Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Piątek 9.12.2022
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU

2007   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Maj 2007 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

30 maja 2007
Powtórnie wybrany Sejmik Województwa Podlaskiego będzie pracował pod przewodnictwem Mieczysława Bagińskiego (PSL), a zarząd województwa - z marszałkiem Dariuszem Piontkowskim (PiS). W wybranym już zarządzie znaleźli się także: Jan Kamiński - wicemarszałek (PSL), Marek Olbryś - wicemarszałek (PiS), Mikołaj Janowski - członek (PSL), Karol Tylenda - członek (PiS). W 30-osobowyn sejmiku PiS i PSL mają razem 17 radnych.

29 maja 2007
Zakaz tłumaczenia nazwy owczego sera (wyrabianego w Polsce przez tatrzańskich górali ręcznie w kilku gminach, a w Słowacji przemysłowo w całym kraju) na dowolne języki obce pogodził strony w sprawie rejestracji w Unii Europejskiej oddzielnie "oscypka" i "osztiepka" jako różnych wyrobów regionalnych. Oba sery faktycznie różnią proporcje składników i wspomniany wyżej sposób produkcji. W wyniku tego uzgodnienia Słowacja wycofa złożone w lutym br. w Komisji Europejskiej weto w sprawie rejestracji naszego oscypka.

24 maja 2007
"Grunta na medal" - pod takim hasłem Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych zainaugurowała w 2005 r. organizację ogólnopolskiego konkursu, w wyniku którego z 342 ofert nadesłanych przez 210 gmin wyłoniono i promowano lokalizacje w 66 gminach - tereny kompleksowo przygotowanych pod inwestycje produkcyjne (zob. w REGIOsecie). Obecnie PAIiIZ we współpracy z marszałkami województw, skierowała do prezydentów miast, burmistrzów i wójtów wszystkich gmin w Polsce zaproszenie do udziału w drugiej edycji tego konkursu "Grunt na medal 2007". Wyróżnione w Konkursie działki będą rekomendowane w pierwszej kolejności inwestorom zagranicznym. Zgłoszenia przyjmują do 13 lipca 2007 r. regionalne Centra Obsługi Inwestora - Partnerzy PAIiIZ. Więcej informacji na stronie organizatora.

22 maja 2007
Komisja Europejska poparła starania Polski o organizację światowej wystawy EXPO 2012 we Wrocławiu. Stolica Dolnego Śląska ma także mocne poparcie ze strony sprawowanego w tym półroczu niemieckiego przewodnictwa UE. Wcześniej przychylność dla Wrocławia zadeklarowały Dania i Islandia. Decyzję o wyborze miasta-organizatora EXPO 2012 podejmą w listopadzie tego roku reprezentanci 98 krajów członkowskich Międzynarodowego Biura Wystaw. Konkurujemy z marokańskim Tangerem i koreańskim Yeosu. Rok 2012 może być dla Wrocławia nie tylko czasem EURO 2012. Miasto jest w stanie doskonale sprostać obu tym wielkim wyzwaniom. Zaproponowany przez nas temat EXPO 2012: "Kultura czasu wolnego w gospodarkach świata" - jest odpowiedni dla miasta, którego tysiącletnia przeszłość związana jest z czterema państwami, a teraźniejszość ukształtowana została przez mieszaninę różnych kultur.

21 maja 2007
W wyniku powtórnych wyborów radnych do sejmiku województwa podlaskiego (sejmik wybrany 15 listopada 2006 r. został rozwiązany z mocy prawa ponieważ radni nie zdołali wybrać w czasie trzech miesięcy pełnego 5-osobowego składu zarządu województwa) 30 mandatów obsadzili - jak poprzednio - kandydaci pięciu komitetów partyjnych. Kandydaci komitetów lokalnych ponownie nie wprowadzili do sejmiku ani jednego kandydata. Wśród 30 wybranych radnych, 21 zasiadało w rozwiązanym sejmiku. Rozkład mandatów po wyborach 20 maja br. jest następujący: PiS - 12 (poprzednio 11), PO - 7, PSL - 5, LiD - 3, Samoobrona - 3 (poprzednio 4). Proporcje koalicja rządowa/pozostali nie uległa zmianie: 15/15; powiększyła się przewaga PSL nad Samoobroną. Tak jak w wyborach jesiennych do nowego sejmiku ponownie weszli członkowie zarządu w poprzedniej kadencji, z wyjątkiem Krzysztofa Tołwińskiego (wykluczonego wcześniej z PSL), który miał spore "zasługi" w obstrukcji podczas prób wyboru nowego zarządu. Z ciekawych zdarzeń można odnotować ponowny wybór Jacka Żelaka, tyle tylko że w listopadzie z listy PiS, a w maju z listy PO. Frekwencja wyniosła 22,35% (w zwykłym terminie 45,49%). W tym samym dniu mieszkańcy województwa podlaskiego wypowiadali się w referendum na temat trasy obwodnicy Augustowa. Referendum jest jednak nieważne ponieważ wzięło w nim udział 21,56% uprawnionych; do ważności wymagane jest 30%.

17 maja 2007
Komisja Europejska i Europejski Bank Centralny wyraziły zgodę na wejście Cypru i Malty do strefy euro od 1 stycznia 2008 r. Z obiegu znikną zatem: funt cypryjski (CYP) oraz lira maltańska (MTL). Unijny obszar wspólnej waluty powiększy się z początkiem przyszłego roku do 15 państw.

16 maja 2007
Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez ministra SWiA projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym. Projekt przyznaje wójtom, burmistrzom i prezydentom miast prawo powoływania i odwoływania sekretarzy gmin. Dotychczas uprawnienia te przysługiwały radzie gminy. Sekretarz ma być odwoływany, gdy nie złoży oświadczenia majątkowego oraz złamie zakaz antykorupcyjny. Nowe przepisy mają dotyczyć osób pełniących funkcje sekretarzy gmin w chwili wejścia w życie projektowanej ustawy. Ponadto w proponowanej nowelizacji zostały doprecyzowane zasady zatrudniania pracowników samorządowych. Pracodawcy samorządowi będą mogli przenosić pracowników już zatrudnionych na inne wolne stanowisko w danej jednostce organizacyjnej bez konieczności przeprowadzania procedury naboru. Rozwiązanie to obejmuje wyłącznie pracowników na stanowiskach urzędniczych, a przeniesienie - zgodnie z projektem - może nastąpić na wniosek urzędnika lub za jego zgodą. Powoływanie i odwoływanie sekretarza będące wyłączną kompetencją wójta nie prowadzi jednak do pożądanego odpolitycznieniem tego stanowiska, do oczekiwanego zapoczątkowania tworzenie służby cywilnej w samorządach.

15 maja 2007
W Narodowym Banku Polskim rozpoczęło pracę Biura ds. Integracji ze Strefą Euro, utworzone na mocy decyzji zarządu NBP. Głównym zadaniem Biura będzie opracowanie raportu dotyczącego pełnego uczestnictwa Polski w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej (strefie euro). W raporcie ma być dokonana zarówno analiza kosztów i korzyści wynikających z naszego członkostwa w strefie wspólnej unijnej waluty, jak i ocena dotychczasowego funkcjonowania tej strefy. Zostaną również zdefiniowane warunki optymalizujące wprowadzenie euro w Polsce. Raport posłuży też do sformułowania ocen, rekomendacji i postulatów, a następnie decyzji podejmowanych w procesie uzyskiwania przez Polskę pełnego uczestnictwa w trzecim etapie UGW.

11 maja 2007
Trybunał Konstytucyjny wydał ostateczny wyrok w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy z 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. 2006.218.1592) znowelizowanej ustawą z dnia 14 lutego 2007 r. (Dz.U. 2007.218.1592). Wyrok stanie się obowiązujący po ogłoszeniu jego sentencji w Dzienniku Ustaw. Do czasu tej publikacji utrzymane są w mocy przepisy zaskarżonej ustawy. Trybunał uznał m.in. za niezgodną z ustawą zasadniczą sankcję w postaci utraty mandatu za niezłożenie oświadczenia lustracyjnego przez osobę wybraną w wyborach powszechnych i będącą w trakcie kadencji (taka sankcja może dotyczyć osób wybranych dopiero po wejściu w życie przepisów omawianej ustawy, a zatem od najbliższych wyborów terminowych, przedterminowych czy uzupełniających). Inaczej wygląda sytuacja sekretarzy i skarbników - pracowników samorządowych, którzy nie są zatrudnieni na podstawie wyboru. Osobom na tych stanowiskach nadal z tego tytułu grozi sankcja ich utraty określona w ustawie. Ponadto za niekonstytucyjny został uznany przez TK wzór oświadczenia lustracyjnego, stanowiący załącznik do ustawy. Ostateczny termin składania oświadczeń upływa 15 maja br. Jeżeli sentencja wyroku (sygn. K 2/07) nie zostanie opublikowana do tego dnia, obowiązek składania oświadczeń formalnie będzie obowiązywać wszystkie grupy wymienione w ustawie. Zdaniem wielu prawników można obronić tezę, że zakwestionowanie przez TK samego wzoru oświadczenia lustracyjnego wystarcza aby uznać lustrację w analizowanej postaci za bezprzedmiotową, łącznie z wszelkimi sankcjami wobec wszystkich grup wymienionych w art. 4 ustawy. Podważenie konstytucyjności ustawy nastąpiło bowiem w chwili ogłoszenia przez Trybunał jego wyroku. Więcej w internecie.

9 maja 2007
Dzień Europy, ustanowiony dla upamiętnienia ogłoszonego w 1950 r. przez francuskiego ministra spraw zagranicznych Roberta Schumana planu utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. W roku 50-lecia podpisania Traktatów Rzymskich leżących u podstaw dzisiejszej Unii Europejskiej obchodom towarzyszą zarówno refleksja historyczna jak i żywa dyskusja o przyszłości wspólnoty. Zorganizowane z tej okazji przez Polską Fundację im. Romana Schumana wspólnie z Parlamentem Europejskim, Miastem Stołecznym Warszawa, Ambasadą RFN, międzynarodowymi fundacjami i sponsorami - Spotkania Europejskie wypełniają cały bieżący tydzień. W sobotę 12 maja w samo południe ruszy ze stołecznego Palcu Bankowego Parada Schumana prowadzona do Miasteczka Europejskiego na ulicy Nowy Świat.

8 maja 2007
Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja przewoduje uproszczenie i skrócenie procedur oraz usprawnienie sporządzania planów miejscowych oraz tzw. studium, będącego podstawą do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Projekt przewiduje m.in. objęcie planowaniem przestrzennym terenów kolejowych leżących w administracyjnych granicach miast oraz przekwalifikowanie z mocy prawa miejskich gruntów rolnych na tereny pod budownictwo mieszkaniowe. Proponowane przepisy określają także warunki zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego. Decyzja o warunkach zabudowy będzie wydawana wówczas, gdy dana inwestycja wymaga pozwolenia na budowę. Gmina będzie mogła zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy tylko w momencie wystąpienia sprzeczności planowanej inwestycji ze studium gminnym. Termin wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez właściwy organ ma być skrócony do 65 dni. W projekcie przewidziano karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w wydaniu decyzji.

7 maja 2007
Według danych GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie w administracji samorządowej w 2006 r. wyniosło 2804,05 zł brutto (od 2403,95 zł brutto w woj. kujawsko-pomorskim do 3350,42 zł w woj. mazowieckim), co stanowi 88,8% średniej dla całej administracji publicznej, gdzie wynosi ona 3158,38 zł. W stosunku do roku 2005 średnia wzrosła o 168,44 zł. Na poszczególnych szczeblach JST wartości te są dość zróżnicowane: w urzędach marszałkowskich - 3540,71 zł, w starostwach powiatowych - 2381,17 zł, w urzędach gmin (w tym gmin-miast na prawach powiatów) - 2903,35 zł, a w samych urzędach miast na prawach powiatów - 3447,20 zł. W administracji publicznej w 2006 r. było zatrudnionych 371 tys. osób, w tym w administracji samorządu terytorialnego - 206 tys.

4 maja 2007
Naczelna Izba Kontroli sygnalizuje spory deficyt w jednostkach samorządu terytorialnego wykwalifikowanych urzędników dobrze obeznanych z problematyką wykorzystania funduszy unijnych. Stan ten niepokoi zwłaszcza w sytuacji występującego spiętrzenia w latach 2007-2008 rozliczeń wykorzystania środków z alokacji 2004-2006 oraz równoczesnej realizacji dodatkowych zadań wynikających z przygotowania do wykorzystania środków przyznanych Polsce na lata 2007-2013. Spośród 31 skontrolowanych jednostek (urzędy miast na prawach powiatów, starostwa powiatowe oraz wojewódzkie, powiatowe i miejskie zarządy dróg) aż 60% nie miało niezbędnej dobrze przygotowanej kadry, zdolnej realizować omawiane zadania. Sytuację mogą poprawić podjęte już decyzje Rady Ministrów, w tym o utworzeniu w administracji samorządowej w latach 2007-2013 do obsługi 16 regionalnych programów operacyjnych - ponad 4000 etatów, o programie szkoleniowym pracowników administracji na poziomie regionalnym, a także o ich wynagradzaniu - do wysokości 4,800 zł brutto, bez tzw. pochodnych, plus nagrody.

1 maja 2007
Trzecia rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Rezultaty: dobre wykorzystanie zaoferowanych funduszy - nie straciliśmy ani jednego euro z ponad 2 mld euro, które trzeba było rozliczyć do końca 2006 r., aktualnie w fazie realizacji z wydatną pomocą unijną jest 56 tys. projektów, m.in. budowy bądź modernizacji dróg, oczyszczalni ścieków, obiektów szkolnych i innych elementów infrastruktury (przodują w tym inicjatywy samorządowe); rekordowy w 2006 r. napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (14,7 mld USD) będący w znacznym stopniu efektem wzrostu bezpieczeństwa inwestycyjnego w kraju należącym do wielkiego wspólnotowego bloku i 400-milionowego unijnego rynku, także rekordowe w 2006 r. wyniki finansowe przedsiębiorstw; stały systematyczny wzrost eksportu - z 59,7 mld euro w 2004 r. do 87,5 mld euro w 2006 r.; zasilanie rolników dopłatami bezpośrednimi oraz wdrażanie programów rozwoju obszarów wiejskich; znaczny spadek bezrobocia - z 20,6% (w przededniu akcesji) do 14,4% obecnie; ten pozytywny obraz zakłóca jednak pokaźna emigracja zarobkowa na otwarte rynki pracy w ramach UE (od 1 maja 2007 r. także Holandii), choć z drugiej strony z tego tytułu napływa do kraju potężny zastrzyk zarobionych tam euro; osiągnięcie za rok 2006 wskaźnika wzrostu PKB równego 6,4%, z prognozą utrzymania się w najbliższych latach tej tendencji, a może nawet dalszego przyspieszenia; narastające przekonanie Polaków do członkostwa w UE - w 2004 r. akcesje popierało 69% obywateli, w końcu I kwartału 2007 - 86%, ubywa przeciwników tej decyzji (odpowiednio 22% i 7%). Przed nami gigantyczna pula funduszy strukturalnych (blisko 60 mld euro) do wykorzystania w latach 2007-2013 i rozliczenia do końca 2015 r. Jednym z elementów usprawnienia absorpcji tych pieniędzy jest ostatnia nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, podpisana przez Prezydenta RP 25 kwietnia 2007 r. Obok aspektów ekonomicznych i niekwestionowanego rozwoju gospodarczego Polski z pomocą UE, przedmiotem dyskusji jest jeszcze wypracowanie ideowego i praktycznego kompromisu między stopniem wspólnotowej integracji a zachowaniem atrybutów suwerenności, co ma swoje odbicie w stanowisku władz polskich wobec projektu unijnego Traktatu Konstytucyjnego.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba