Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• Na scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku zabójca śmiertelnie ugodził przemawiającego Prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Bezkarni nauczyciele nienawiści wyzwalają najgorsze instynkty ••• Rok 2019 - rok wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, a następnie wyborów posłów i sentarorów do Parlamentu Polskiego. Jedne i drugie bardzo dla nas istotne. Trzeba sie do nich dobrze przygotować ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Sobota 23.02.2019
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU

2007   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Marzec 2007 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

28 marca 2007
Na anonsowanej niżej regionalnej konferencji "Polska Gmina - europejski standard", zorganizowanej w Warszawie, w której uczestniczyło ok. 150 samorządowców z Mazowsza, wskazano - że pomimo korzystnych zmian - nadal występuje blisko roczne opóźnienie w stosunku do innych krajów UE w procesie przygotowania Polski do absorpcji unijnej pomocy oferowanej na rozwój regionalny. Nowe władze lokalne wyłonione w wyborach na jesieni 2006 r. muszą szybko zdobyć konieczną wiedzę i umiejętności oraz wykonać do końca bieżącego roku ogromną pracę w tym zakresie. W przeciwnym razie wymieniane przy wielu okazjach ogromne sumy przypisane Polsce na lata 2007-2013 - zamiast trafić do wykonawców ważnych i potrzebnych projektów w wielu miejscach naszego kraju - pozostaną w unijnej kasie.

26 marca 2007
W najbliższą środę w Warszawie organizowana jest konferencja inaugurująca cykl spotkań regionalnych pod hasłem "Polska gmina - europejski standard" - poświęconych warunkom i możliwościom rozwoju lokalnego. Podobne konferencje maja się odbyć w tym roku we wszystkich regionach zainteresowanych podaną problematyką; do końca czerwca w Kielcach, Lublinie, Toruniu, Gdańsku i Opolu, a po wakacjach w Poznaniu i kolejnych województwach. Głównymi tematami tych spotkań będą perspektywy rozwoju regionów na podstawie Regionalnych Programów Operacyjnych i wykorzystania dostepnych funduszy Unii Europejskiej w latach 2007-2013. Więcej informacji w internecie.

25 marca 2007
Podczas spotkania przywódców 27 państw-członków UE w Berlinie z okazji jubileuszu 50-lecia podpisania przez Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, Niemcy (wówczas RFN) i Włochy Traktatów Rzymskich ustanawiających Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom) - uroczyście podpisano przyjęty wcześniej jednomyślnie dokument - Deklarację Berlińską. Końcowy fragment deklaracji: ...dziś, 50 lat po podpisaniu Traktatów Rzymskich, razem podejmujemy wyzwanie, aby do czasu wyborów do Parlamentu Europejskiego w roku 2009 odnowić wspólny fundament Unii Europejskiej. - nawiązujący do przyjętego przez Radę Europejską (wszystkich szefów rządów i państw poszerzonej UE) w 2004 r. Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy - spotkał się z komentarzami wątpiącymi w realność dotrzymania wskazanego terminu.

23 marca 2007
Rady gmin i powiatów, które nie uchwaliły jeszcze budżetów na rok 2007 i od 1 stycznia br. za podstawę swojej gospodarki budżetowej mają projekty budżetu przedłożone radzie, mogą taki stan utrzymać tylko do końca bieżącego miesiąca (art. 53 ustawy o samorządzie gminnym, art. 54 ustawy o samorządzie powiatowym, podobnie art. 65 ustawy o samorządzie województwa). Nie uchwalenie przez te rady budżetu do 31 marca powoduje przejęcie z dniem 1 kwietnia ich kompetencji w tym zakresie przez Regionalne Izby Obrachunkowe, które mają czas do 30 kwietnia na ustalenie budżetów nadzorowanych jst, jednak ograniczonych wyłącznie do obowiązkowych zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych przez te jednostki na podstawie ustaw lub porozumień (art. 11 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych - Dz.U. 2001.55.577). Do czasu ustalenia budżetu jst przez RIO nadal obowiązują wspomniane wyżej projekty przedłożone radzie.

20 marca 2007
W ramach tegorocznej edycji progamu "Gmina bliżej Europy" mieszkańcy miast oraz wsi z całego kraju mający ukończone 15 lat mogą wziąć udział w kursach językowych organizowanych przez Ośrodek "Sita" w lokalach udostępnionych przez miejscowe urzędy gmin. W zależności od zainteresowania mogą być tworzone grupy językowe: angielskie, niemieckie, włoskie, francuskie i hiszpańskie. Kursy mają trwać do końca czerwca. Projekt jest dofinansowany z kapitału polskich firm bez udziału funduszy unijnych. Każdy uczestnik kursu płaci za szkolenie 350 zł. Grupy liczą 8-10 osób. Zgłoszenia na stronie www.blizejeuropy.pl. Na publikowanej tam liście odnotowano do wczoraj 95 gmin, które przystąpiły do tej akcji: największa to miasto Łódź (735,3 tys. mieszk.), a najmniejsza - gmina wiejska Wielka Nieszawka (3,9 tys. mieszk.). Właśnie małe miasta i gminy z obszarami wiejskimi warto zachęcić do udziału w tym programie.

19 marca 2007
W pierwszych ponownych wyborach zarządzonych po wygaszeniu przez Radę mandatu burmistrza Sycowa - zwyciężył bezpartyjny kandydat - radny Sławomir Kapica. Nowowybrany burmistrz uzyskał 56,7% głosów przy frekwencji 34,5% i pokonał spóźnionego z oświadczeniem oraz ponownie startującego Wojciecha Kocińskiego, który pełnił funkcję burmistrza Sycowa od słubowania w końcu listopada 2006 r. do 26 stycznia br. Z innych powodów ponownie do urn pójdą 20 maja br. mieszkańcy województwa podlaskiego. Rozwiązany sejmik Podlasia nie był w stanie przez trzy miesiące wybrać pięciosobowego zarządu. Do czasu ukonstytuowania się nowego sejmiku, samorządowym województwem podlaskim zarządza Jarosław Schabieński (PiS), były tamtejszy wicewojewoda.

16 marca 2007
Radni miasta Inowrocławia i gminy Michałowice skierowali do Trybunału Konstytucyjnego połączone wnioski w sprawie zbadania zgodności z ustawa zasadniczą oraz Europejską Karta Samorządu Terytorialnego niektórych przepisów ustawy o systemie oświaty i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w związku z nałożeniem na gminy kolejnych zadań obciążających ich budżety, a w konsekwencji powodujących zagrożenie samodzielności finansowej zagwarantowanej w konstytucji. Trybunał ma rozpatrzyć tę sprawę 20 marca br.

13 marca 2007
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że: # art. 190 ust. 1 pkt 1a ustawy z 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw jest niezgodny z art. 31 ust. 3 Konstytucji i z art. 2 Konstytucji, # art. 26 ust. 1 pkt 1a ustawy z 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta jest niezgodny z art. 31 ust. 3 Konstytucji i z art. 2 Konstytucji, # art. 24j ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest niezgodny z art. 2 Konstytucji. Trybunał uznał sankcję wygaszenia mandatu za opóźnienie w złożeniu oświadczeń majątkowych (dotyczących samorządowca i jego małżonka) jako wkraczającą nieproporcjonalnie (art. 31 ust. 3 Konstytucji) w prawa wyborcze. Automatyzm i bezwzględność sankcji prowadzą do przekreślenia wyników wyborów i woli wyborców za stosunkowo drobne uchybienie, i to nie niweczące racji, które zadecydowały o wprowadzeniu obowiązku składania oświadczeń majątkowych. Sama zasada wglądu w sytuację majątkową radnych/wójtów nie jest bowiem naruszona przy złożeniu oświadczeń z naruszeniem terminu. Trybunał wskazał, że także wiążące Polskę akty międzynarodowe (Europejska Karta Samorządu Terytorialnego) zobowiązują do szanowania trwałości mandatu pochodzącego z wyborów bezpośrednich i nieprzekreślania ich wyniku bez rzeczywiście doniosłej przyczyny. Orzeczenie powoduje, że z datą ogłoszenia niniejszego wyroku w Dzienniku Ustaw przepisy uznane za niekonstytucyjne utracą moc (art. 190 ust. 3 Konstytucji). Wcześniej wydane rozstrzygnięcia, w których wykorzystano niekonstytucyjne normy, mogą być przedmiotem ponownego rozpatrzenia, ale nie muszą, bowiem w dacie ich wydania niekonstytucyjność ww. norm nie była jeszcze stwierdzona. Wyrok jest ostateczny (sygn. K 8/07). Rady i Sejmiki nie będą już podejmować uchwał, a wojewodowie nie będą wydawać zarządzeń zastępczych stwierdzających wygaśnięcie mandatów samorządowców, którzy spóźnili się ze złożeniem oświadczeń majątkowych. W stosunku do wcześniej podjętych uchwał i wydanych zarządzeń zastępczych wojewódów - samorządowcom pozostaje odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w I instancji i do NSA - w II instancji.

12 marca 2007
Po rozpatrzniu wniosku Rady Miejskiej Łodzi Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis uchylajacy 31 grudnia 2003 r. miejscowe plany uchwalone przed 1 stycznia 1995 r. (art. 87 ust. 3 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz.U. 2003.80.717 ze zm.) jest zgodny z Konstytucją. Orzeczenie to (sygn. K 54/05) ostatecznie potwierdza, że stare plany nie będą przywracane i jednoznacznie wskazuje, że jedynym wyjściem dla gmin będących w takiej sytuacji jest przygotowanie i uchwalenie nowych planów.

7 marca 2007
Od dzisiaj w miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej, wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest uprawniony do poświadczania własnoręczności podpisu na pismach upoważniających do odbioru przesyłek i sum pieniężnych oraz odbioru dokumentów z urzędów i instytucji, do poświadczania pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu, w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego, a także do poświadczania własnoręczności podpisu na oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy składającego oświadczenie. Uprawnienie do poświadczania własnoręczności podpisu w tychże miejscowościach mają również banki, ale wyłącznie na pismach upoważniających do odbioru pieniędzy lub innych przedmiotów z tych banków. Sprawy te reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz.U. 2007.27.185).

5 marca 2007
Siedmiu burmistrzów i dwóch wójtów z województwa dolnośląskiego zarejestrowało stowarzyszenie pn. Wrocławski Konwent Wójtów i Burmistrzów. Jego sygnatariuszami zostali: Zbigniew Borowczak - burmistrz Miasta i Gminy Góra, Jan Bronś - Burmistrz Miasta Oleśnicy (wybrany na prezesa Konwentu), Bogusław Krasucki - burmistrz Gminy i Miasta Środa Śląska, Witold Krochmal - burmistrz Miasta i Gminy Wołów, Jerzy Matusiak - burmistrz Miasta i Gminy Strzelin, Paweł Misiorek - burmistrz Miasta Oborniki Śląskie, Franciszek Październik - burmistrz Miasta Oławy, Andrzej Proszkowski - wójt Gminy Oleśnica (skarbnik Konwentu), Stanisław Susło - wójt Gminy Mietków. Głównym celem jaki stawia sobie Konwent jest integracja środowisk samorządowych z całego województwa, wspólne wyrażanie opinii i zajmowanie stanowisk  sprawach ważnych zarówno dla całego regionu, jak i poszczególnych samorządów, a także szeroko rozumiana koordynacja polityki ekonomicznej na szczeblu regionalnym i obrona interesów samorządów z równoczesnym podkreśleniem roli organów wykonawczych. Konwent jest otwarty na poszerzanie składu personalnego o przedstawicieli kolejnych dolnośląskich samorządów.

2 marca 2007
Według informacji MSWiA w bieżącym roku na usuwanie skutków zniszczeń spowodowanych powodziami i wichurami zaplanowanio 130 mln zł. Dotychczas przyznano promesy w łącznej wysokości 75 mln zł. Z tej transzy pomoc otrzyma 360 jednostek samorządu terytorialnego z województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Promesy będą wręczane począwszy od 5 marca br.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba