Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Czwartek 18.07.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU      KRONIKA 2016  szybki przegląd      AKTUALNOŚCI

2016   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec  
           lipiec    sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień 

DIARIUSZ REGIOsetu - Październik 2016 r.
Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

31 października 2016
CETA: wysokie normy unijne w umowie UE z Kanadą
Unia Europejska i Kanada podpisały wczoraj w Brukseli kompleksową umowę gospodarczo-handlową, w skrócie CETA. Umowa znosi cła niemal na wszystko we wzajemnym handlu, także bariery pozataryfowych i uwalnia handel usługami. Szczyt Unia-Kanada z ceremonią podpisania opóźnił się o kilka dni z powodu sprzeciwu parlamentu Walonii - francuskojęzycznego regionu w Belgii. Dopiero po uzyskaniu tam kompromisu była zgoda wszystkich. Umowę podpisali: premier Kanady Justin Trudeau, szef Rady Europejskiej Donald Tusk, przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker oraz premier Słowacji pełniącej obecnie przewodnictwo w UE Robert Fico. Obecnie CETA wymaga ratyfikacji przez parlamenty krajów UE i Parlament Europejski. Niektóre z jej zapisów, dotyczących ceł, będą stosowana tymczasowo jeszcze przed zakończeniem procesu ratyfikacji. O CETA na stronie Komisji Europejskiej.

28 października 2016
Polski rząd nie widzi możliwości wykonania zaleceń KE ws. TK
Po wyznaczonym przez Komisje Europejską trzymiesięcznym terminie, w którym władze w Warszawie miały poinformować Komisję jak zamierzają wdrażać rekomendacje przekazane w lipcu br. (zob. Diariusz REGIOsetu z 28 lipca 2016 r.) - do Brukseli przesłano formalne stanowisko w tej sprawie. Poinformowano w nim Komisję, że polski rząd nie widzi prawnej możliwości wykonania jej zaleceń dotyczących sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego, gdyż wiązałoby się to z naruszeniem prawa polskiego. W dokumencie wskazano że zalecenia Komisji oparte są na nieuprawnionej tezie o zasadniczej roli Trybunału Konstytucyjnego w zapewnieniu praworządności w Polsce. Rząd podaje, że taką rolę pełnią też: Trybunał Stanu oraz prezydent. Zdaniem rządu niewiele zaleceń KE zachowało znaczenie po wejściu w życie nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 22 lipca 2016 r. (zob. Diariusz REGIOsetu z 16 sierpnia 2016 r.), a pozostałe opierają się na wątpliwych przesłankach. Co do ogłaszania wyroków Trybunału to nie może to następować automatycznie. Zdaniem rządu Komisja Europejska przygotowując zalecenia, nie dochowała należytej staranności i rzetelności. Pomimo to rząd liczy na dalszy dialog z Komisją.

26 października 2016
Nie ma czasu na dalsze dyskusje; MEN rozumie niepokój jst
Zdaniem resortu edukacji nie ma czasu na dalsze dyskusje, system oświaty w Polsce jest chory. Terminy są krótkie i dlatego potrzebna jest współpraca i dobra organizacja. To jest możliwe do zrealizowania. Taka jest reakcja na negatywną opinię strony samorządowej KWRiST o projektach ustaw: Prawo oświatowe i przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe. W opinii podkreślono: # brak diagnozy będącej podstawą proponowanych zmian, # brak projektu ustawy o finansowaniu oświaty, # brak projektów aktów wykonawczych, # brak czasu na przeprowadzenie lokalnych kampanii informacyjnych dla uczniów i ich rodziców, # brak czasu na konsultowanie projektu nowej sieci szkół. Gruntowana reforma ma być wprowadzona 1 września 2017 r. W takiej sytuacji rzeczywiście nie ma czasu na dalsze dyskusje!? Zob. Diariusz REGIOsetu z 16 września oraz 4 sierpnia 2016 r.

24 października 2016
Via i Rial Baltica, Via Carpatia - szlaki nowego Podlasia
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa podpisało umowy na realizację odcinka drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka-Szczuczyn (91 km), który jest zarazem częścią trasy Via Baltica, mającej łączyć kraje nadbałtyckie z południową Europą. Ten fragment powstanie w technologii betonowej w latach 2018-2021. Łączna, szacunkowa wartość inwestycji to ok. 3,5 mld zł. Jeszcze w tym roku mają być rozpisane pierwsze przetargi: najpierw na projekt i budowę trzech odcinków między Łomżą a Szczuczynem (Łomża Północ-Stawiski, Stawiski-Szczuczyn i obwodnica Łomży w ciągu drogi krajowej 61), a w końcu pierwszego kwartału 2017 r. - na pozostałe trzy odcinki. Od Szczuczyna Via Baltica odbije w stronę Ełku i Suwałk do przejścia granicznego z Litwą w Budzisku (zob. Diariusz REGIOsetu z 10 września 2012 r.) Poza tym szlakiem droga Via Carpatia (w ciągu drogi krajowej S19), prowadząca z północy na południe zob. Diariusz REGIOsetu z 16 marca 2016 r.) oraz kolejowa Rail Baltica powinny walnie przyczynić się do szybszego rozwoju województwa podlaskiego.

21 października 2016
Wskaźniki, kwoty, udziały jst w 2017 r. - dane ministerstwa
Ministerstwo Finansów podało tabele przedstawiające planowane na 2017 r. kwoty części subwencji ogólnej, wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, a także o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Subwencja ogólna na 2017 r. wyniesie: dla gmin 34,1 mld zł, w tym część oświatowa 26,8 mld zł, wyrównawcza 6,8 mld zł, a równoważąca 455 mln zł, natomiast udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 37,89% (o 0,1 punktu procentowego więcej niż w roku 2016); dla powiatów ok. 17,5 mld zł, w tym część oświatowa 14,3 mld zł, wyrównawcza 1,9 mld zł, a równoważąca 1,2 mld zł, udziały w PIT ok. 9 mld zł; dla województw niecałe 2,1 mld zł, w tym część wyrównawcza 1,1 mld zł, oświatowa 631 mln zł i regionalna 341 mln zł. Resort przedstawił też wskaźniki dochodów podatkowych dla poszczególnych jst w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Stanowią one podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat na 2017 r. odpowiednio dla gmin, powiatów i województw (wg zasad określonych w ustawie z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198 i 1609). Podstawą do wyliczenia tych wskaźników były dane o dochodach podatkowych za 2015 r. wg stanu na 30 czerwca 2016 r. Rozpiętości są znaczne: we wskaźniku Gg 2017 dla kraju (gminy) od 424,77 zł/mieszk. w gminie Radogoszcz do 34 825,79 zł/mieszk. - w najbogatszej od lat gminie Kleszczów, we wskaźniku Pp 2017 dla kraju (powiaty) - od 75,33 w kazimierskim do 429,21 w piaseczyńskim, we wskaźniku Ww 2017 dla kraju (województwa) - od 78,11 w podlaskim do 308,08 w mazowieckim.

19 października 2016
NIK o zadłużaniu samorządów w tzw. parabankach w 2015 r.
Najwyższa Izba Kontroli ogłosiła wyniki przeprowadzonej z inicjatywy NIK planowej kontroli wpływu operacji finansowych stosowanych przez wybrane jednostki samorządu terytorialnego na ich sytuację finansową. Kontrolowany okres: od 31 sierpnia do 31 grudnia 2015 r. Samorządy korzystały z operacji finansowych innych niż kredyty i pożyczki bankowe oraz emisja obligacji, ponieważ ich sytuacja finansowa często uniemożliwiała uzyskanie tradycyjnego finansowania bankowego. Operacje te pozwalały na obejście mechanizmów ostrożnościowych i pozyskanie środków na projekty unijne lub kontynuowanie rozpoczętych projektów inwestycyjnych. Jednak bardzo często korzystanie z usług tzw. parabanków wiązało się z ponoszeniem przez samorządy kosztów istotnie przewyższających koszty rynkowe i prowadziło do nadmiernego zadłużania, a w skrajnych wypadkach do tzw. pętli zadłużania. Kontrolą objęto 14 jednostek samorządu terytorialnego z sześciu województw: dolnośląskiego, łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego, świętokrzyskiego i zachodniopomorskiego: 13 o wielkości do 150 tys. mieszkańców oraz - dla porównania operacji finansowych stosowanych w małych i dużych samorządach - miasto stołeczne Warszawę. Różnica okazała się zasadnicza. O ile Warszawa nie korzystała z niestandardowych operacji finansowych, bazując na kredytach i pożyczkach udzielanych przez banki oraz na emisji obligacji, o tyle w wielu mniejszych samorządach stwierdzono przypadki przekroczenia wskaźników ostrożnościowych ograniczających poziom zadłużenia, korzystanie z ofert tzw. parabanków. Operacje te są legalne, jednak kreują ryzyka związane z powstaniem "ukrytych" zobowiązań długoterminowych. Odnotowano też brak w sprawozdaniach pełnej informacji o stanie zobowiązań, o zadłużeniu i wydatkach związanych z zaangażowaniem w różne operacje finansowe. Szczegóły na stronie Izby. NIK wskazuje, że presja na wykorzystywanie usług tzw. parabanków może ulec zwiększeniu, dlatego konieczne jest wprowadzenie mechanizmów zabezpieczających samorządy przed niekontrolowanym zadłużaniem. Zob. Diariusz REGIOsetu z 25 lutego10 czerwca 2016 r.

18 października 2016
"Hybrydowa rewolucja" PiS niszczy 30-letni Trybunał Konstytucyjny
Historia Trybunału Konstytucyjnego rozpoczęła się w czasie I Zjazdu tamtej "Solidarności", którego uczestnicy w 1980 r. zgłosili potrzebę jego powołania. Pierwszą ustawę o Trybunale Konstytucyjnym uchwalono 29 kwietnia 1985 r., a pierwsze orzeczenie (sygn. U 1/86) Trybunał wydał 28 maja 1986 r. pod obowiązującą wówczas Konstytucją Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Wczoraj - w 19. rocznicę wejścia w życie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. - w Gdańsku odbyły się obchody 30-lecia Trybunału Konstytucyjnego RP. Uroczystości miały odbyć się w innym miejscu, ale prezes TK Andrzej Rzepliński je odwołał, po tym jak Sejm "dobrej zmiany" w przeddzień ograniczył budżet Trybunału. W zaistniałej sytuacji prezydent Gdańska Paweł Adamowicz postanowił zorganizować jubileusz w Dworze Artusa w Gdańsku i pokryć część kosztów. Głównym punktem programu była konferencja pt. "Trybunał Konstytucyjny na straży wartości konstytucyjnych". Do udziału w konferencji zaproszeni zostali również Prezydent RP, marszałkowie i wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, Prezes Rady Ministrów, Minister Sprawiedliwości-Prokurator Generalny, przewodniczący komisji sejmowych i senackich, przedstawiciele samorządów adwokackiego i radców prawnych, wydziałów prawa, środowisk prawniczych, a także sędziowie Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów powszechnych i administracyjnych. Politycy uzależnieni od PiS zignorowali zaproszenie. W konferencji wzięli udział m.in. przewodniczący Komisji Weneckiej Rady Europy, prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i rzecznik tego Trybunału, prezesi sądów konstytucyjnych Czech, Litwy, Łotwy, Mołdawii i Ukrainy. Profesorowie oraz sędziowie TK przygotowali i wygłosili referaty poświęcone tematom: # Geneza sądownictwa konstytucyjnego w Polsce, # Trybunał jako współtwórca katalogu praw podstawowych u zarania transformacji, # Polska w Europie w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, # Trybunał na straży samorządowej Rzeczypospolitej, # Własności jako wartości konstytucyjnej, # Trybunał na straży wolnych wyborów i podstaw demokracji, # Trybunał na straży rządów prawa w systemie trójpodziału władzy, # Trybunał na straży gospodarki rynkowej, # Trybunał na straży wolności obywatela od strachu przed ubóstwem, # Wolność obywatela od strachu przed własnym państwem. Temu tematowi poświęcona będzie także, kończąca konferencję, dyskusja panelowa. W tym samym czasie sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka rozpoczęła prace nad projektem ustawy o statusie sędziów Trybunału autorstwa posłów PiS - pierwszej z trzech mających doprowadzić do "ostatecznego rozwiązania kwestii Trybunału". Ta ustawa ma regulować wymogi stawiane sędziom zarówno orzekającym jak i w stanie spoczynku w tzw. zakresie bezstronności i apolityczności. Praktycznie nakłada "knebel" na ich podstawowe wolności, m.in. prowadzi do zakazu występowania w mediach. Dobry sędzia Trybunału to sędzia milczący; gdy zabierze głos - urzędnik "dobrej zmiany" sięga po dyscyplinę.

15 października 2016
Komisja Wenecka o kolejnej ustawie ws. "naprawy" Trybunału
Wczoraj Komisja Wenecka przyjęła opinię ws. ustawy o Trybunale Konstytucyjnym uchwalonej 22 lipca, podpisanej 30 lipca, która weszła w życie 16 sierpnia br. Wcześniej - 11 sierpnia - Trybunał Konstytucyjny ogłosił w wyroku, że kilkanaście zapisów tej ustawy jest niezgodnych z Konstytucją RP (zob. Diariusz REGIOsetu z 11 sierpnia 2016 r.) Wyrok ten, prezes Rady Ministrów - nie umocowana do tego konstytucyjnie - odsunęła od publikacji. Na publikację czeka też od 219&nbso;dni wyrok TK z 9 marca br. Przedstawiciel rządu polskiego nie wziął udziału w posiedzeniu Komisji poświęconemu polskiej sprawie (rzadki przypadek zlekceważenia organu Rady Europy). Opinia jest krytyczna. Komisja zwraca w niej uwagę, że ustawa o TK nie uwzględnia dwóch kluczowych zasad podziału i równowagi władz: niezależności władzy sądowniczej i pozycji Trybunału Konstytucyjnego jako ostatecznego arbitra rozstrzygającego w sprawach konstytucyjnych. Komisja odnotowała postępy ze strony polskiej: zmniejszenie większości wymaganej do wydania orzeczenia z dwóch trzecich do zwykłej większości oraz usunięcie przepisu o wszczęciu postanowień dyscyplinarnych wobec sędziów przez prezydenta Polski i ministra sprawiedliwości. Poprawki te są jednak - zdaniem Komisji - zbyt ograniczone, ponieważ inne zapisy ustawy spowodują znaczące opóźnienie i blokadę pracy Trybunału, czyniąc jego pracę nieefektywną oraz podważając jego niezależność z powodu nadmiernego uregulowania i kontroli wykonawczej nad jego funkcjonowaniem. Zdaniem polskiego rządu Komisja Wenecka nie jest w stanie zagwarantować opinii na wystarczającym poziomie merytorycznym. Na poparcie tego podaje, że lektura Konstytucji pozwala zrozumieć, że w Polsce Trybunał Konstytucyjny nie jest jedynym organem, który decyduje w sprawach konstytucyjnych. W wypowiedzi dla mediów Minister Spraw Zagranicznych stwierdził, że Polska "zakończyła współpracę" z Komisją Wenecką, gdyż ta obraża polski rząd.

14 października 2016
Od 2008 r. wszystkie województwa rosły szybciej niż średnia UE
Zakończył się Europejski Tydzień Regionów i Miast organizowany przez Europejski Komitet Regionów i Komisję Europejską. Od 10 do 13 października w Brukseli odbyło się 130 warsztatów, debat i wizyt w miejscach realizacji projektów dotyczących innowacji w miastach. Podczas spotkań dyskutowano m.in. o przyszłości polityki regionalnej UE po 2020 r., synergii między funduszami strukturalnymi UE a planem inwestycyjnym dla Europy oraz o środkach na rzecz usunięcia barier inwestycyjnych. Przy okazji Tygodnia zaprezentowano dane dotyczące rozwoju regionów UE w latach 2008-2014. Zdecydowanym liderem wśród 276 regionów w całej Unii zostało Mazowsze. Analizie poddano jednostki statystyczne na poziomie tzw. NUTS 2, które w Polsce odpowiadają województwom. Jak podał Eurostat, w 2008 roku PKB na mieszkańca w województwie mazowieckim (liczonym wraz z Warszawą) wynosiło blisko 83% średniej unijnej, a sześć lat później - ponad 108%. Dane Eurostatu pokazują ponadto, że wszystkie polskie województwa rozwijały się szybciej niż średnia unijna. Dodatkowo siedem z nich (obok mazowieckiego - dolnośląskie, łódzkie, małopolskie, pomorskie, śląskie, wielkopolskie) zakwalifikowano do grupy 28 najbardziej dynamicznych, czyli takich, w których między 2008 a 2014 rokiem odnotowano co najmniej 1o punktów procentowych wzrostu w stosunku do średniej unijnej. Tak od 2008 do 2014 roku nasz kraj "chylił się ku ruinie."

12 października 2016
Był czas, kiedy Wisła była najważniejszą rzeką Świata
Dokładnie za tydzień w samo południe w toruńskim Dworze Artusa odbędzie się uroczysta sesja Rady Miasta inaugurująca Rok Rzeki Wisły. Ta społeczna inicjatywa rozwijana od początku 2014 r. z poparciem poprzedniego i obecnego Sejmu przybrała w lipcu br. postać uchwały. 19 października1466 r. po trzynastoletniej wojnie z Krzyżakami został w Toruniu zawarty pokój, na mocy którego miasta pruskie nad Wisłą, aż do jej ujścia w Gdańsku, weszły w skład Rzeczypospolitej jako nowa prowincja, nazwana "Prusami Królewskimi", później "Prusami Polskimi". Od tej chwili, pierwszy raz w historii prawie cały bieg Wisły był pod polskim władztwem, a cały bez żadnych wyjątków od 1496 r. Powszechnie przyjmuje się rok 1467 jako pierwszy rok wolnej żeglugi na Królowej Polskich Rzek. Wtedy rozpoczął się trwający 300 lat "Złoty Czas" żeglugi wiślanej, a wolny handel w całym jej dorzeczu był jednym z podstawowych czynników dających Polsce epoki zygmuntowskiej potęgę ekonomiczną, kulturalną i militarną ówczesnego świata. 19 października br. zorganizowana i przedstawiona będzie rekonstrukcja historyczna z flisakami, wojskami krzyżackimi i królewskimi oraz bitwą na Wiśle, zakończoną 550 lat temu II pokojem toruńskim. Jak podaje strona Urzędu Miasta w przeddzień uroczystości do Torunia przypłyną flisacy z Warszawy. Na bindudze w okolicy bramy Mostowej założą swoje obozowisko. Będzie tam można obserwować tradycyjne zajęcia flisaków, którzy w przeszłości byli stałym elementem nadwiślańskiego pejzażu Torunia. Po południu zostanie przeprowadzona próba generalna widowiska. W środę rozegrane też zostaną Regaty Ósemek Młodzików i Seniorów. Więcej informacji.

11 października 2016
Dolnośląski Ruch Samorządowy - inicjatywa ponadpartyjna?
Wybory samorządowe za dwa lata. Czas najwyższy aby podjąć działania prowadzące do ich wygrania. Z tą intencją powołano stowarzyszenie Dolnośląski Ruch Samorządowy. Na jego czele stanęli marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski i prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. W Ruchu uczestniczą radni wojewódzcy i burmistrzowie dolnośląskich miast. Członkowie Ruchu są obecnie w Sejmiku w koalicji z PO, PSL i SLD. Powołanie stowarzyszenia ma być odpowiedzią na zbytnie upartyjnienie i upolitycznienie samorządu.

10 października 2016
Sejmik Sejmików Województw RP - 550 radnych o roli samorządów
Na zakończonym w ubiegłym tygodniu w Katowicach Konwencie Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP i dyrektorów Kancelarii Sejmików omawiano zasady i metody współpracy instytucji kultury prowadzonych przez samorządy województwa, miast i gmin oraz administracje rządowe, także problemy związane z funkcjonowaniem i zarządzaniem jednostek służby zdrowia. Ustaleniem szczególnej wagi jest decyzja Konwentu o zwołaniu Sejmiku Sejmików Wojewódzkich, czyli wspólne posiedzenie radnych sejmików wszystkich województw, których w całym kraju jest 550. Ich reprezentatywność jest podobna do posłów i senatorów. Zgromadzenie to ma się odbyć w pierwszym kwartale przyszłego roku, na zaproszenie Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego. Głównym tematem dyskusji będzie funkcjonowanie samorządów w Polsce. Nową przewodniczącą Konwentu została wybrana Zofia Szalczyk, przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

9 października 2016
Narasta potrzeba obywatelskich inicjatyw, nie tylko w kulturze
W warszawskim Pałacu Kultury i Nauki kończy obrady Kongres Kultury 2016 - oddolna inicjatywa, realizowana przede wszystkim siłami społecznymi. Pod manifestem zwołującym to spotkanie podpisało się 1200 osób, na Kongres przybyło ponad 2000, drugie tyle śledzi obrady on line. Jest to czwarty Kongres w najnowszej historii Polski zwołany przez artystów, twórców, kuratorów, producentów i animatorów kultury, wydawców, dziennikarzy, edukatorów, naukowców, działaczy społecznych i uczestników kultury. Poprzedni odbył się w 2009 r. w Krakowie. W manifeście zapowiadającym Kongres 2016 wyakcentowano wolę i potrzebę wspólnego przeciwstawienia się ksenofobii, pogardzie i nienawiści - rozszerzającej się chorobie relacji międzyludzkich i języka w obiegu publicznym. Właściwe rozumienie kultury nie lokuje jej w szeregu wskaźników PKB, uprzemysłowienia czy handlu tylko oddaje należną rolę fundamentu spajającego społeczeństwo i budującego jego tożsamość. Podstawę programową Kongresu stanowiły tematy zgłoszone przez uczestników i wybrane przez nich w drodze demokratycznego głosowania. Spośród trzystu wybrano 42 tematy zebrane w ośmiu grupach: # edukacja, # Europa, migracje, wielokulturowość, # kultura dzieci i młodzieży, # kultura i demokracja, # odbiorcy, uczestnicy, użytkownicy, # organizacja, samoorganizacja, instytucjonalizacja, # polityki kulturalne, # twórcy. Kongres 2016 podjął próbę odpowiedzi na pytanie: Jaka Polska?, a nie: Czyja Polska? Wynikające z trzydniowych obrad postulaty są formułowane pod adresem całej klasy politycznej, a także do wewnątrz, do ludzi kultury. Do głównych należą: wyrównywanie dostępu do kultury, a przez to ograniczanie politycznych radykalizmów, powrót do oświeceniowej idei kształcenia i formowania osobowości, budowanie wspólnoty w kulturze i wokół niej. Władze zignorowały Kongres, podobnie jak miesiąc temu Nadzwyczajny Kongres Sędziów w obronie trójpodziału władzy (zob. Diariusz REGIOsetu z 3 września 2016 r.)

7 października 2016
XI Kongres Obywatelski, pierwsza sobota listopada - warto być
Po raz jedenasty gdański Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową organizuje ogólnopolski Kongres Obywatelski. Od kilku lat miejscem Kongresu jest Gmach Główny Politechniki Warszawskiej. Ten międzyśrodowiskowy projekt obywatelski będący płaszczyzną systematycznych spotkań i dialogu środowisk gospodarczych, naukowych i pozarządowych różnych pokoleń stawia sobie jako główne cele: stymulowanie refleksji modernizacyjno-rozwojowej, służącej wspólnemu kształtowaniu przyszłości Polski, stymulowanie rozwoju wspólnotowości Polaków i kapitału społecznego w Polsce oraz stworzenie nowego języka opisu teraźniejszości i przyszłości Polski. Ów język ma odpowiadać podejściu holistycznemu do rozwoju, w którym swoje miejsce ma zarówno szeroko rozumiana kultura, ramy instytucjonalno-prawne, jak i polityka publiczna. Hasło tegorocznego Kongresu: Dojrzali Polacy - lepsza Polska! Wszystkich tych, którzy szukają odpowiedzi na pytanie, co dziś oznacza dojrzałość w różnych dziedzinach życia, organizatorzy zapraszają 5 listopada (sobota) 2016 r. do Warszawy. Wstęp wolny, obowiązuje jedynie rejestracja. Poza obradami plenarnymi odbędą się dyskusje w 10 sesjach tematycznych. Szczegóły.

6 października 2016
PKB w 2014 r. w województwach, podregionach i miastach
Według danych GUS wartość wytworzonego w 2014 r. PKB Polski wyniosła 1,72 bln zł (44,6 tys. zł/mieszk.) Ranking udziału województw w tej kwocie otwiera Mazowsze 381,7 mld zł, dalej lokują się (dane w mld zł): śląskie 213,4; wielkopolskie 166,4; dolnośląskie 145,4; małopolskie 134,0; łódzkie 104,9; pomorskie 97,8; kujawsko-pomorskie 76,0; podkarpacki 67,3; lubelskie 67,1; zachodniopomorskie 64,3; warmińsko-mazurskie 46,2; świętokrzyskie 41,3; podlaskie 38,6; lubuskie 38,4; opolskie 36,4. Wśród miast najwyższy poziom PKB na 1 mieszkańca charakteryzowało Warszawę - 131 tys. zł, był prawie dwukrotnie wyższy od przeciętnej w woj. mazowieckim. Po Warszawie drugie miejsce miał Poznań - 89 tys. zł, przewyższając prawie dwukrotnie średnią krajową. W 2014 roku poziom PKB na 1 mieszkańca znacznie przekraczający przeciętną w kraju odnotowano również we Wrocławiu (73,4 tys. zł) i w Krakowie (72,3 tys. zł). Niski poziom PKB na 1 mieszkańca charakteryzował podregiony: przemyski (53,6% średniej krajowej), chełmsko-zamojski (54,2%), nowotarski (56,3%) oraz ełcki (58,1% średniej krajowej).

4 października 2016
W marcu Mazowsze będzie gościć samorządowców z całej UE
W marcu 2017 roku w Warszawie odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu (COTER) Komitetu Regionów Unii Europejskiej. Samorządowcy z wszystkich krajów członkowskich UE będą dyskutowali nad kształtem polityki spójności po 2020 r. O zorganizowanie posiedzenia komisji COTER właśnie na Mazowszu skutecznie zabiegał marszałek Adam Struzik. Apel wzywający do stworzenia silnej polityki spójności po 2020 r. zaapelowało ponad 300 samorządów i organizacji z 22 krajów członkowskich. Sprawa nabrała dodatkowo znaczenia po decyzji Wielkiej Brytanii o wyjściu z Unii Europejskiej. Konieczna jest dyskusja o tym, jak Brexit wpłynie na poziom budżetu unijnego, jakie będą zasady przydziału środków europejskich, czy polityka spójności zachowa tak wysoka pozycję w unijnym budżecie. Wybranie Mazowsza i Warszawy, wiodącego regionu i stolicy dużego kraju UE, znaczącego w tej części Europy, beneficjenta polityki spójności od czasów przedakcesyjnych - powinno przyczynić się do gruntownego przeanalizowania oraz wykreowania zasad koniecznych na czas szczególnie wymagający unijnej spójności.

3 października 2016
Zanieczyszczone powietrze uśmierca 45 tys. osób rocznie
Resort rozwoju przygotowuje rozporządzenie, które od 2018 r. ma położyć tamę zanieczyszczaniu powietrza w miastach m.in. przez domowe kotłownie. Za kilkanaście miesięcy dostępne na rynku oraz dopuszczane do montażu będą tylko kotły o najlepszych standardach emisyjnych. Nie będzie można już sprzedawać ani montować w Polsce kotłów na paliwa stałe (głównie chodzi o węgiel), o niższej niż piątej klasy parametrów emisyjnych. Zgodnie z projektem, nowe restrykcje będą dotyczyły kotłów o mocy nie większej niż 500 kW, czyli takich jakie stosowane są w domowych kotłowniach. Nowe piece, które są ręcznie zasilane paliwem, nie będą mogły emitować więcej pyłu niż 60 mg/m3. W przypadku kotłów automatycznych, emisja pyłu nie będą mogły przekroczyć 40 mg/m3. Polskie miasta należą też do europejskiej czołówki miast, których mieszkańcy muszą oddychać powietrzem złej jakości. Dotyczy to zarówno dużych aglomeracji, ale też małych ośrodków, a nawet uzdrowisk. Przemieszczając się z północy kraju na południe zanieczyszczenia powietrza z każdym dystansem pogarszają się. Największy alarm pojawia się w Małopolsce i na Śląsku. Tam limity stężeń zanieczyszczeń powietrza są przekraczane kilkadziesiąt dni w roku, w Krakowie - przez prawie połowę roku. W tej złej czołówce są też m.in. Gliwice, Katowice, Nowy Sącz. Problemem zanieczyszczeń dotknięte są też miejscowości turystyczne czy uzdrowiskowe, takie jak Zakopane czy Szczyrk.

1 października 2016
Bezrobocie w Polsce w sierpniu: wg Eurostatu 5,9%, wg GUS 8,5%
Różnice wynikają z odmiennych metodologii liczenia. Ważna jest utrzymująca się tendencja spadkowa: w marcu GUS podał 10%, w czerwcu - 8,7%. Według Eurostatu w lipcu w Polsce 6%. Na tle krajów członkowskich UE niższy od nas wskaźnik miały w sierpniu tylko Holandia (5,8%), Węgry (5,1%), Malta i Wielka Brytania (po 4,8%), Niemcy (4,2%) i Czechy (3,9%), a wyższy na przykład: Dania i Luksemburg (po 6,2%), Szwecja (7%), Belgia (8,2%). Przeciętna stopa bezrobocia w 28 krajach UE wyniosła 8,6%; najwyższa w Grecji - 23,4% i Hiszpanii - 19,5%.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba