolejne trzy - z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i warmińsko-mazurskiego - zostały zaakceptowane kierunkowo przez Komitet Rady Ministrów, a pozostałe osiem po przyjęciu przez Komitet RM czeka na akceptację. Do 6 marca br. wszystkie powinny być w dyspozycji KE, która ma 10 dni na potwierdzenie zgodności otrzymanej dokumentacji z wymogami formalnymi. Takie potwierdzenie pozwala rozpocząć negocjacje, których celem jest przyjęcie przedstawionych RPO przez Komisję Europejską. Końcowym etapem są procedury krajowe prowadzące do zawarcia kontraktów wojewódzkich.

23 lutego 2007
Toczony w ostatnich dniach ostry spór o przebieg trasy obwodnicy Augustowa (a nie o potrzebę wyprowadzenia tranzytowego ruchu drogowego poza obszar miasta) wynika z wieloletniego oczekiwania przez augustowian na realizację tej inwestycji uwalniającej miasto od uciążliwości przejazdu tysięcy TIRów i zagrożeń bezpieczeństwa przechodniów oraz z faktu, że fachowcy i urzędnicy nie zdołali w minionym czasie wytyczyć trasy mniej naruszającej ten unikalny w skali europejskiej kompleks przyrodniczy. Należy przyznać, że w tym regionie nie jest to zadanie łatwe. Sprzeczność interesów taktycznych mieszkańców Augustowa i strategicznych mieszkańców całego kraju (nie wyłączając tych pierwszych) coraz bardziej angażuje najwyższe polskie władze, a także Komisję Europejską. Dolina rzeki Rospudy należy bowiem do obszaru Europejskiej Sieci Ekologicznej "Natura 2000", której dokumenty przyjęliśmy wstępując do UE. Teren ten wraz z otaczającą go Puszczą Augustowską stanowi część naszego wspólnego dziedzictwa, które winni jesteśmy zachować dla następnych pokoleń. Rozwiązanie problemu nie może być sprowadzane tylko do bieżących racji popieranych przez społeczność lokalną. Rezultatem takiego podejścia będzie zaostrzenie konfliktu. Nikt nie opowiada się przeciwko obwodnicy, a tylko przeciwko tak niefortunnemu wytyczeniu jej trasy. Niestety nie brak tych, którzy ważny problem "którędy budować" zastępują nieistniejącym problemem "czy budować".

21 lutego 2007
Sejmik Województwa Podlaskiego uległ rozwiązaniu z mocy prawa (art. 33 ustawy o samorządzie województwa) z powodu niedokonania wyboru Zarządu Województwa w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą (Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z 21.02.2007 w Dz.Urz. Woj. Podlaskiego 2007.47.380). W 30-osobowym Sejmiku wybranym 12 listopada 2006 r. rozkład mandatów 15 (PiS i Samoobrona) oraz 15 (PO, PSL i LiD) uniemożliwił już na starcie wspólne działanie. Do czasu wyboru zarządu przez sejmik wyłoniony w wyniku powtórnie przeprowadzonych wyborów (muszą się odbyć w ciągu trzech miesięcy) Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wyznaczy osobę, która w tym okresie pełni funkcję organów samorządu województwa.

19 lutego 2006
W organizowanym regularnie od 2001 roku przez Redakcję Audycji Rolnych I Programu TVP Konkursie-plebiscycie na Wójta Roku - tytuł taki za rok 2006 zdobyła Kazimiera Tarkowska (50) - wójt gminy Kleszczów (wybrana na wójta po raz czwarty w 2006 r.; poparcie 64% w I turze). Jedyna kobieta wśród nominowanych, przejęła palmę pierwszeństwa również od kobiety - Wójta Roku 2005 - Krystyny Mikołajczuk-Bohowicz, kontynuującej zarządzanie gminą Repki. Gmina Kleszczów, której ok. 1/3 powierzchni zajmują: Kopalnia Węgla Brunatnego "Bełchatów" i Elektrownia "Bełchatów", jest najbogatszą gminą w Polsce. Dochód na mieszkańca wynosił tam w 2005 r. ponad 34 tys. zł i był przeszło siedem razy większy niż dochód na mieszkańca Warszawy oraz ponad 18 razy większy niż średni jednostkowy dochód na mieszkańca gmin wiejskich w Polsce. Nie każdej gminie dany jest taki podatnik, ale też nie wszędzie występują tak wyjątkowe problemy, a ponadto - jak mówi w wywiadzie dla PAP wójt Tarkowska - mamy węgiel, który około 2015 roku skończy się, dlatego sposób zagospodarowania dzisiaj posiadanych pieniędzy musi być taki, aby one służyły w przyszłości. W oddzielnym plebiscycie, w którym głosowali czytelnicy Serwisu Samorządowego PAP - zwyciężył Jerzy Adamski - wójt gminy Dydnia na Podkarpaciu.

16 lutego 2007
Trybunał Konstytucyjny zbada 13 marca br. zgodność z konstytucją przepisu o utracie mandatów przez samorządowców, którzy spóźnili się ze złożeniem oświadczeń o swoim stanie majątkowym i/lub o działalności gospodarczej, umowach cywilnoprawnych, zatrudnieniu lub innych czynnościach zarobkowych małżonków. Według informacji Ministerstwa SWiA sprzed dwóch dni, grono którego dotyczy zastosowanie wspomnianego przepisu liczy 765 osób - radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (wybranych w wyborach powszechnych) oraz członków zarządów powiatów i województw (wybranych przez rady i sejmiki).

14 lutego 2006
Rząd przyjął i przekazał Komisji Europejskiej do zatwierdzenia Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Obok głównego celu jakim jest rozwój sektora rolno-spożywczego, program zawiera również listę działań inwestycyjnych niezbędnych do rozwijania funkcji publicznych, społeczno-kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych - słowem otwierających lub poprawiających dostęp do wielu usług dla przedsiębiorców i miejscowej ludności. Na tym polu muszą odpowiednią aktywnością wykazać się miejscowe samorządy. Zwraca uwagę istotna pomoc jaką w programie przypisano działalności nierolniczej na obszarach wiejskich wymieniając usługi dla gospodarstw rolnych i leśnictwa, usługi dla ludności, usługi budowlane, turystyczne, transportowe, informatyczne, usługi w zakresie rachunkowości, marketingu oraz doradztwa biznesowego, w tym pod katem tworzenia mikroprzedsiębiorstw w miejscowościach do 2 tys. mieszkańców.

12 lutego 2007
Ustalono datę pierwszych przedterminowych wyborów wynikających z niedopełnienia ustawowego obowiązku składania oświadczeń przez wybranych i zaprzysiężonych samorządowców. 18 marca br. burmistrza będą wybierać mieszkańcy gminy Syców. Tamtejsza Rada Miejska stwierdziła wygaśnięcie mandatu burmisztra Wojciecha Kocińskiego, który w II turze zgromadził 54,5% głosów. Z innych powodów: tydzień wcześniej - 11 marca br. - odbedą się wybory wójta gminy Radziłów (wójt Kazimierz Gwiazdwoski wybrany w I turze z poparciem 58%, złożył 5 grudnia 2006 r. śłubowanie poselskie i pracuje w Sejmie); 18 marca br. - wójta w gminie Winnica (nowy wójt Andrzej Buźniak - w I turze uzyskał poparcie 64% - woli pozostać strażakiem; o tym, że tych obowiązków nie można łączyć chyba nie wiedział godząc się na kandydowanie); 1 kwietnia br. do urn pójdą mieszkańcy gminy wiejskiej Dzierżoniów (4 stycznia br. wójta Dariusza Walendowskiego, który w II turze uzyskał przeszło 65% głosów, "trafił" prawomocny wyrok w sprawie karnej); 29 kwietnia br. - ten sam obywatelski obowiązek czeka mieszkańców Dziwnowa. Burmistrz Kazimierz Libudzki, poparty w II turze przez 56% głosujacych, złożył w terminie wymagane oświadczenia, a nastepnie z własnej woli zrezygnował z urzędu. W bieżącej kadencji samorządów zapowiada się szczególnie duży(?) ruch przy urnach.

8 lutego 2007
W gronie dziesięciu nowych członków UE z 2004 r. Polska w czasie ostatnich 12 miesięcy zdecydowanie poprawiła stan wykorzystania środków unijnych. Z jednego z ostatnich miejsce w grudniu 2005 r. przesunęliśmy się do środka tej grupy. Wyprzedzają nas jeszcze Słowenia, Estonia, Węgry i Malta. Należy jednak pamiętać, że wielkość zaoferowanej Polsce pomocy jest zdecydowanie większa niż jej suma dla wymienionych krajów. Według Ministerstwa Rozwoju Regionalnego do końca 2006 r. wydaliśmy jedną trzecią kwoty przeznaczonej na lata 2004-2006. Na wykorzystanie pozostałych 67% mamy dwa lata (2007-2008). Przyspieszeniu sprzyja - zdaniem MRR - centralizowanie systemu koordynacji. Jak dotąd w nowych krajach członkowskich nie odnotowano istotnych zwrotów nie wykorzystanej pomocy.

6 lutego 2007
34 rok bez przerwy z powodzeniem kieruje gminą wiejską Łuków Kazimiera Goławska (69), wybrana po raz kolejny z poparciem 61% w pierwszej turze na wójta w kadencji 2006-2010. Wicerekordzistą - ze "stratą" jedynie kilkudziesieciu dni w stażu wójtowskim - jest Jerzy Wiktor Podlewski (60) wójt gminy Zakrzewo; w ostatnich wyborach uzyskał poparcie ponad 78%. Na miejscu trzecim jest Leon Fortak (59), wójt Czarnocina, zarządzający gminą od 1974 r. Obecna kadencje rozpoczął po I turze wyborów uzyskując 56,5% głosów. Ta trójka ma przewagę ponad 8 lat nad czwartym w rankingu - Stanisławem Zielińskim (63), zarządzajacym gminą Ustronie Morskie. Wszyscy nadal pożytkują swoje wieloletnie doświadczenie dla dobra mieszkańców, wszechstronnego rozwoju ich terenu oraz wzbogacania oferty dla inwestorów i turystów.

5 lutego 2007
Poza oświadczeniami majątkowymi oraz o działalności małżonków i zawartych umowach cywilnoprawnych, samorządowcy muszą również ujawniać korzyści uzyskiwane w trakcie pełnienia funkcji. Mają na to za każdym razem 30 dni od dnia uzyskania korzyści. Obowiązek taki nakłada na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, na członków zarządu powiatu i województwa, a także na sekretarzy i skarbników ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz.U. 2006.216.1584). Zgłoszenia o dodatkowych zajęciach, z tytułu których pobiera się wynagrodzenie, otrzymanych darowiznach i prezentach, a także krajowych i zagranicznych wyjazdach - przyjmuje i publikuje w Rejestrze Korzyści Państwowa Komisja Wyborcza.

3 lutego 2007
Minął termin składania protestów w sprawie uznania oscypka - góralskiego wędzonego sera owczego - za polski produkt regionalny Unii Europejskiej. Najprawdopodobniej sprzeciwili się temu Słowacy. Oscypek wytwarzany według tradycyjnej receptury z mleka polskiej owcy górskiej z domieszką - maksymalnie do 40% - mleka krów rasy polskiej czerwonej, w gminach położonych w paśmie Karpat (od Istebnej na zachodzie, przez Żywiec, Suchą Beskidzką, Nowy Targ, Zakopane, po Limanową na wschodzie), będzie musiał poczekać na Unijny stempel. Dopiero po rozstrzygnięciu kto ma większe prawo do wyłączności Komisja Europejska będzie mogła wydać stosowane rozporządzenie. Wtedy oryginalne oscypki (polskie lub słowackie) będą opatrzone unijnym znakiem i numerem uprawnionego producenta.

1 lutego 2007
Weszła w życie z mocą od 1 stycznia br. ustawa budżetowa na rok 2007 (Dz.U. 2007.15.90). Dochody państwa mają być równe 228,9 mld zł (wzrost o 17% w stosunku do planowanych dochodów w roku 2006), a wydatki 258,9 mld zł (wzrost o 14,6%). Planowany deficyt budżetowy 30 mld zł (zmniejszenie o 2% do planowanego, zwiększenie o 17% do wykonanego w roku 2006). Według danych Ministerstwa Finansów PKB wzrósł o 5,8% (III kw. 2006/III kw. 2005), a wskaźnik inflacji wyniósł 1,4% (grudzień 2006/grudzień 2005).

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba