Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Środa 19.06.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU      KRONIKA 2016  szybki przegląd      AKTUALNOŚCI

2016   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień 

DIARIUSZ REGIOsetu - Kwiecień 2016 r.
Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

29 kwietnia 2016
Sytuacja finansowa Polaków po ostatnich kilku latach
CBOS ogłosił wyniki sondażu na temat sytuacji finansowej Polaków, zrealizowanego w pierwszej połowie marca bieżącego roku na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców kraju liczącej 1034 osoby. Opracowane dane wskazują na najwyższy w cały okresie po 1989 r. odsetek osób żyjących na poziomie ponadprzeciętnym oraz najniższy - osób żyjących skromnie lub biednie. 70% Polaków nie odczuwa zagrożenia biedą, wśród tej części 43% bierze pod uwagę pogorszenie swojej sytuacji materialnej, następne 27% nie ma takich obaw. 24% respondentów określa swój standard życia jako ponadprzeciętny. Biedy obawia się 29% ankietowanych, z tego 22% twierdzi, że jakoś sobie z nią poradzi, natomiast 7% deklaruje wobec niej bezradność.

27 kwietnia 2016
Uchwała Sądu Najwyższego o niepublikowanym wyroku TK
Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego podjęło uchwałę, w której stwierdza: Zgodnie z art. 190 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego podlegają niezwłocznemu opublikowaniu. Nieopublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego, stwierdzający niezgodność z Konstytucją określonego przepisu uchyla domniemanie jego zgodności z Konstytucją z chwilą ogłoszenia wyroku przez Trybunał Konstytucyjny w toku postępowania. Na skandaliczną po tym reakcję, nauczonych nienawiści funkcyjnych posłów PiS, zareagowało m.in. Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego w podjętej uchwale. Do frontu obrony przed zaciekłą dewastacją porządku prawnego RP przez rządzącą samodzielnie partię Prawo i Sprawiedliwość dołączają samorządy. Za stosowaniem się do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, także tych, które nie będą publikowane przez zobowiązane do tego organy w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej opowiedziały się dotąd w podjętych stanowiskach bądź uchwałach rady miast: Łodzi, Warszawy, PoznaniaBydgoszczy oraz Sejmik województwa zachodniopomorskiego. Uchwały takie przygotowują rady Gdańska, WrocławiaWałbrzycha. Wojewodowie (urzędnicy rządu PiS) zapowiadają unieważnienie uchwał w ramach rozstrzygnięć nadzorczych; wobec stanowisk nie mają takiej kompetencji. Od rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów jednostkom samorządu przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego, a następnie Naczelnego Sądu Administracyjnego.

25 kwietnia 2016
Rzeszów może liczyć na przyłączenie sołectwa Bzianka w 2017 r.
Rzeszów wyrasta na mocnego lidera południowo-wschodniej Polski. W latach 2005-2010 miasto dwukrotnie powiększyło swój obszar. Dalsze zabiegi o rozszerzenie granic miasta nie miały powodzenia przez kilka lat (zob. Diariusz REGIOsetu z 14 lipca 2011.) Tegoroczny, kolejny wniosek obejmował włączenie do miasta sołectw: Miłocin i Pogwizdowo Nowe z gminy Głogów Małopolski, Bzianka z gminy Świlcza, Zaczernie z gminy Trzebownisko oraz Matysówka z gminy Tyczyn, a także połączenie miasta-gminy Rzeszów i gminy Krasne. Wojewoda podkarpacki wydał pozytywną opinię co do objęcia granicami miasta jedynie sołectwa Bzianka. Proponowane połączenie dwóch JST: Rzeszów i Krasne nie uzyskało zgody mieszkańców i rady gminy Krasne; negatywnie wypowiedziała się też w tej sprawie rada powiatu rzeszowskiego.

22 kwietnia 2016
Na infrastrukturę, B+R, innowacje, edukację, IT i energetykę
Ogłoszony "Plan inwestycyjny dla Europy" (dokument COM(2014)903), zwany planem Junckera - przewodniczącego KE, ma wywołać inwestycje o wartości co najmniej 315 mld euro w latach 2015-2017. Podstawę finansową planu stanowi Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI). Wsparcie EFSI ma charakter instrumentów zwrotnych; są to pożyczki, gwarancje, wkłady kapitałowe a nie dotacje. Wśród podmiotów uprawnionych do wsparcia z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych są jednostki samorządu terytorialnego (JST). Dostępny budżet EFIS wynosi około 21 mld euro. Ponieważ są to środki niepaństwowe, korzystanie z nich nie jest ograniczone rygorami pomocy publicznej. Dlatego uzyskane wsparcie może m.in. zapewnić wnioskodawcy uzupełnienie wkładu własnego w projekcie z dofinansowaniem bezzwrotnym w ramach programów operacyjnych UE na lata 2014-2020. Wsparcie mogą uzyskać jedynie projekty, które: # są ekonomicznie rentowne i technicznie wykonalne, # służą realizacji celów UE, m.in.: trwałego wzrostu, tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości, spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, # mają potencjał przyciągnięcia środków z innych źródeł, # potrzebują wsparcia ze strony EFIS, gdyż nie da się ich zrealizować samymi środkami z innych instrumentów UE i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W Polsce wsparcia w ramach EFIS udziela Bank Gospodarstwa Krajowego. Koordynację wdrażania planu w Polsce zapewnia Ministerstwo Rozwoju - punkt kontaktowy: planinwestycyjny@mr.gov.pl

19 kwietnia 2016
Pierwsze miejski zryw powstańczy w okupowanej Europie
Od 19 kwietnia do 16 maja 1943 r. w warszawskim getcie polscy Żydzi, kilkuset bojowników z podziemnych formacji zbrojnych, powstali przeciwko niemieckim ludobójcom przystępującym do ostatecznej likwidacji stołecznej dzielnicy żydowskiej. Powstanie podjęto bez jakichkolwiek złudzeń co do jego militarnego powodzenia. Stało się ono przede wszystkim wymownym symbolem, niezwykle ważnym w historii narodu żydowskiego skazanego na zagładę podczas II Wojny Światowej.

16 kwietnia 2016
Zrzeszenie Prawników Polskich w obronie stosowania prawa
Uczestnicy VI Ogólnopolskiej Konferencji Prawników, obradujący w Kołobrzegu, podjęli uchwałę, w której czytamy m.in. Doraźne i chaotyczne zmiany systemu prawnego, ograniczanie roli Trybunału Konstytucyjnego, czy też próby naruszania niezależności sądów i niezawisłości sędziów, godzą w fundamenty Rzeczypospolitej Polskiej, na co nie wyrażamy zgody.... Oczekujemy od posłów, senatorów, Rządu oraz Prezydenta RP akceptowania i stosowania prawa i powstrzymania się od prób obalenia porządku prawnego RP opartego na obowiązującej Konstytucji.

15 kwietnia 2016
1050 lat temu weszliśmy w krąg cywilizacji łacińskiej
Wczoraj w Gnieźnie, dzisiaj w Poznaniu toczą się trzydniowe uroczystości kościelne i państwowe z okazji 1050 rocznicy chrztu księcia Polan Mieszka I. Miejsce tego wydarzenia nie jest ustalone. Według administracji kościelnej Wielkopolska była wówczas terenem niemieckiej diecezji Ratyzbona. Datę chrztu Mieszka I przyjmuje się za początek państwowości polskiej, choć w 966 roku na ziemi pod panowaniem Mieszka trwała już budowa organizacji wczesnopaństwowej. Nowa religia sakralizowała władzę książęcą i wzmacniała pozycję panującego. Czy Mieszko stojący na czele Polan od ok. 960 r. był miejscowym czy przybyszem, który ze swoimi zajął miejsce "Popielidów" - nad tym zastanawiają się i spierają historycy średniowiecza. Chrystianizacja mieszkańców rozszerzającego się państwa Polan, przechodząca przez różne okrutne formy, trwała co najmniej trzysta lat.

14 kwietnia 2016
Parlament Europejski przyjął uchwałę o sytuacji w Polsce
Wczoraj 513 posłów do wspólnotowego Parlamentu Europejskiego - spośród 685 biorących udział w głosowaniu - wyraziło w przyjętej uchwale PE poważne zaniepokojenie faktycznym sparaliżowaniem polskiego Trybunału Konstytucyjnego, co stanowi zagrożenie dla demokracji, praw człowieka i praworządności. PE domaga się od polskiego rządu poszanowania, opublikowania i pełnego wdrożenia bez dalszej zwłoki wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016 r. oraz do wdrożenia wyroków z 3 i 9 grudnia 2015 r., a także wzywa polski rząd do pełnego wdrożenia zaleceń Komisji Weneckiej, podzielając opinię Komisji Weneckiej, że Konstytucja Polski oraz standardy europejskie i międzynarodowe wymagają poszanowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Przeciw uchwale głosowało 142 posłów, trzydziestu wstrzymało się od głosu. Rezolucję przygotowały największe frakcje w Parlamencie Europejskim.

12 kwietnia 2016
Ogłoszono jednolity tekst ustawy o samorządzie województwa
W tekście jednolitym uwzględniono zmiany wprowadzone: ustawą z 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014.379), ustawą z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015.1045), ustawą z 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych (Dz.U. 2015.1890) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 1 kwietnia 2016 r.

11 kwietnia 2016
Prawnicy-akademicy domagają się publikacji wyroku Trybunału
Po uchwale Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, również Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w podjętej uchwale wzywa Prezesa Rady Ministrów do wypełnienia obowiązku publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca br. Podkreślono przy tym, że uporczywa odmowa publikacji godzi w porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej i stanowi naruszenie Konstytucji.

8 kwietnia 2016
Czy władze centralne trzymają samorządy "na dystans"?
Podczas zakończonego w Krakowie II Europejskiego Kongresu Samorządów, uczestniczący w nim prezydenci dużych miast podkreślali znaczenie władzy lokalnej, realnej w terenie, zarazem nie mającej odpowiedniego, przydatnego wpływu na to, co się dzieje w kraju. Ich zdaniem władze centralne trzymają samorządy "na dystans". Samorządowcy nadal mają możliwości realizacji dużych projektów u siebie, ale czują się odcięci od spraw dotyczących całego państwa. Na tym tle wypłynął postulat powrotu do przekształcenia wyższej izba parlamentu - Senatu - w izbę reprezentującą samorządy. Zgodnie stwierdzili, że warto korzystać z zebranej tak mądrości samorządowców. W Kongresie miała wziąć udział premier Beata Szydło (w latach 1998-2005 burmistrz gminy Brzeszcze), ale jej przybycie odwołano.

6 kwietnia 2016
Nieugięty Czernichów słusznie przekonany o swojej racji
Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał pytanie prawne Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące podziału gminy na okręgi wyborcze oraz odwołania od orzeczenia Państwowej Komisji Wyborczej. Do NSA sprawę wniosła gmina Czernichów, na terenie której podziału na okręgi przed wyborami samorządowymi w 2012 r. dokonał miejscowy komisarz wyborczy, choć prawo to przysługuje władzom samorządowym gminy. Rada odwołała się do Państwowej Komisji Wyborczej. Jej orzeczenie nie satysfakcjonowało gminy. Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Tu w wyroku stwierdzono, że decyzja PKW jest ostateczna i nie ma od niej odwołania. Gmina nie kapitulowała, zwróciła się ze swoją sprawą do NSA. Ten skierował pytanie prawne do Trybunału. W wyroku TK podkreślono, że brak sądowej kontroli uchwały Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącej podziału okręgów wyborczych narusza prawo do sądu. Uniemożliwia bowiem ocenianie prawidłowości podziału na okręgi wyborcze w toku postępowania wyborczego przez niezależny sąd. Trybunał Konstytucyjny wykazał w wyroku niezgodność wskazanego przepisu ustawy Kodeks wyborczy (Dz.U. 2011.21.112) z kilkoma artykułami Konstytucji RP.

5 kwietnia 2016
Ogłoszono tekst jednolity ustawy o samorządzie gminnym
W Dzienniku Ustaw ukazał się tekst jednolity ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, uwzględniający zmiany wprowadzone przepisami ogłoszonymi przed 15 marca br. W ogłoszonym tekście jednolitym, w rozdziale 7 - Związki i porozumienia międzygminne - nie pojawia się pojęcie "związku metropolitalnego".

2 kwietnia 2016
Zostały 4 tygodnie na przekazanie oświadczeń majątkowych
Do końca kwietnia wymagane jest złożenie oświadczeń majątkowych przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, ich zastępców, sekretarzy i skarbników, członków zarządów powiatu i województwa, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, powiatu, województwa oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu - odpowiednio wójta, starosty, marszałka województwa, a także radnych wszystkich szczebli.

1 kwietnia 2016
Można już składać wnioski o świadczenie wychowawcze
Rusza program "Rodzina 500 plus" minus jedno niepełnoletnie dziecko dla wszystkich, a dla rodzin o dochodowości nieprzekraczającej wyznaczonych progów dochodowych - na każde dziecko do 18 roku życia. Wnioski uprawniające do świadczenia w kwietniu można składać przez cały kwartał, wypłata naliczona od bieżącego miesiąca będzie zrealizowana najpóźniej do końca czerwca, a dalej co miesiąc. Zob. Diariusz REGIOsetu z 12, 18 i 22 lutego oraz 14 marca.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba