Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• Na scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku zabójca śmiertelnie ugodził przemawiającego Prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Bezkarni nauczyciele nienawiści wyzwalają najgorsze instynkty ••• Rok 2019 - rok wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, a następnie wyborów posłów i sentarorów do Parlamentu Polskiego. Jedne i drugie bardzo dla nas istotne. Trzeba sie do nich dobrze przygotować ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Sobota 23.02.2019
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU

2007   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Wrzesień 2007 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

28 września 2007
Wczoraj w Zamku Ujazdowskim w Warszawie, podczas spotkania podsumowującego tegoroczną edycję programu "Rzeczpospolita internetowa", przedstawiciele 100 gmin wiejskich z całej Polski odebrali dotacje finansowe na realizację swoich pomysłów. Organizatorzy programu w Polsce - Fundacja Grupy TP i UNDP (Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju) - wręczyli 100 grantów o łącznej wartości przekraczającej 1,5 mln zł. Misją tego programu jest wyrównywanie szans życiowych, zawodowych i edukacyjnych na terenach słabszych ekonomicznie oraz kreowanie postaw obywatelskich i budowanie społeczeństwa informacyjnego. W czasie dwóch lat działania programu w 170 gminach zrealizowano blisko 200 projektów spełniających wskazane cele. Lista Laureatów II edycji programu "Rzeczpospolita internetowa".

27 września 2007
11 komitetów wyborczych zarejestrowało w PKW listy kandydatów do Sejmu RP VI kadencji, zarządzonych na 21 października 2007 r. - we wszystkich 41 okręgach wyborczych: KW Samoobrona RP - na jego listach są 623 osoby (średnia wieku 46 lat), Komitet Wyborczy PSL - 822 (49), KKW LiD - Lewica i Demokraci - 737 (45), KW Prawo i Sprawiedliwość - 736 (46), KW Polska Partia Pracy - 637 (41), KW LPR - 905 (42), KW Platforma Obywatelska RP - 675 (44), oraz tylko w niektórych okręgach: KW Partii Kobiet (Białystok, Lublin, Łódź) - 41 (43), KW Samoobrona P (Chełm) - 13 (42), KW KPEiR (Gdynia) - 28 (58) i Mniejszość Niemiecka (Opole) - 21 (46). Łącznie o mandaty poselskie ubiega się 5238 kandatów w wieku od 21 do 83 lat (średnio ponad jedenastu na każdy sejmowy fotel), w tym 1171 kobiet (22,36%) i 4067 mężczyzn (77,64%).

26 września 2007
W nawiązaniu do informacji Komisji Eurpejskiej nt. wykorzystania przez Polskę unijnych funduszy, pokazującej stan z końca 2006 r., polskie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przedstawiło własne dane z końca sierpnia 2007 r. Według tego źródła wykorzystanie Funduszu Spójności wynosi obecnie prawie 33% dostępnej alokacji i jest dwukrotnie wyższe niż poziom wydatkowania figurujący w dokumencie KE. Z kolei wydatkowanie przez nas funduszy strukturalnych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej - część "Orientacja", Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa ) sięga 55% zobowiązań na cały okres programowania, czyli 17,8 mld zł płatności dla beneficjentów. Resort zapewnia też, że nie ma bieżącego zagrożenia utratą środków unijnych. W 2007 r. wymagany minimalny poziom wydatkowania z funduszy strukturalnych wynosi 41%, jak podano wyżej już obecnie jest on przekroczony o kilkanaście procent.

24 września 2007
Komisja Europejska przedstawiła dane o wykorzystaniu przez nowych członków UE funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności przewidzianych dla nich w unijnym budżecie na lata 2004-2006. Polsce przyznano 8,4 mld euro na rozwój biednych regionów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz 4,2 mld euro w ramach Funduszu Spójności. Do września br. Polska wydała 57% z pierwszej wymienionej puli (piąta lokata wśród krajów przyjętych do wspólnoty w 2004 r.) i tylko 16% z Funduszu Spójności (lokata dziesiąta - ostatnia), z którego powinny być realizowane wielkie inwestycje w infrastrukturze i ochronie środowiska, zarządzane na poziome krajowym. Czas na wydanie środków z Funduszu Spójności upływa w 2010 r. Niewykorzystane pieniądze przepadają bezpowrotnie.

20 września 2007
Odbyło się I Zgromadzenie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego (GZM) inaugurujące jego działalność. W Związek jest zrzeszonych 14 miast aglomeracji katowickiej: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy i Zabrze. GZM liczy ponad 2 mln mieszkańców, obejmuje obszar ok. 1500 km2, ma 9-procentowy udział w PKB. Organami Związku są zgromadzenie oraz zarząd. Poszczególne Miasta-Gminy mają po dwóch przedstawicieli w zgromadzeniu, Katowice - trzech. Prezesem Zarządu GZM został wybrany Piotr Uszok, prezydent Katowic, przewodniczącym Zgromadzenia - Andrzej Stania, prezydent Rudy Śląskiej. Związek ma siedzibę w Katowicach. Na bieżące funkcjonowanie biura Związku każde miasto będzie oddawało rocznie złotówkę od każdego swego mieszkańca. Zarząd GZM i pozostałe gremia - oprócz biura - mają pracować bez wynagrodzeń. Dzięki zrzeszeniu się miasta będą miały większe możliwości działania, wspólne planowanie (np. gospodarki odpadami czy inwestycji komunikacyjnych) wzmocni ich pozycję w staraniach o pieniądze z różnych źródeł. Członkowie Związku, o ile będzie to przydatne, będą mogli funkcjonować pod wspólnym szyldem GZM, jednocześnie nie tracąc swojej samodzielności. Zob. statut GZM.

19 września 2007
W nadchodzących wcześniejszych wyborach parlamentarnych na listach wszystkich partii politycznych najliczniejszą grupę kandydatów na posłów i senatorów stanowią czynni samorządowcy ze wszystkich regionów kraju. Świadczy to o wysokiej ocenie tego środowiska działaczy społecznych i urzędników publicznych przez poszczególne sztaby i komitety wyborcze.

14 września 2007
Na zwołanym na 19 września br. ostatnim w tej kadencji posiedzeniu Sejmu przedmiotem obrad mają być m.in. ustawy: o dochodach samorządów, wydłużeniu ważności książeczkowych dowodów osobistych oraz uregulowaniu prawa samorządów do niektórych nieruchomości. Nowe przepisy o dochodach jst przewidują ustawowe określenie zasad podziału subwencji ogólnej w części regionalnej dla województw oraz części równoważącej dla gmin i powiatów, a także odejście od finansowania ulg w przewozach autobusowych z dochodów własnych województwa. Przewidziane jest również ograniczenie rezerwy subwencji ogólnej. Nowelizacja ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego ma służyć nadrobieniu dotychczasowych zaniedbań w tym zakresie.

10 września 2007
Zgodnie z kalendarzem przyspieszonych wyborów do Sejmu i Senatu - do 21 września muszą zostać ogłoszone informacje o okręgach wyborczych, ich numerach, granicach obwodów i adresach siedzib komisji. W tym samym terminie musi się też zakończyć zgłaszanie przez pełnomocników wyborczych kandydatur do składów obwodowych komisji wyborczych. Do 30 września wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast muszą powołać obwodowe komisje wyborcze, a do 7 października gminy muszą sporządzić listy wyborców. Tegoroczna kampania przed wyborami parlamentarnymi zakończy się 19 października o godz. 24.00; głosowanie w niedzielę 21 października w godz. Od 6.00 do 20.00.

9 września 2007
Komisja Europejska zatwierdziła pierwsze pięć regionalnych programów operacyjnych (RPO) dla województw: dolnośląskiego, małopolskiego, pomorskiego, śląskiego i wielkopolskiego. W latach 2007-2013 do tych jednostek samorządu trafi ponad 6,7 mld euro. Kontynuowane są negocjacje zmierzające do zatwierdzenia PRO dla pozostałych 11 województw, dla których przewidywana kwota wsparcia wynosi 9,2 mld euro, a także w sprawie 5 programów ogólnokrajowych. Uzyskane z UE pieniądze mają być przeznaczone m.in. na badania technologiczne, innowacje i przedsiębiorczość. Z pieniędzy tych będą również finansowane inwestycje środowiskowe, transportowe i energetyczne. Zdaniem ministra rozwoju regionalnego wielomiesięczny kryzys polityczny może utrudnić Polsce realizację programów unijnych.

8 września 2007
Wczoraj późnym wieczorem posłowie - niemal równo w połowie okresu, na który zostali wybrani - podjęli uchwałę w sprawie skrócenia kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to równoznaczne z jednoczesnym skróceniem kadencji Senatu. Bezpośrednio po tym Prezydent RP podpisał postanowienie, w którym ogłosił termin wyborów parlamentarnych w dniu 21 października 2007 r.

7 września 2007
Po pięciu latach funkcjonowania stolicy państwa bez statutu, a tylko na podstawie tymczasowego regulaminu, Rada m.st. Warszawy uchwaliła jego projekt i zobowiązała Prezydenta miasta do przekazania uchwały z załączonym projektem Statutu m.st. Warszawy do uzgodnienia z Prezesem Rady Ministrów (Uchwała nr XV/436/2007 z 6 września 2007 r.).

6 września 2007
W Krynicy-Zdroju rozpoczęło się XVII Forum Ekonomiczne z udziałem blisko 2000 gości z 60 krajów, zgłoszonych do dyskusji w 149 panelach, podzielonych na 11 działów tematycznych. W ciągu ostatnich 10 lat liczba uczestników "polskiego Davos" wzrosła pięciokrotnie, liczba reprezentowanych krajów - sześciokrotnie, a liczba paneli dyskusyjnych 7,5 razy. Na tegorocznym krynickim Forum głównymi tematami maja być: przyszłość integracji europejskiej - w tym przyjęcie euro przez nowe kraje członkowskie, bezpieczeństwo energetyczne Europy oraz kwestie inwestycji zagranicznych w regionie.

5 września 2007
Ministerstwo Finansów poinformowało, że w 2008 r. udział gmin we wpływach z podatku PIT zwiększy się o 0,27 punktu procentowego i wyniesie 36,49%.

4 września 2007
Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (jst), który ma pokazać skalę problemu związanego z tzw. mieniem poniemieckim. Zgodnie z projektem, starostowie, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, sporządzą i przekażą wojewodom, marszałkom województw, wójtom, burmistrzom i prezydentom miast wykaz nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa i stanowią jego własność albo własność jednostek samorządu terytorialnego. Będzie to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy starostowie złożą również we właściwych sądach rejonowych wnioski o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu tego prawa. Podobne wnioski odpowiednie organy samorządu złożą w sprawie własności jst. Zgodnie z projektem, wniosek o ujawnienie prawa własności Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego odpowiedni sąd będzie rozpoznawał w ciągu miesiąca od dnia jego złożenia. Oprócz obowiązków wynikających z ustalenia i przyporządkowania prawa własności, starostowie w okresie 2 lat od wejścia w życie ustawy będą prowadzić działania zmierzające do poinformowania mieszkańców powiatu o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym oraz udzielenia pomocy mieszkańcom w zakresie informacji o rodzaju i sposobie działań niezbędnych do uzyskania tytułu prawnego do zajmowanych przez nich nieruchomości i ujawnienia ich praw w księgach wieczystych.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba