Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Czwartek 7.12.2023
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU

2007   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Czerwiec 2007 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

30 czerwca 2007
Partia "Prawo i Sprawiedliwość" przygotowała serwis Informacja samorządowa zawierający wykaz samorządowcach wybranych z list zblokowanych przez PiS z partiami kolicyjnymi, wiadomości i opinie dotyczące spraw z zakresu kompetencji i powinności władz lokalnych oraz teksty niektórych samorządowych ustaw.

27 czerwca 2007
Dziennik Rzeczpospolita ogłosił ranking wykorzystania środków unijnych przez samorządy terytorialne na projekty już zrealizowane, w trakcie realizacji oraz przyszłe zaakceptowane. Przeanalizowano pod tym kątem ponad 1800 jednostek samorządu terytorialnego szczebla podstawowego, które prowadziły/prowadzą łącznie ok. 5 tys. projektów o wartości blisko 29 mld zł, z dofinansowaniem z Unii Europejskiej wynoszącym ok. 18 mld zł. W kategorii gmin wiejskich czołówkę tworzą: Mielno (10 projektów, 6280 zł na mieszkańca gminy), Grudziądz (4 proj., 9348 zł/miesz.), Zielona Góra (6 proj., 8004 zł/mieszk.); wśród gmin miejsko-wiejskich: Niepołomice (8 proj. 4498 zł/mieszk.), Pszczyna (8 proj., 2985 zł/mieszk.), Wołomin (5 proj., 2917 zł/mieszk.); w gronie gmin miejskich: Darłowo (10 proj., 3715 zł/mieszk.), Jasło (3 proj., 5005 zł/mieszk.), Łeba (1 proj., 4088 zł/mieszsk.), a w kategorii dużych miast (na prawach powiatów): Toruń (23 proj., 2978 zł/mieszk.), Rybnik (14 proj., 4033 zł/mieszk.), Szczecin (17 proj., 3157 zł/mieszk.).

25 czerwca 2006
Radni województwa mazowieckiego podjęli uchwałę o podziale środków w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju. Urząd Marszałkowski przekaże do końca roku ponad 140 mln złotych na realizację ponad tysiąca projektów na terenie najbiedniejszych gmin i powiatów Mazowsza. Pieniądze zostaną zainwestowane w modernizację dróg, budowę wodociągów i zbiorników retencyjnych oraz przebudowę placówek oświatowych i sportowych. W sumie na Mazowszu zostanie zrealizowanych ponad tysiąc projektów. Przekazywane pieniądze mają posłużyć m.in. do zmodernizowania 275 placówek szkolnych, przebudowy 89 odcinków dróg powiatowych oraz realizacji wiele mniejszych inwestycji prorozwojowych.

23 czerwca 2007
Na unijnym szczycie w Brukseli 27 członków wspólnoty uzgodniło stanowisko m.in. w sprawie systemu głosowania w Radzie UE. Wcześniejsza polska propozycja ważenia potencjału ludnościowego drogą pierwiastkowania nie była przedmiotem dyskusji na szczycie. Ostatecznie przyjęto: (a) przedłużenie obowiązywania dzisiejszego systemu tzw. nicejskiego (Polska ma 27 głosów z 345) do 31 października 2014 r., (b) wprowadzenie od 1 listopada 2014 r. systemu podwójnej większości (poparcie 55% państw o potencjale 65% ludności), z tym, że do 31 marca 2017 r. każdy kraj będzie mógł zażądać głosowania w systemie nicejskim jeżeli pozyska jeszcze pięciu członków lub mniej ale w sumie będą mieli 130 mln mieszkańców, (c) po 1 kwietnia 2017 r. będzie obowiązywała wyłącznie podwójna większość, przy czym co najmniej 5 państw lub mniej ale o potencjale ludnościowym większym niż 95 mln, będzie mogło zażądać powrotu do dyskusji i ponownego głosowania "w rozsądnym czasie" (to pojęcie jest nadal bardzo różnie interpretowane), w którym państwa te będą mogły szukać sojuszników w celu stworzenia nowego układu sił w danej sprawie. Jednak taki manewr nie będzie wstrzymywał biegu terminów określonych w pierwotnie przegłosowanym dokumencie. Dopiero powodzenie wnioskodawców w drugim głosowaniu może zmienić wcześniejszą decyzję. Doprecyzowanie wszystkich szczegółów uzgodnionych w Brukseli jedynie ustnie, nastąpi w przygotowywanym jeszcze dokumencie końcowym. Po wielogodzinnych dyskusjach i dotychczasowych doświadczeniach w korzystaniu przez Polskę z posiadanych 27 głosów - szczególnie ważna wydaje się umiejętność pozyskiwania sojuszników w miejsce trwania na osamotnionej pozycji oraz przywiązywanie większej wagi do zręcznego uzgadniania niż wetowania, gdyż taka, a nie inna jest generalna idea wspólnoty, w której jesteśmy i chcemy w niej odgrywać kreatywną rolę.

19 czerwca 2007
Na trzy dni przed szczytem UE w Brukseli, kończącym półroczną prezydencję niemiecką, polski zespół negocjacyjny przełamał opór polegający na odmowie dyskusji nad systemem podejmowania decyzji w Radzie UE. W przygotowanym na szczyt przez stronę niemiecką dokumencie znalazła się informacja, że system podwójnej większości w kształcie zapisanym w projekcie Traktatu konstytucyjnego, nie jest akceptowany przez wszystkie państwa członkowskie. Otwarcie drogi do dyskusji pozwoli postawić na forum Rady proponowany przez Polskę tzw. system pierwiastkowy, a także rozważać inne projekty wzmacniające uczestnictwo państw średnich i mniejszych w ustalaniu unijnych rozstrzygnięć.

18 czerwca 2007
Podczas zorganizowanego w Warszawie Forum Skarbników Miast i Powiatów, przedstawiciele Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów przedstawili główne cele reformy, nowe rozwiązania w ustawie o finansach publicznych, zakres podmiotowy i elementy uchwały budżetowej, zasady zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących, przepisy dotyczące audytu, tryb zatwierdzania wykonania budżetu, limit zadłużenia oraz metodologię liczenia dochodów i wydatków zarówno majątkowych, jak i bieżących. Poglądowa prezentacja na stronie Związku Powiatów Polskich.

14 czerwca 2007
Organizacje samorządowe reprezentowane w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zdecydowanie krytycznie oceniły przygotowaną przez Ministerstwo Finansów reformę finansów publicznych. Przeciwstawiono się m.in. likwidacji zakładów budżetowych bez stworzenia możliwości wykonywania zadań dotąd przez nie realizowanych (zwłaszcza z zakresu gospodarki komunalnej), likwidacja niektórych samorządowych funduszy celowych, przede wszystkim funduszy ochrony środowiska, a także likwidacji rachunków dochodów własnych JST.

11 czerwca 2007
Weszło w życie "głęboko" znowelizowane Prawo zamówień publicznych. Zmiany mają przede wszystkim uprościć i przyspieszyć procedury. W ustawie m.in. dotychczasowy rozdział "Arbitrzy" został zastąpiony rozdziałem "Krajowa Izba Odwoławcza", na nowo zostały sformułowane przepisy rozdziału "Odwołanie". Od dzisiaj poza procedurami można wydać ponad 61 tys. zł (przyjęto kurs 1 EUR = 4,387 PLN). W przetargach organizowanych przez samorządy terytorialne przedsiębiorca może złożyć odwołanie dopiero od kwoty ok. 925 tys. zł. Zaktualizowany tekst ustawy w Regiosecie z zaznaczeniem wszystkich zmian wg ostatniej noweli.

8 czerwca 2007
Cztery lata temu zakończyło się dwudniowe ogólnokrajowe referendum, w którym Polacy odpowiadali na pytanie: Czy wyraża pani/pan zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej? Frekwencja wyniosła 58,85%, odpowiedź twierdzącą dało 77,45% obywateli biorących udział w głosowaniu. Prezydent RP uzyskał zgodę na ratyfikowanie Traktatu podpisanego w Atenach 16 kwietnia 2003 r. W dziewięć miesięcy po ratyfikacji, która nastąpiła 23 lipca 2003 r., Polska znalazła się w gronie członków wspólnoty.

4 czerwca 2007
Z badania przeprowadzonego przez Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej wynika m.in. że samorządy administrujące atrakcyjnymi turystycznie terenami, jak również wielu miejscowych gospodarzy, dość nieufnie podchodzą do nowoczesnych technik zarządzania usługami turystycznymi. Brak należytej wiedzy jest jedną z głównych przyczyn braku nie tylko współpracy, ale nawet zainteresowania tymi sprawami władz samorządowych w wielu gminach. Planowe i systemowe współdziałanie stron może z inwestycji w turystykę przysporzyć wielorakie zyski: zwiększyć przychody, wypromować region - jego walory krajobrazowe i lokalne produkty, zmniejszyć bezrobocie i zracjonalizować strukturę zatrudnienia w obszarach wiejskich. Nie bez znaczenia są także względy kulturowe wynikające z rozszerzania kontaktów międzyludzkich. We wnioskach z badania postuluje się organizowanie przez władze gminne warsztatów tematycznych dla młodzieży wiejskiej, w tym z zakresu agroturystyki, wprowadzanie preferencyjnych ulg podatkowych, nawiązywanie przez gminy współpracy ze stowarzyszeniami agroturystycznymi i biurami oferującymi wypoczynek w bezpośrednim kontakcie z naturą.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba