Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Sobota 18.05.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU      KRONIKA 2016  szybki przegląd      AKTUALNOŚCI

2016   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec  
           lipiec    sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień 

DIARIUSZ REGIOsetu - Luty 2016 r.
Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

27 lutego 2016
MF podało kwoty udziałów JST w PIT oraz CIT za 2015 r.
Ministerstwo Finansów ogłosiło komunikaty o udziałach JST w podatku PIT oraz podatku CIT za rok ubiegły. W sprawozdaniu rocznym Rb-27S w kolumnach "Należności", "Dochody wykonane", "zaległości netto" i "nadpłaty" kwoty udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych powinny być zgodne z kwotami podanymi przez MF dla kazdej JST w załączonych plikach. W komunikatach są też nowe terminy przekazania rocznych sprawozdań budżetowych Rb-27S, Rb-PDP i Rb-NDS za 2015 r.

25 lutego 2016
Gminy zadłużone w parabankach pod lupą prokuratorów
Po zawiadomieniu przez Wojewodę zachodniopomorskiego o możliwości popełnienia przestępstwa przez władze samorządowe sześciu gmin - Białogard, Bielice, Brojce, Ostrowice, Przybiernów, Rewal - które pożyczały pieniądze w instytucjach parabankowych i wykazują zadłużenie z tego tytułu od kilkunastu do kilkudzięciu milionów złotych, prokuratury w Białogardzie, Kołobrzegu i Szczecinie wszczęły śledztwa. Mniej zadłużona w firmie pożyczkowej, ale również, jest gmina Manowo. Zob. Diariusz REGIOsetu z 22 stycznia 2016 r.

23 lutego 2015
Elbląg i Sztutowo - za przekopem, Krynica Morska - przeciw
Wróciła sprawa przekopu Mierzei Wiślanej, nagłośniona w kampanii poprzedzającej w czerwcu 2013 r. przedterminowe wybory Radę Miasta i prezydenta Elbląga. Resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej przyspiesza teraz plan jego budowy o trzy lata, w stosunku do dokumentacji przygotowywanej od 2008 r. przez poprzedni rząd. Kanał łączący Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym ma być zbudowany na terenie wsi Nowy Świat w gminie Sztutowo blisko granicy z gminą Krynicy Morskiej. Ta ostatnia jest zdecydowanie przeciwna inwestycji odcinającej ją od stałego lądu. Natomiast Sztutowo i obie gminy Elbląg - miejska oraz wiejska - pokładają duże nadzieje rozwojowe w tym przedsięwzięciu. Uniezależnienie żeglugi morskiej transportowej i turystycznej w tym rejonie od drogi przez Cieśninę Pilawską, będącej pod zarządem władz Federacji Rosyjskiej, znacznie ułatwi i skróci komunikację wodną Elbląga z Bałtykiem. Kanał ma mieć długość 1400 m, szerokość 60 m, śluzy, wrota przeciwsztormowe i port od strony zatoki. Szacowany koszt blisko 1 miliard złotych. Należy się liczyć z trudnym dialogiem z ekologami. Budowa powinna uzyskać zezwolenie Unii Europejskiej na naruszenie chronionego ekosystemu Mierzei Wiślanej.

22 lutego 2016
"Rodzina 500+" - podręcznik, przepisy, wnioski, sprawozdania
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej wydało dla samorządów instruktażowy Podręcznik "Rodzina 500+". Jednocześnie ukazało się ministerialne rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz.U. 2016.214) z wzorami wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i oświadczeń dotyczących dochodowości w rodzinie ubiegającej się o świadczenie na pierwsze dziecko. Z obsługą programu związana jest też sprawozdawczość gmin wobec wojewodów, a ci dalej wobec właściwego ministra. Reguluje to rozporządzenie w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego (Dz.U. 2016.212). Oba wskazane rozporządzenia wchodzą w życie 1 kwietnia 2016 r. Marszałków obowiązywać będzie składanie wojewodzie sprawozdań rocznych o koordynacji zadań dotyczących świadczenia wychowawczego. Przez pierwsze półtora roku (kwiecień 2016-wrzesień 2017) gminy będą składały do wojewody sprawozdania miesięczne (do każdego 7 dnia miesiąca następnego), od 1 października 2017 r. - raz na kwartał (do 15 dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale). Od lipca 2016 r. będzie też obowiązek przesyłania tzw. zbiorów centralnych o beneficjentach świadczenia wychowawczego. Według Ministerstwa zatrudnienie w gminnych samorządach może wzrosnąć łącznie o ok. 7200 etatów.

20 lutego 2016
23 czerwca Brytyjczycy zdecydują o pozostaniu lub nie w UE
Po dwóch dniach obrad Rada Europejska uzgodniła kompromis ws. warunków członkostwa Wielkiej Brytanii w UE. Zgodnie z osiągniętym porozumieniem wprowadzone będą m.in. działania eliminujące nadużycia przy korzystaniu z systemu socjalnego i ograniczające dostęp do niego. Wraz z wprowadzeniem nowych zasad w życie imigranci przybywający do Wielkiej Brytanii z innych państw UE (nie tylko z Polski) będą osiągać pełny wymiar świadczeń pracowniczych nieskładkowych stopniowo przez cztery lata. Ten okres może być przedłużony do lat siedmiu. Dodatkowo uzgodniono też możliwość dopasowywania wysokości wypłacanych imigrantom zasiłków na dzieci, które mieszkają w innych krajach niż przebywają i pracują ich rodzice. W przypadku imigrantów, przebywających i pracujących w Wielkiej Brytanii w momencie wejścia w życie tych przepisów obowiązywać będzie okres przejściowy do 1 stycznia 2020 r. Natomiast nowo przybyli imigranci, którzy dzieci pozostawią w ojczyźnie, od razu będą otrzymywać zasiłki indeksowane do warunków w kraju zamieszkania dziecka. Z przyjętych zapisów wynika, że większość uzgodnień (np. indeksacja świadczeń) ma zasięg ogólnounijny, może być stosowana nie tylko w Wielkiej Brytanii. 23 czerwca br. odbędzie się w Zjednoczonym Królestwie referendum. Wśród Anglików i Walijczyków mogą przeważać zwolennicy opuszczenia Unii, Szkoci zaś są za pozostaniem w UE. Unia bez Wielkiej Brytanii może poważnie się zachwiać. Dla Polski, wobec przyjętej przez nowy rząd zmienionej orientacji w polityce zagranicznej, oznaczałoby to groźne osamotnienie na europejskim rynku politycznym.

18 lutego 2016
"Rodzina 500+" - prawo uchwalone, podpisane, opublikowane
W gminach ruszają prace nad wdrożeniem programu "Rodzina 500+" opisanego w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Program ma działać od 1 kwietnia 2016 r. (Zob. Diariusz REGIOsetu z 12 lutego 2016 r.)

15 lutego 2016
Podział Mazowsza statystyczny, a nie administracyjny?
Jak na razie rząd nie zdecydował czy Mazowsze podzieli administracyjnie (na dwa województwa) czy tylko statystycznie (na dwa obszary sprawozdawcze). Do Komisji Europejskiej zgłoszony został wniosek o statystyczny podział województwa mazowieckiego, taki jaki opracował gabinet Ewy Kopacz. Ruch uzasadniony, jednak tylko w przypadku tego jednego województwa. W innych nie można tak prosto rozgraniczyć obszarów o znacznej dysproporcji rozwoju. Pierwszy obszar - centralny ma obejmować poza Warszawą powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodniwołomiński. W tej części Mazowsza działa 725 tys. firm i wytwarzane jest 22% PKB. Drugi - zewnętrzny obejmujący pozostałe 28 mazowieckich powiatów ziemskich i 4 grodzkie, to obszar na którym działa 204 tys. firm i wytwarzane jest 4,7% krajowego PKB. Zaproponowany podział Mazowsza, figurujący wyłącznie w dokumentach unijnych, ma zwiększyć dostępność do funduszy europejskich właśnie tego drugiego obszaru. Kraj nadal miałby 16 województw, ale 17 obszarów statystycznych. Przedstawiona operacja będzie miała znaczenie w odniesieniu do unijnej perspektywy finansowej 2021-2027.

13 lutego 2016
"Naprawa" Trybunału na wokandzie w drugim tygodniu marca
Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone wnioski: Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, dwóch grup posłów na Sejm RP, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Krajowej Rada Sądownictwa o zbadanie zgodności z Konstytucją RP Ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 22 grudnia 2015 r. (sygn. 47/15) - w pełnym składzie TK 8 i 9 marca 2016 r. Rozprawie będzie przewodniczyć Prezes TK Andrzej Rzepliński, a sędzią-sprawozdawcą będzie Sędzia TK Stanisław Biernat.

12 lutego 2016
Sejm uchwalił ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
Ustawę popularnie nazywaną 500+ poparło wczoraj 261 posłów, 43 było przeciw, 140 wstrzymało się od głosu. Dzisiaj przyjął ją bez poprawek Senat. Teraz - bez zbędnej zwłoki - trafi do Prezydenta i równie szybko będzie opublikowana. Świadczenie wychowawcze 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dzieci, które nie osiągnęły 18 roku życia, przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Kwota ta odniesiona do przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale ub.r. to 19,7%. Takie samo świadczenie, ale także na pierwsze dziecko (najstarsze, nie mające jeszcze 18 lat), będzie wypłacane w rodzinach o dochodzie do 800 zł na osobę, a jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne (niezależnie które w kolejności) próg dochodu jest podwyższony do 1200 zł na osobę, a świadczeniem objęte będą wszystkie niepełnoletnie dzieci. Gdy dziecko pozostaje pod opieką opiekuna prawnego, ustalając dochód, uwzględnia się tylko dochód dziecka. W sytuacji gdy uprawniony do otrzymania świadczenia marnotrawi je lub wydatkuje niezgodnie z celem jest ono przekazywane w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług. Koszt programu w roku bieżącym to ponad 17 mld zł (ok. 1% planowanego PKB w 9 miesięcy; połowa kwoty preliminowanej w budżecie na wojsko na 12 miesięcy). Według Ministerstwa Rodziny dzięki programowi 500+ w ciągu 10 lat urodzi się o 278 tys. więcej dzieci. Świadczenie wychowawcze (nie wliczane do dochodu) nie będzie ograniczać otrzymywania przez rodzinę świadczeń socjalnych, zasiłków czy świadczenia rodzicielskiego (rozszerzone becikowe), uchwalonego przez Sejm poprzedniej kadencji 24 czerwca 2015 r., w wysokości 1000 zł miesięcznie przez rok lub dłużej, z tytułu urodzenia się żywego dziecka, w rodzinie, która nie ma uprawnień do pobierania zasiłku macierzyńskiego, m.in. bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także osoby wykonujące prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Uchwalone wczoraj świadczenie ma być wypłacane od 1 kwietnia 2016 r. Realizowane będzie przez instytucje gminne. Im przypadnie całość obowiązków związanych z przyjmowaniem wniosków, ich dalszym biegiem i dokonywaniem wypłat, za co otrzymają od każdych 500 zł prowizję 1 zł (w tym roku), a 75 groszy od roku przyszłego. W ciągu dwóch tygodni mają rozpocząć się szkolenia dla urzędników samorządowych we wszystkich województwach. W czasie dyskusji nad projektem ustawy 500+ podnoszono, że program ten może skłaniać - częściej kobiety, rzadziej mężczyzn - do rezygnacji z pracy albo zaniechania szukania pracy, zwłaszcza w sytuacji skumulowania w jednym gospodarstwie domowym wielu świadczeń. Z kolei samorządowcy mają duże obawy odnośnie do obsługi informatycznej projektu. Na ten temat nie maja dotąd jakiejkolwiek informacji.

9 lutego 2016
Członkowie Komisji Weneckiej wizytowali nasze instytucje
Dwudniową wizytę w Polsce zakończyła pięcioosobowa delegacja Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji przez Prawo - organu doradczego Rady Europy w sprawach konstytucyjnych, poproszona przez nasze MSZ o opinię na temat ustawy o Trybunale Konstytucyjnym uchwalonej w końcu grudnia ubr. (zob. Diariusz REGIOsetu z 24 grudnia 2015 r.) Komisja utworzona w 1990 r. zrzesza dziś 60 państw, głównie z Europy, ale również Algerię, Koreę Płd., Peru, Meksyk i USA. W skład Komisji wchodzą eksperci w dziedzinie prawa, przede wszystkim konstytucyjnego i międzynarodowego. Członkowie delegacji, z przewodniczącym Komisji Gianni Buquicchio, odbyli wiele spotkań. Pierwszego dnia: z władzami Sądu Najwyższego, prezydiami Sejmu, Senatu i Krajowej Rady Sądownictwa; przewodniczący Komisji spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą. W dniu następnym: z ministrem sprawiedliwości, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, prezesem i sędziami Trybunału Konstytucyjnego oraz reprezentantami kilku organizacji pozarządowych i ministrami w Kancelarii Prezydenta. Uczestnicy rozmów z delegatami podkreślają ich dobrą orientację w sytuacji wytworzonej wokół naszego Trybunału Konstytucyjnego, a dzięki temu efektywny i głęboko merytoryczny charakter spotkań. Przewodniczący delegacji wyraził nadzieję, że polski rząd - po tym jak Komisja Wenecka wyda już opinię - będzie chciał kontynuować współpracę z Komisją. Przygotowany przez delegację projekt opinii stanie na kolejnej sesji plenarnej Komisji Weneckiej, która odbędzie się w dniach 11-12 marca w Wenecji. Opinia Komisji nie jest wiążąca dla polskiego rządu. Jednak według zapowiedzi MSZ, ma zostać bardzo poważnie wzięta pod uwagę jako przedmiot merytorycznej refleksji. Na opinię czeka także Komisja Europejska, która dwa tygodnie temu zdecydowała o wszczęciu wobec Polski pierwszego etapu procedury dotyczącej ochrony państwa prawa. Także polska nowelizacja ustawy o policji (tzw. inwigilacyjnej) ma być przedmiotem opinii Komisji Weneckiej. Ta opinia spodziewana jest w czerwcu. Dodajmy, że pierwszą wiceprzewodniczącą Komisji Weneckiej jest Hanna Suchocka - była premier polskiego rządu.

6 lutego 2016
Pół roku Prezydenta, kwartał Sejmu VIII kadencji i rządu
Partia trzymająca władzę - w sondażu CBOS popiera ją 34% respondentów: działa z impetem, niebezpiecznie dla państwa i gospodarki; Prezydent z poparciem większym niż partia: działa lojalnie, bez samodzielności, z upodobaniem do nocnej zmiany.

3 lutego 2016
Nie można żądać podatku od kwoty na minimum egzystencji
Biegnie czas dany Sejmowi wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 28 października 2015 r. (sygn. 21/14) na zmianę treści art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2012.361 ze zm.) w zakresie, w jakim nie przewiduje mechanizmu korygowania kwoty zmniejszającej podatek, gwarantującego co najmniej minimum egzystencji, jako niezgodnego z art. 2 i art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wymieniony przepis straci moc obowiązującą 30 listopada 2016 r. Z obliczeń Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych wynika, że minimum egzystencji (nie mylić z minimum socjalnym) w 2014 r. wynosiło od 544,09 zł miesięcznie na osobę w gospodarstwie jednoosobowym, przez 463,79 zł w gospodarstwie czteroosobowym (dwie osoby dorosłe, dwoje dzieci) do 428,16 zł na osobę w dwuosobowym gospodarstwie emeryckim. Oznacza to, że opodatkowaniem może być objęta dopiero kwota wyższa od 12x544,09=6529 zł miesięcznie na osobę w gospodarstwie domowym. Obecnie kwota wolna od podatku wynosi 3091 zł. Partia PiS obiecała w kampanii wyborczej nie opodatkowane 8000 zł.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba