Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Sobota 4.02.2023
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU

2007   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Wrzesień 2007 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

28 września 2007
Wczoraj w Zamku Ujazdowskim w Warszawie, podczas spotkania podsumowującego tegoroczną edycję programu "Rzeczpospolita internetowa", przedstawiciele 100 gmin wiejskich z całej Polski odebrali dotacje finansowe na realizację swoich pomysłów. Organizatorzy programu w Polsce - Fundacja Grupy TP i UNDP (Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju) - wręczyli 100 grantów o łącznej wartości przekraczającej 1,5 mln zł. Misją tego programu jest wyrównywanie szans życiowych, zawodowych i edukacyjnych na terenach słabszych ekonomicznie oraz kreowanie postaw obywatelskich i budowanie społeczeństwa informacyjnego. W czasie dwóch lat działania programu w 170 gminach zrealizowano blisko 200 projektów spełniających wskazane cele. Lista Laureatów II edycji programu "Rzeczpospolita internetowa".

27 września 2007
11 komitetów wyborczych zarejestrowało w PKW listy kandydatów do Sejmu RP VI kadencji, zarządzonych na 21 października 2007 r. - we wszystkich 41 okręgach wyborczych: KW Samoobrona RP - na jego listach są 623 osoby (średnia wieku 46 lat), Komitet Wyborczy PSL - 822 (49), KKW LiD - Lewica i Demokraci - 737 (45), KW Prawo i Sprawiedliwość - 736 (46), KW Polska Partia Pracy - 637 (41), KW LPR - 905 (42), KW Platforma Obywatelska RP - 675 (44), oraz tylko w niektórych okręgach: KW Partii Kobiet (Białystok, Lublin, Łódź) - 41 (43), KW Samoobrona P (Chełm) - 13 (42), KW KPEiR (Gdynia) - 28 (58) i Mniejszość Niemiecka (Opole) - 21 (46). Łącznie o mandaty poselskie ubiega się 5238 kandatów w wieku od 21 do 83 lat (średnio ponad jedenastu na każdy sejmowy fotel), w tym 1171 kobiet (22,36%) i 4067 mężczyzn (77,64%).

26 września 2007
W nawiązaniu do informacji Komisji Eurpejskiej nt. wykorzystania przez Polskę unijnych funduszy, pokazującej stan z końca 2006 r., polskie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przedstawiło własne dane z końca sierpnia 2007 r. Według tego źródła wykorzystanie Funduszu Spójności wynosi obecnie prawie 33% dostępnej alokacji i jest dwukrotnie wyższe niż poziom wydatkowania figurujący w dokumencie KE. Z kolei wydatkowanie przez nas funduszy strukturalnych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej - część "Orientacja", Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa ) sięga 55% zobowiązań na cały okres programowania, czyli 17,8 mld zł płatności dla beneficjentów. Resort zapewnia też, że nie ma bieżącego zagrożenia utratą środków unijnych. W 2007 r. wymagany minimalny poziom wydatkowania z funduszy strukturalnych wynosi 41%, jak podano wyżej już obecnie jest on przekroczony o kilkanaście procent.

24 września 2007
Komisja Europejska przedstawiła dane o wykorzystaniu przez nowych członków UE funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności przewidzianych dla nich w unijnym budżecie na lata 2004-2006. Polsce przyznano 8,4 mld euro na rozwój biednych regionów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz 4,2 mld euro w ramach Funduszu Spójności. Do września br. Polska wydała 57% z pierwszej wymienionej puli (piąta lokata wśród krajów przyjętych do wspólnoty w 2004 r.) i tylko 16% z Funduszu Spójności (lokata dziesiąta - ostatnia), z którego powinny być realizowane wielkie inwestycje w infrastrukturze i ochronie środowiska, zarządzane na poziome krajowym. Czas na wydanie środków z Funduszu Spójności upływa w 2010 r. Niewykorzystane pieniądze przepadają bezpowrotnie.

20 września 2007
Odbyło się I Zgromadzenie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego (GZM) inaugurujące jego działalność. W Związek jest zrzeszonych 14 miast aglomeracji katowickiej: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy i Zabrze. GZM liczy ponad 2 mln mieszkańców, obejmuje obszar ok. 1500 km2, ma 9-procentowy udział w PKB. Organami Związku są zgromadzenie oraz zarząd. Poszczególne Miasta-Gminy mają po dwóch przedstawicieli w zgromadzeniu, Katowice - trzech. Prezesem Zarządu GZM został wybrany Piotr Uszok, prezydent Katowic, przewodniczącym Zgromadzenia - Andrzej Stania, prezydent Rudy Śląskiej. Związek ma siedzibę w Katowicach. Na bieżące funkcjonowanie biura Związku każde miasto będzie oddawało rocznie złotówkę od każdego swego mieszkańca. Zarząd GZM i pozostałe gremia - oprócz biura - mają pracować bez wynagrodzeń. Dzięki zrzeszeniu się miasta będą miały większe możliwości działania, wspólne planowanie (np. gospodarki odpadami czy inwestycji komunikacyjnych) wzmocni ich pozycję w staraniach o pieniądze z różnych źródeł. Członkowie Związku, o ile będzie to przydatne, będą mogli funkcjonować pod wspólnym szyldem GZM, jednocześnie nie tracąc swojej samodzielności. Zob. statut GZM.

19 września 2007
W nadchodzących wcześniejszych wyborach parlamentarnych na listach wszystkich partii politycznych najliczniejszą grupę kandydatów na posłów i senatorów stanowią czynni samorządowcy ze wszystkich regionów kraju. Świadczy to o wysokiej ocenie tego środowiska działaczy społecznych i urzędników publicznych przez poszczególne sztaby i komitety wyborcze.

14 września 2007
Na zwołanym na 19 września br. ostatnim w tej kadencji posiedzeniu Sejmu przedmiotem obrad mają być m.in. ustawy: o dochodach samorządów, wydłużeniu ważności książeczkowych dowodów osobistych oraz uregulowaniu prawa samorządów do niektórych nieruchomości. Nowe przepisy o dochodach jst przewidują ustawowe określenie zasad podziału subwencji ogólnej w części regionalnej dla województw oraz części równoważącej dla gmin i powiatów, a także odejście od finansowania ulg w przewozach autobusowych z dochodów własnych województwa. Przewidziane jest również ograniczenie rezerwy subwencji ogólnej. Nowelizacja ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego ma służyć nadrobieniu dotychczasowych zaniedbań w tym zakresie.

10 września 2007
Zgodnie z kalendarzem przyspieszonych wyborów do Sejmu i Senatu - do 21 września muszą zostać ogłoszone informacje o okręgach wyborczych, ich numerach, granicach obwodów i adresach siedzib komisji. W tym samym terminie musi się też zakończyć zgłaszanie przez pełnomocników wyborczych kandydatur do składów obwodowych komisji wyborczych. Do 30 września wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast muszą powołać obwodowe komisje wyborcze, a do 7 października gminy muszą sporządzić listy wyborców. Tegoroczna kampania przed wyborami parlamentarnymi zakończy się 19 października o godz. 24.00; głosowanie w niedzielę 21 października w godz. Od 6.00 do 20.00.

9 września 2007
Komisja Europejska zatwierdziła pierwsze pięć regionalnych programów operacyjnych (RPO) dla województw: dolnośląskiego, małopolskiego, pomorskiego, śląskiego i wielkopolskiego. W latach 2007-2013 do tych jednostek samorządu trafi ponad 6,7 mld euro. Kontynuowane są negocjacje zmierzające do zatwierdzenia PRO dla pozostałych 11 województw, dla których przewidywana kwota wsparcia wynosi 9,2 mld euro, a także w sprawie 5 programów ogólnokrajowych. Uzyskane z UE pieniądze mają być przeznaczone m.in. na badania technologiczne, innowacje i przedsiębiorczość. Z pieniędzy tych będą również finansowane inwestycje środowiskowe, transportowe i energetyczne. Zdaniem ministra rozwoju regionalnego wielomiesięczny kryzys polityczny może utrudnić Polsce realizację programów unijnych.

8 września 2007
Wczoraj późnym wieczorem posłowie - niemal równo w połowie okresu, na który zostali wybrani - podjęli uchwałę w sprawie skrócenia kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to równoznaczne z jednoczesnym skróceniem kadencji Senatu. Bezpośrednio po tym Prezydent RP podpisał postanowienie, w którym ogłosił termin wyborów parlamentarnych w dniu 21 października 2007 r.

7 września 2007
Po pięciu latach funkcjonowania stolicy państwa bez statutu, a tylko na podstawie tymczasowego regulaminu, Rada m.st. Warszawy uchwaliła jego projekt i zobowiązała Prezydenta miasta do przekazania uchwały z załączonym projektem Statutu m.st. Warszawy do uzgodnienia z Prezesem Rady Ministrów (Uchwała nr XV/436/2007 z 6 września 2007 r.).

6 września 2007
W Krynicy-Zdroju rozpoczęło się XVII Forum Ekonomiczne z udziałem blisko 2000 gości z 60 krajów, zgłoszonych do dyskusji w 149 panelach, podzielonych na 11 działów tematycznych. W ciągu ostatnich 10 lat liczba uczestników "polskiego Davos" wzrosła pięciokrotnie, liczba reprezentowanych krajów - sześciokrotnie, a liczba paneli dyskusyjnych 7,5 razy. Na tegorocznym krynickim Forum głównymi tematami maja być: przyszłość integracji europejskiej - w tym przyjęcie euro przez nowe kraje członkowskie, bezpieczeństwo energetyczne Europy oraz kwestie inwestycji zagranicznych w regionie.

5 września 2007
Ministerstwo Finansów poinformowało, że w 2008 r. udział gmin we wpływach z podatku PIT zwiększy się o 0,27 punktu procentowego i wyniesie 36,49%.

4 września 2007
Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (jst), który ma pokazać skalę problemu związanego z tzw. mieniem poniemieckim. Zgodnie z projektem, starostowie, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, sporządzą i przekażą wojewodom, marszałkom województw, wójtom, burmistrzom i prezydentom miast wykaz nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa i stanowią jego własność albo własność jednostek samorządu terytorialnego. Będzie to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy starostowie złożą również we właściwych sądach rejonowych wnioski o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu tego prawa. Podobne wnioski odpowiednie organy samorządu złożą w sprawie własności jst. Zgodnie z projektem, wniosek o ujawnienie prawa własności Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego odpowiedni sąd będzie rozpoznawał w ciągu miesiąca od dnia jego złożenia. Oprócz obowiązków wynikających z ustalenia i przyporządkowania prawa własności, starostowie w okresie 2 lat od wejścia w życie ustawy będą prowadzić działania zmierzające do poinformowania mieszkańców powiatu o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym oraz udzielenia pomocy mieszkańcom w zakresie informacji o rodzaju i sposobie działań niezbędnych do uzyskania tytułu prawnego do zajmowanych przez nich nieruchomości i ujawnienia ich praw w księgach wieczystych.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba