Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Czwartek 7.12.2023
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU

2007   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Marzec 2007 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

28 marca 2007
Na anonsowanej niżej regionalnej konferencji "Polska Gmina - europejski standard", zorganizowanej w Warszawie, w której uczestniczyło ok. 150 samorządowców z Mazowsza, wskazano - że pomimo korzystnych zmian - nadal występuje blisko roczne opóźnienie w stosunku do innych krajów UE w procesie przygotowania Polski do absorpcji unijnej pomocy oferowanej na rozwój regionalny. Nowe władze lokalne wyłonione w wyborach na jesieni 2006 r. muszą szybko zdobyć konieczną wiedzę i umiejętności oraz wykonać do końca bieżącego roku ogromną pracę w tym zakresie. W przeciwnym razie wymieniane przy wielu okazjach ogromne sumy przypisane Polsce na lata 2007-2013 - zamiast trafić do wykonawców ważnych i potrzebnych projektów w wielu miejscach naszego kraju - pozostaną w unijnej kasie.

26 marca 2007
W najbliższą środę w Warszawie organizowana jest konferencja inaugurująca cykl spotkań regionalnych pod hasłem "Polska gmina - europejski standard" - poświęconych warunkom i możliwościom rozwoju lokalnego. Podobne konferencje maja się odbyć w tym roku we wszystkich regionach zainteresowanych podaną problematyką; do końca czerwca w Kielcach, Lublinie, Toruniu, Gdańsku i Opolu, a po wakacjach w Poznaniu i kolejnych województwach. Głównymi tematami tych spotkań będą perspektywy rozwoju regionów na podstawie Regionalnych Programów Operacyjnych i wykorzystania dostepnych funduszy Unii Europejskiej w latach 2007-2013. Więcej informacji w internecie.

25 marca 2007
Podczas spotkania przywódców 27 państw-członków UE w Berlinie z okazji jubileuszu 50-lecia podpisania przez Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, Niemcy (wówczas RFN) i Włochy Traktatów Rzymskich ustanawiających Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom) - uroczyście podpisano przyjęty wcześniej jednomyślnie dokument - Deklarację Berlińską. Końcowy fragment deklaracji: ...dziś, 50 lat po podpisaniu Traktatów Rzymskich, razem podejmujemy wyzwanie, aby do czasu wyborów do Parlamentu Europejskiego w roku 2009 odnowić wspólny fundament Unii Europejskiej. - nawiązujący do przyjętego przez Radę Europejską (wszystkich szefów rządów i państw poszerzonej UE) w 2004 r. Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy - spotkał się z komentarzami wątpiącymi w realność dotrzymania wskazanego terminu.

23 marca 2007
Rady gmin i powiatów, które nie uchwaliły jeszcze budżetów na rok 2007 i od 1 stycznia br. za podstawę swojej gospodarki budżetowej mają projekty budżetu przedłożone radzie, mogą taki stan utrzymać tylko do końca bieżącego miesiąca (art. 53 ustawy o samorządzie gminnym, art. 54 ustawy o samorządzie powiatowym, podobnie art. 65 ustawy o samorządzie województwa). Nie uchwalenie przez te rady budżetu do 31 marca powoduje przejęcie z dniem 1 kwietnia ich kompetencji w tym zakresie przez Regionalne Izby Obrachunkowe, które mają czas do 30 kwietnia na ustalenie budżetów nadzorowanych jst, jednak ograniczonych wyłącznie do obowiązkowych zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych przez te jednostki na podstawie ustaw lub porozumień (art. 11 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych - Dz.U. 2001.55.577). Do czasu ustalenia budżetu jst przez RIO nadal obowiązują wspomniane wyżej projekty przedłożone radzie.

20 marca 2007
W ramach tegorocznej edycji progamu "Gmina bliżej Europy" mieszkańcy miast oraz wsi z całego kraju mający ukończone 15 lat mogą wziąć udział w kursach językowych organizowanych przez Ośrodek "Sita" w lokalach udostępnionych przez miejscowe urzędy gmin. W zależności od zainteresowania mogą być tworzone grupy językowe: angielskie, niemieckie, włoskie, francuskie i hiszpańskie. Kursy mają trwać do końca czerwca. Projekt jest dofinansowany z kapitału polskich firm bez udziału funduszy unijnych. Każdy uczestnik kursu płaci za szkolenie 350 zł. Grupy liczą 8-10 osób. Zgłoszenia na stronie www.blizejeuropy.pl. Na publikowanej tam liście odnotowano do wczoraj 95 gmin, które przystąpiły do tej akcji: największa to miasto Łódź (735,3 tys. mieszk.), a najmniejsza - gmina wiejska Wielka Nieszawka (3,9 tys. mieszk.). Właśnie małe miasta i gminy z obszarami wiejskimi warto zachęcić do udziału w tym programie.

19 marca 2007
W pierwszych ponownych wyborach zarządzonych po wygaszeniu przez Radę mandatu burmistrza Sycowa - zwyciężył bezpartyjny kandydat - radny Sławomir Kapica. Nowowybrany burmistrz uzyskał 56,7% głosów przy frekwencji 34,5% i pokonał spóźnionego z oświadczeniem oraz ponownie startującego Wojciecha Kocińskiego, który pełnił funkcję burmistrza Sycowa od słubowania w końcu listopada 2006 r. do 26 stycznia br. Z innych powodów ponownie do urn pójdą 20 maja br. mieszkańcy województwa podlaskiego. Rozwiązany sejmik Podlasia nie był w stanie przez trzy miesiące wybrać pięciosobowego zarządu. Do czasu ukonstytuowania się nowego sejmiku, samorządowym województwem podlaskim zarządza Jarosław Schabieński (PiS), były tamtejszy wicewojewoda.

16 marca 2007
Radni miasta Inowrocławia i gminy Michałowice skierowali do Trybunału Konstytucyjnego połączone wnioski w sprawie zbadania zgodności z ustawa zasadniczą oraz Europejską Karta Samorządu Terytorialnego niektórych przepisów ustawy o systemie oświaty i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w związku z nałożeniem na gminy kolejnych zadań obciążających ich budżety, a w konsekwencji powodujących zagrożenie samodzielności finansowej zagwarantowanej w konstytucji. Trybunał ma rozpatrzyć tę sprawę 20 marca br.

13 marca 2007
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że: # art. 190 ust. 1 pkt 1a ustawy z 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw jest niezgodny z art. 31 ust. 3 Konstytucji i z art. 2 Konstytucji, # art. 26 ust. 1 pkt 1a ustawy z 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta jest niezgodny z art. 31 ust. 3 Konstytucji i z art. 2 Konstytucji, # art. 24j ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest niezgodny z art. 2 Konstytucji. Trybunał uznał sankcję wygaszenia mandatu za opóźnienie w złożeniu oświadczeń majątkowych (dotyczących samorządowca i jego małżonka) jako wkraczającą nieproporcjonalnie (art. 31 ust. 3 Konstytucji) w prawa wyborcze. Automatyzm i bezwzględność sankcji prowadzą do przekreślenia wyników wyborów i woli wyborców za stosunkowo drobne uchybienie, i to nie niweczące racji, które zadecydowały o wprowadzeniu obowiązku składania oświadczeń majątkowych. Sama zasada wglądu w sytuację majątkową radnych/wójtów nie jest bowiem naruszona przy złożeniu oświadczeń z naruszeniem terminu. Trybunał wskazał, że także wiążące Polskę akty międzynarodowe (Europejska Karta Samorządu Terytorialnego) zobowiązują do szanowania trwałości mandatu pochodzącego z wyborów bezpośrednich i nieprzekreślania ich wyniku bez rzeczywiście doniosłej przyczyny. Orzeczenie powoduje, że z datą ogłoszenia niniejszego wyroku w Dzienniku Ustaw przepisy uznane za niekonstytucyjne utracą moc (art. 190 ust. 3 Konstytucji). Wcześniej wydane rozstrzygnięcia, w których wykorzystano niekonstytucyjne normy, mogą być przedmiotem ponownego rozpatrzenia, ale nie muszą, bowiem w dacie ich wydania niekonstytucyjność ww. norm nie była jeszcze stwierdzona. Wyrok jest ostateczny (sygn. K 8/07). Rady i Sejmiki nie będą już podejmować uchwał, a wojewodowie nie będą wydawać zarządzeń zastępczych stwierdzających wygaśnięcie mandatów samorządowców, którzy spóźnili się ze złożeniem oświadczeń majątkowych. W stosunku do wcześniej podjętych uchwał i wydanych zarządzeń zastępczych wojewódów - samorządowcom pozostaje odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w I instancji i do NSA - w II instancji.

12 marca 2007
Po rozpatrzniu wniosku Rady Miejskiej Łodzi Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis uchylajacy 31 grudnia 2003 r. miejscowe plany uchwalone przed 1 stycznia 1995 r. (art. 87 ust. 3 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz.U. 2003.80.717 ze zm.) jest zgodny z Konstytucją. Orzeczenie to (sygn. K 54/05) ostatecznie potwierdza, że stare plany nie będą przywracane i jednoznacznie wskazuje, że jedynym wyjściem dla gmin będących w takiej sytuacji jest przygotowanie i uchwalenie nowych planów.

7 marca 2007
Od dzisiaj w miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej, wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest uprawniony do poświadczania własnoręczności podpisu na pismach upoważniających do odbioru przesyłek i sum pieniężnych oraz odbioru dokumentów z urzędów i instytucji, do poświadczania pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu, w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego, a także do poświadczania własnoręczności podpisu na oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy składającego oświadczenie. Uprawnienie do poświadczania własnoręczności podpisu w tychże miejscowościach mają również banki, ale wyłącznie na pismach upoważniających do odbioru pieniędzy lub innych przedmiotów z tych banków. Sprawy te reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz.U. 2007.27.185).

5 marca 2007
Siedmiu burmistrzów i dwóch wójtów z województwa dolnośląskiego zarejestrowało stowarzyszenie pn. Wrocławski Konwent Wójtów i Burmistrzów. Jego sygnatariuszami zostali: Zbigniew Borowczak - burmistrz Miasta i Gminy Góra, Jan Bronś - Burmistrz Miasta Oleśnicy (wybrany na prezesa Konwentu), Bogusław Krasucki - burmistrz Gminy i Miasta Środa Śląska, Witold Krochmal - burmistrz Miasta i Gminy Wołów, Jerzy Matusiak - burmistrz Miasta i Gminy Strzelin, Paweł Misiorek - burmistrz Miasta Oborniki Śląskie, Franciszek Październik - burmistrz Miasta Oławy, Andrzej Proszkowski - wójt Gminy Oleśnica (skarbnik Konwentu), Stanisław Susło - wójt Gminy Mietków. Głównym celem jaki stawia sobie Konwent jest integracja środowisk samorządowych z całego województwa, wspólne wyrażanie opinii i zajmowanie stanowisk  sprawach ważnych zarówno dla całego regionu, jak i poszczególnych samorządów, a także szeroko rozumiana koordynacja polityki ekonomicznej na szczeblu regionalnym i obrona interesów samorządów z równoczesnym podkreśleniem roli organów wykonawczych. Konwent jest otwarty na poszerzanie składu personalnego o przedstawicieli kolejnych dolnośląskich samorządów.

2 marca 2007
Według informacji MSWiA w bieżącym roku na usuwanie skutków zniszczeń spowodowanych powodziami i wichurami zaplanowanio 130 mln zł. Dotychczas przyznano promesy w łącznej wysokości 75 mln zł. Z tej transzy pomoc otrzyma 360 jednostek samorządu terytorialnego z województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Promesy będą wręczane począwszy od 5 marca br.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba