Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Niedziela 21.04.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU      KRONIKA 2016  szybki przegląd      AKTUALNOŚCI

2016   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec  
           lipiec    sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień 

DIARIUSZ REGIOsetu - Wrzesień 2016 r.
Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

30 września 2016
Marszałkowie przeciwni odebraniu im zarządzania PROW
Zakończone dziś obrady II Konwentu Marszałków RP w Luboradzy (gm. Barwice) koncentrowały się wokół spraw związanych z wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, spuścizną po PGR-ach, kształtowania polityki sportowej i krajobrazu samorządowo-gospodarczego po ustawie o OZE. Aktualności na stronie http://konwent.wzp.pl/. Marszałkowie województw zaprotestowali przeciwko planom centralizacji zarządzania PROW. Przyjęli stanowisko, w którym wyrazili swoje zaniepokojenie planami odebrania województwom kompetencji we wdrażaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W swoim stanowisku piszą m.in. że wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki podczas spotkania Grupy Tematycznej ds. podejścia LEADER, które odbyło się w Ministerstwie 19 września br. stwierdził, że współpraca pomiędzy samorządami województw, Lokalnymi Grupami Działania a MRiRW nie funkcjonuje prawidłowo, dalej miał powiedzieć, że rozważane jest wyjęcie wszystkich działań PROW 2014-2020 spod nadzoru samorządów województw. Rzecznik resortu rolnictwa zapewnia, że nie ma takich zamierzeń

26 września 2016
34% unijnej puli dla województw uruchomiono do 15 września br.
Według informacji W ramach 16 programów regionalnych uruchomiono nabór na 1114 wniosków na kwotę ok. 46 mld zł dofinansowania UE. Złożono wniosków blisko 18 tysięcy. 70% naborów jest dofinansowywana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 30% - z  Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogółem Polska otrzymała na lata 2014-2020 ok. 354 mld zł z polityki spójności. Liderami są programy województw podkarpackiego i pomorskiego, w których wartość wniosków o dofinansowanie, po ocenie formalnej, przekracza 40% alokacji dla danego programu w bieżącej perspektywie finansowej. Natomiast pod względem poziomu kontraktacji, a zatem alokacji rozdysponowanej na podstawie umów, takimi liderami są województwa pomorskie i wielkopolskie, które uzyskały wykorzystanie alokacji odpowiednio 17 i 15%. Zakontraktowaną kwotą tym dwóm województwom dorównuje śląskie, ale przy znacznie wyższej przypisanej w tym regionie alokacji wartość umów stanowi 7% dostępnych środków.

24 września 2016
Program 500+ pomogą sfinansować beneficjenci programu 500+
Jak zapowiedział Minister Finansów państwo przedstawi w październiku br. ofertę nowego typu obligacji dla beneficjentów programu 500+. Będą to Rodzinne Obligacje Skarbowe o nominale 100 zł, możliwe do nabycia do wysokości otrzymywanego świadczenia wychowawczego. Obligacje Rodzinne będą sześcio- i dwunastoletnie, dostępne w cyklach miesięcznych w oddziałach banku PKO BP. Ich preferencyjne oprocentowane ma wynosić: 2,60% w pierwszym roku, później 1,75% - w przypadku obligacji 6-letnich oraz 2,00 i 3,00% odpowiednio dla 12-letnich. Podane oprocentowanie ma być powiększane wskaźnikiem inflacji ustalanym w poszczególnych okresach odsetkowych. Obligacje Rodzinne będzie też można przedterminowo wykupić i wycofać zgromadzone oszczędności.

22 września 2016
Książki, filmy, utwory muzyczne bezpłatnie z legalnych źródeł
Fundacja Legalna Kultura stworzyła ogólnopolski projekt legalnego i bezpłatnego - lub w bardzo niskiej cenie - dostępu do ponad tysiąca książek, filmów, płyt i gier. Rozpoczęła się jego III edycja, potrwa do 8 października br. Współorganizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Do gmin, domów kultury, bibliotek i szkół trafiło 10 tysięcy plakatów informujących o akcji. Poszczególne utwory można pozyskać ze strony internetowej Kultura na Widoku oraz za pomocą kodów QR umieszczonych na instalacjach, citylightach i wspomnianych plakatach.

20 września 2016
Mapy geologiczne Polski 1:50 000 bezpłatnie dostępne wszystkim
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy udostępnia bezpłatnie samorządom, inwestorom, obywatelom zbiory kartograficzne liczące blisko 5 tysięcy arkuszy map w wersji cyfrowej. PIG-PIB poprzez swoją stronę internetową oraz bezpośrednio w przeglądarce Centralnej Bazy Danych Geologicznych umożliwia korzystanie z czterech podstawowych map w skali 1:50 000, a mianowicie: # Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski (SMGP), # Mapy Litogenetycznej Polski (MLP), # Mapy Hydrogeologicznej Polski (MHP), # Mapy Geośrodowiskowej Polski (MGŚP). Zawarte w nich informacje, np. na temat budowy podłoża, na którym ma być zlokalizowane dane przedsięwzięcie, są niezbędne przy planowaniu większości inwestycji, poczynając od zakupu działki, budowy domu, montażu pomp ciepła, sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego, a także projektów przemysłowych czy infrastrukturalnych, nie wspominając o trafnym wyborze miejsca na studnię. Równolegle z opracowywaniem nowych arkuszy trwa uaktualnianie starszych. Przeglądu wymaga m.in. 214 arkuszy Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski, które powstały od lat 50. do 80. ubiegłego wieku (nie są dokładne z powodu używania w latach 1950-80 tzw. skażonych podkładów ? o zniekształconych współrzędnych ze względów wojskowych). Prace nad Szczegółową Mapą Geologiczną Polski (SMGP) mają być zakończone do 2020 roku. Pełne pokrycie Polski mapą litogenetyczną (MLP) - do roku 2022.

17 września 2016
39 i 93, daty od-do, ostatniej "wizyty" Armii Czerwonej w Polsce
Tego dnia w 1939 r. ZSSR, w ślad za najazdem wojsk niemieckich, dokonał agresji na Polskę. Po zakończeniu wojny przez 48 lat w kilkuset miejscach naszego kraju kwaterowała skadrowana armia Północnej Grupy Wojsk radzieckich, później rosyjskich. Też tego dnia - ale w 1993 r. - prezydent Lech Wałęsa pożegnał na dziedzińcu Belwederu ostatnią grupę rosyjskich żołnierzy ostatecznie opuszczających Polskę. Historycznie ujmując wojska rosyjskie operowały na terytorium Rzeczypospolitej w latach 1772-1993, z kilkunastoletnią przerwą w międzywojniu i kilkuletnią w czasie wojny. Zob. też Diariusz REGIOsetu z 1 września 2016 r.

16 września 2016
..i po gimnazjach. Zmiany dla zmiany także w resorcie oświaty
Minister Edukacji Narodowej przedstawiła założenia planowanej reformy systemu oświaty. Zgodnie z przepisami zawartymi w projekcie ustawy - Prawo oświatowe, ustrój szkolny z obecnego systemu 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum, 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum i 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej, ulegnie przekształceniu. MEN proponuje, by docelowa struktura szkolnictwa obejmowała: 8-letnią szkołę podstawową (w tym 4 lata nauczania początkowego), 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę pierwszego stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, 2-letnią branżową szkołę drugiego stopnia, szkołę policealną. W systemie znikają gimnazja, co od kilku miesięcy jest zadaniem MEN do wykonania. Zob. też Diariusz REGIOsetu z 4 sierpnia 2016 r.

15 września 2016
Do 2019 roku "Janosik" zostaje, bez zapowiadanych zmian
W przygotowanej przez Ministerstwo Finansów nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego utrzymano na lata 2017-2019 dotychczasowe przepisy dotyczące systemu korekcyjno-wyrównawczego (służącego subwencyjnemu wyrównaniu różnic w dochodach) dla samorządów województw. Przedłużenie działania obecnego systemu ma nie zmniejszyć w 2017 r. dochodów żadnego z samorządów województw, w porównaniu z dochodami wyliczonymi według przepisów obowiązujących w 2014 r. Nowelizacja zakłada, że tak jak w 2016 r. w budżetach państwa na lata 2017-2019 zostanie utworzona rezerwa celowa, której środki będą zasilały budżety samorządów województw z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg wojewódzkich. W 2017 r. w rezerwie tej ma się znaleźć 225 mln zł.

14 września 2016
Parlament Europejski znowu o zagrożeniu demokracji w Polsce
Parlament Europejski przyjął drugą rezolucję na temat sytuacji w Polsce, w której ocenia, że "paraliż Trybunału Konstytucyjnego zagraża demokracji, prawom podstawowym oraz rządom prawa w Polsce". Rezolucję poparło 510 europosłów, a 160 było przeciw. Pierwszą Parlament przyjął w  kwietniu; odnosiła się tylko do sporu wokół Trybunału. W dzisiejszej rezolucji europosłowie wyrażają zaniepokojenie m.in. odnośnie do ustaw: o mediach, o policji, o prokuraturze, do Kodeksu postępowania karnego, ustawy antyterrorystycznej, ustawy o służbie cywilnej, a także do kwestii "zdrowia reprodukcyjnego kobiet". PE uważa, że zmiany "przyjmowane są szybko i bez właściwych konsultacji". Wezwano Komisję Europejską, by - wobec braku w pełni funkcjonalnego Trybunału Konstytucyjnego - zbadała te ustawy pod kątem zgodności z prawem UE. Rezolucję poparło 510 europosłów, a 160 było przeciw. Zob. Diariusz REGIOsetu z 14 kwietnia 2016 r. Dwa dni temu Warszawę po raz kolejny odwiedziła delegacja Komisji Weneckiej organu Rady Europy w ramach prac nad projektem opinii na temat nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

11 września 2016
93% mieszkańców Warszawy zadowolonych z życia w stolicy
Warszawa znalazła się na ósmym miejscu opublikowanego przez unijny urząd statystyczny Eurostat rankingu zadowolenia mieszkańców europejskich stolic. Ostatnie badanie przeprowadzono w 2015 roku. Liderem jest Wilno z poziomem satysfakcji mieszkańców 98%, zaraz za nim Sztokholm i Kopenhaga (po 97%) oraz Wiedeń i Luksemburg (po 96%). W Warszawie zadowolonych jest 93% mieszkańców - to o trzy punkty procentowe więcej niż w takim samym badaniu z 2012 roku. Najmniej zadowolenia budzi życie w Atenach (71%). Kolejne od końca są miasta: Rzym (zadowolonych jest 80% mieszkańców), Bukareszt i Paryż (po 83%).

8 września 2016
Wnioski o dofinansowanie odpraw dla zwalnianych nauczycieli
Samorządy mają możliwość składania do 10 października wniosków o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 i art. 88 Karty nauczyciela. Przepis ten pozwala dyrektorowi szkoły rozwiązać umowę o pracę z nauczycielem w przypadku całkowitej lub częściowej likwidacji placówki oraz w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela. Według informacji Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym MEN, warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie jest dołączenie podpisanego oświadczenia, że liczba etatów nauczycieli w roku 2016 (wg stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.) nie zwiększyła się w stosunku do roku ubiegłego (wg stanu na dzień 30 września 2015 r. i dzień 10 października 2015 r.) Więcej informacji na stronie MEN.

5 września 2016
BGK wspiera Samorządy i NGOsy podejmujące budownictwo socjalne
Przez cały wrzesień w Banku Gospodarstwa Krajowego trwa jesienny nabór wniosków o dofinansowanie budownictwa socjalnego. Do dyspozycji jest około 65 mln zł. Celem rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego prowadzonego od 2007 r. jest zwiększenie zasobu lokali oraz pomieszczeń służących zaspokajaniu potrzeb osób najuboższych. Program finansowany jest ze środków Funduszu Dopłat, a jego obsługę prowadzi BGK. O bezzwrotną dotację mogą ubiegać się: gminy, spółki gminne, związki międzygminne, powiaty i organizacje pożytku publicznego. Bezzwrotna dotacja może zostać udzielona na budowę lokali socjalnych, lokali komunalnych, mieszkań chronionych, na zakup byłych mieszkań zakładowych, na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych. W ramach programu w całej Polsce powstało już ponad 13 tysięcy takich lokali, kolejne ponad 4 tysiące są w trakcie realizacji. Od 2007 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał bezzwrotne dotacje w łącznej wysokości ponad 735 mln zł na współfinansowanie przeszło 1150 przedsięwzięć mieszkaniowych o wartości niemal 2,3 mld zł. Zob. wymagane dokumenty i procedury. Kolejny wiosenny nabór wniosków od 1 do 31 marca 2017 r.

3 września 2016
Nadzwyczajny Kongres Sędziów w obronie trójpodziału władzy
Stowarzyszenia sędziowskie i Krajowa Rada Sądownictwa (KRS) zwołały do Warszawy Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich. Patronat nad Kongresem objęli: I prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf oraz prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. Marek Zirk-Sadowski. Na Kongres przyjechało ponad tysiąc sędziów ze wszystkich szczebli sądownictwa z całego kraju. Z zaproszenia nie skorzystali prezydent, premier i inni politycy z obozu władzy. Kongres otworzył prof. Adam Strzembosz niekwestionowany autorytet w środowisku sędziowskim. Główne tematy to m.in. ocena sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego oraz odmowa (bez uzasadnienia) powołania przez prezydenta kandydatów na sędziów przedstawionych przez KRS.

2 września 2016
Mała ustawa dekomunizacyjna zmiata złe nazwy ulic i placów
Weszła w życie ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Gminy mają rok na zmianę nazw (np. ulic, placów, osiedli, mostów, budynków użyteczności publicznej itp.) nawiązujących do symboli komunizmu. Nazwy nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego, nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989, ani w inny sposób propagować komunizm czy inny ustrój totalitarny.

1 września 2016
Powojenna Europa łączy kraje współodpowiedzialne za pokój
Po aktach naiwności i indolencji wielu polityków europejskich drugiej połowy lat trzydziestych wobec zaborczych poczynań III Rzeszy - 1 września 1939 r. wojska niemieckie napadły na Polskę. Hitler był w zmowie ze Stalinem. Krasnoarmiejcy i enkawudziści wkroczyli na nasze ziemie 17 dni później. Tak militarnie rozpoczęła się II Wojna Światowa. Trwała sześć lat wystawiając jak najgorsze świadectwo "cywilizowanej" Europie, za "wyhodowanie" na swym łonie "czystych rasowo" zbrodniarzy, umundurowane zastępy morderców, nie cofających się przed niczym ludobójców. Przez blisko dwa lata swastyka i czerwona gwiazda szły ramię w ramię przeciw Polsce i Polakom. Gdy Hitler zdradził kremlowskiego kompana wojna przybrała inny obrót. Niemcy skapitulowały w maju 1945 r., Japonia we wrześniu. Ze strony Polski nie było kapitulacji; był silny ruch oporu i uczestnictwo wojskowe w koalicji antyhitlerowskiej. Ale wojnę znaczyły przede wszystkim przeogromne cierpienia i śmierć milionów cywilnych obywateli polskich. Od jej końca (to już 71 lat) trzecie pokolenie Polaków żyje w pokoju. Przedłużaniu takiego czasu wydatnie sprzyja mądra integracja europejska, będąca ważnym czynnikiem utrzymania bezpieczeństwa na kontynencie. Zob. też Diariusz REGIOsetu z 8 maja 2014 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba