Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Środa 17.07.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR ROKU DIARIUSZA
2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017

SZYBKI PRZEGLĄD
KRONIKA 2010    KRONIKA 2011    KRONIKA 2012    KRONIKA 2013    KRONIKA 2014    KRONIKA 2015    KRONIKA 2016    KRONIKA 2017    AKTUALNOŚCI

2016   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec  
           lipiec    sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień 

DIARIUSZ REGIOsetu - Styczeń 2016 r.
Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

31 stycznia 2016
Ustawa budżetowa na 2016 r. trafiła do rozpatrzenia w Senacie
Sejm uchwalił budżet państwa na 2016 r. przy założeniach, że wzrost PKB wyniesie 3,8%, średnioroczna inflacja: 1,7%, deficyt sektora finansów publicznych: 2,8% PKB. W pełnych kwotach ogólnych budżet przedstawia się następująco: planowane dochody - 313 788 526 tys. zł (wzrost o 5,7% do ustawy sprzed roku), planowane wydatki - 368 528 526 tys. zł (wzrost o 7,4%), maksymalny deficyt - 54,74 mld zł (wzrost o 19%). Zastosowane cięcia dotyczyły m.in.: Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajowego Biura Wyborczego, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Najwyższej Izby Kontroli oraz wydatków bieżących sądów powszechnych. Nie uwzględniono zgłoszonych potrzeb Trybunału Konstytucyjnego. W budżecie wpisano planowane dochody z wprowadzonego 1 lutego br. podatku od niektórych instytucji finansowych (tzw. bankowego) oraz przygotowywanego podatku od handlu detalicznego (ma wejść w życie 1 kwietnia br.)

29 stycznia 2016
Projekt ustawy o świadczeniu wychowawczym "Rodzina 500+"
Komitet Stały Rady Ministrów przyjął wczoraj - po uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacjach społecznych - projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - Program "Radzina 500+". Świadczenie wychowawcze 500 zł/mies. ma być naliczane od 1 kwietnia 2016 r. na każde drugie i następne dziecko do ukończenia 18 roku życia bez względu na wysokość dochodu w rodzinie, i dodatkowo na pierwsze dziecko w rodzinach o dochodowości 800 zł/osobę lub 1200 zł/osobę gdy którekolwiek z dzieci jest niepełnosprawne. W bieżącym roku samorządy organizujące i prowadzące wypłaty tego świadczenia mają otrzymać prowizję 2%, a w roku 2017 i następnych 1,5%.

28 stycznia 2016
Wzrasta aktywność Polaków w organizacjach obywatelskich
Z przeprowadzonego przez CBOS badania wynika, że prawie dwie trzecie dorosłych Polaków (63%) nie działa w żadnej organizacji o charakterze obywatelskim (np. w stowarzyszeniu, związku, samorządzie, ruchu, klubie lub fundacji). Mniej więcej co szósty respondent (16%) deklaruje, że poświęca swój wolny czas na działalność społeczną w jednej tego typu organizacji, co dwunasty (8%) działa w dwóch organizacjach, a co ósmy (13%) - w trzech lub więcej. W stosunku do poprzedniego pomiaru (z 2012 roku) ogólny poziom aktywności w organizacjach obywatelskich wzrósł o 5 punktów procentowych, co oznacza, że obecnie jest najwyższy od 1998 roku - zarówno pod względem odsetka zaangażowanych Polaków, jak i liczby dziedzin, w jakich działają. (wg Newsletter CBOS nr 2/2016)

27 stycznia 2016
Skarga bezzasadna - Senat UJ o działaniu Rady Wydziału Prawa
Skargę na działanie Rady Wydziału Prawa i Administracji UJ, która w uchwale podjętej 30 listopada ub.r. apelowała do prezydenta Andrzeja Dudy o uszanowanie prawa i wolności obywatelskich, złożył do Rektora pracownik uczelni, członek Senatu UJ. W porządku dziennym dzisiejszego posiedzenia Senatu, znalazł się m.in. punkt dot. rozpatrzenia skargi. W głosowaniu Senat UJ 33 głosy za bezzasadnością skargi opowiedziały się 33 osoby, przeciwnego zdania było 8 osób, 4 wstrzymały się od głosu. Szczegółowe uzasadnienie zawiera Stanowisko Kolegium Rektorskiego UJ. Podobne uchwały z apelem o przestrzeganie prawa przez obecne władze ustawodawcze i wykonawcze podjęły w listopadzie i grudniu ub.r. także Rady Wydziałów Prawa uniwersytetów: Śląskiego, Wrocławskiego, Poznańskiego i Warszawskiego oraz Wydziału Nauk Prawnych PAN, a także wielu innych gremiów i instytucji prawniczych (linki do uchwał.)

25 stycznia 2016
Sześciolatki do przedszkola - trzylatki do domu
Po odwróceniu, w kilka tygodni od rozpoczęcia działalności, przez nowy parlament wprowadzonego ustawą z 2009 r. obowiązku szkolnego dla sześciolatków - na powrót dla siedmiolatków, stwarza wiele problemów z zapewnieniem miejsc w przedszkolach dla najmłodszych. Gdy w zdecydowanej większości szkół uporano się odpowiednim wyposażeniem sal lekcyjnych potrzebnych do prowadzenia zajęć z sześciolatkami oraz skompletowano wykwalifikowaną kadrę nauczycielską (co stwierdziły kontrole NIK) - przyszło nowe jak burza, przyszła zmiana. Dzisiaj samorządy apelują, zachęcają, namawiają rodziców, aby decydowali się na rozpoczęcie nauki szkolnej przez ich sześciolatków. Szeroki program informacyjny przygotowały samorządy Łodzi, Legnicy, Częstochowy i inne. Z przeprowadzonych symulacji wynika, że zabraknie wielu tysięcy miejsc w przedszkolach dla trzylatków. Nałożone na samorządy obowiązki w wielu miejscowościach stają się nie możliwe do spełnienia w pełnym zakresie.

22 stycznia 2016
Gminy w pętli złych pożyczek w instytucjach parabankowych
Gmina Ostrowice i kilka innych gmin z woj. zachodniopomorskiego zaciągnęło pożyczki w parabankach. Coś nie wyszło i  wpadły w spiralę długów, prowadzących wprost do bankructwa. Ostrowice mają ponad 30 mln zł długu, przy budżecie 11 mln zł. Mieszkańcy gminy, nie w pełni informowani o sytuacji, od kilku kadencji wybierali tego samego wójta i radnych. Gdy sprawa "pękła" wójt zgłosił kilka pomysłów ratunkowych, m.in. zbierania pieniędzy w internecie, szukania sponsorów gminy - apelował o pomoc nawet do Billa Gatesa, chciał oprzeć naprawczy model gospodarczy zadłużonej do granic gminy na wieloletnim projekcie plantacji drzew szybko rosnących. Z rozstrzygnięciem nadzorczym czekano dość długo, podjęto je ostatnio: W ocenie Prezes Rady Ministrów gmina Ostrowice znajduje się w bardzo trudnej, wręcz krytycznej sytuacji finansowej, a stan ten nie jest wynikiem zaistnienia szczególnych lub nadzwyczajnych okoliczności, lecz pochodną polityki prowadzonej w czasie kilku ostatnich lat przez władze gminy Ostrowice, a także oporu przed podejmowaniem trudnych i często budzących społeczny sprzeciw decyzji... przyjęty przez Radę Gminy Ostrowice program naprawczy oraz zaproponowane w nim działania nie przyniosą oczekiwanych efektów finansowych. W czasie 30 dni od daty doręczenia cytowanego rozstrzygnięcia, organom gminy (wójt, rada), które mają być zawieszone, przysługuje zaskarżenie decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie złożenie zaskarżenia bądź podtrzymanie decyzji przez WSA oznaczać będzie wprowadzenie zarządu komisarycznego do czasu najbliższych wyborów samorządowych.

20 stycznia 2016
Przestrzeganie prawa w Polsce - sesja Parlamentu Europejskiego
Działania większości parlamentarnej PiS i rządu PiS w pierwszych dwunastu tygodniach pełnej władzy ustawodawczej i wykonawczej tej partii w Polsce oraz próby sparaliżowania funkcji kontrolnej Trybunału Konstytucyjnego - wzbudziły wiele wątpliwości w Komisji Europejskiej i w Parlamencie Europejskim. Dało to podstawę do zwołania sesji Parlamentu Europejskiego w sprawie przestrzegania europejskich wartości zapisanych w traktatach, które ratyfikowała Polska, w sprawie wypełniania warunków państwa prawa oraz stanu instytucji stojących na straży demokracji w państwie. W sesji wzięła udział premier polskiego rządu PiS Beata Szydło. Jej wczorajsze wystąpienie w Strasburgu odznaczało się zastąpieniem odpowiedzi na postawione kwestie wzniosłymi ogólnikami: w Polsce wszystko dzieje się w zgodzie z prawem i wartościami europejskimi, są powody do dumy, Trybunał ma się dobrze, Konstytucja jest przestrzegana, zmiany w mediach publicznych nie naruszają europejskich standardów, chcemy być championem Unii Europejskiej. Właśnie to czy w Polsce przestrzegane jest prawo i fundamentalne wartości wymagało, i wymaga nadal, wnikliwego ustosunkowania się do zgłaszanych wątpliwości. Tego zabrakło. Nie zabrakło natomiast "klajstrowania" rzeczywistości: # w sprawie Trybunału Konstytucyjnego Premier podała - wyrwaną z szerszej koncepcji sparaliżowania (właściwie zablokowania) jego roli kontrolnej - propozycję partyjnych parytetów (PiS - reszta partii w Sejmie) dotyczących wyboru jego składu (to uwłacza sędziom, dla których jedynym wyróżnikiem jest niezawisłość i w sposób nieuprawniony sprowadza spór prawny do sporu politycznego), nie wspomniała natomiast o ustawie "kagańcowej" z 22 grudnia ubr. - ustawie bez vacatio legis, uniemożliwiającej kontrolę jej konstytucyjności w czasie wyznaczonym wagą tego aktu dla praworządności w państwie, # o niezgodności wskazanych przepisów ustawy z 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z przepisami Konstytucji RP jednoznacznie świadczy wyrok TK z 9 grudnia ubr., # bezpośrednie jednoosobowe mianowanie przez ministra skarbu kierownictwa publicznego radia i telewizji to standard węgierski, a nie europejski, # o przywiązaniu rządu PiS do naszego członkostwa w UE najlepiej świadczy nieskrywany aplauz Pani Premier w czasie przemówień zdecydowanych eurosceptyków i wręcz przeciwników wspólnoty. Na zarzut, że Polska chce być w UE, ale umywa ręce od wspólnych problemów, Beata Szydło podała, że przyjęliśmy blisko milion uchodźców z Ukrainy, co szybko zostało zdementowane przez ambasadora tego kraju w Polsce. Beata Szydło myli liczbę wiz wydanych mieszkańcom Ukrainy, wiz krótkoterminowych branych kilka razy w roku przez osoby pracujące bądź uczące się w Polsce, ze statusem uchodźcy (wg Urzędu ds. Cudzoziemców w 2015 r. tych ostatnich z Ukrainy były dwie czy trzy osoby). Dobra okazja, aby pokazać dojrzałość do europejskich standardów dyskusji parlamentarnej, pokazać rzeczowość, a nie kampanijną mowę do swojego ludu - nie została wykorzystania.

17 stycznia 2016
Po Krakowie - Wrocław Europejską Stolicą Kultury z Polski
Wrocław oficjalnie zainaugurował rok 2016 jako Europejska Stolica Kultury. Aktualności. W finałowej rywalizacji wygrał z Gdańskiem, Katowicami, Lublinem i Warszawą (zob. Diariusz REGIOsetu z 21 czerwca 2011 r. ESK to jedna z ważniejszych inicjatyw UE akcentująca dorobek i rozwój kultury na naszym kontynencie. Pierwszym Europejskim Miastem Kultury były w 1985 r. Ateny. W 1999 r. zmieniono nazwę na Europejskie Stolice Kultury - pod takim szyldem zaprezentował się wówczas Weimar. W milenijnym roku 2000 Unia wybrała dziewięć miast, w tym dwa z państw kandydujących do wspólnoty, obok Awinion (Francja), Bergen (Norwegia), Bolonii (Włochy), Brukseli (Belgia), Helsinek (Finlandia), Reykjavíku (Islandia) i Santiago de Composteli (Hiszpania), Europejskimi Stolicami Kultury zostały również Kraków i Praga. Od następnego roku typowane są po dwa państwa z Unii Europejskiej, które przedstawiają swoje kandydatury do wyboru. Obecnie równolegle z Wrocławiem Europejską Stolicą Kultury jest hiszpańskie miasto San Sebastian (po baskijsku Donostia). Tam inauguracja za tydzień.

15 stycznia 2016
Kierunki migracji mieszkańców Polski wewnątrz kraju
Jak podaje GUS tylko w czterech województwach (mazowieckim, pomorskim, małopolskim i wielkopolskim) odnotowano średnioroczny przyrost liczby ludności. Trzy z nich należą do grupy najludniejszych: w mazowieckiem żyje 13,9% mieszkańców kraju, w wielkopolskiem - 9,0%, w małopolskiem - 8,7%. W całym kraju ubyło 0,04% mieszkańców. Największy ubytek odnotowano w województwach: śląskim, opolskim, łódzkim, lubelskim i świętokrzyskim. Pomimo tego udział mieszkańców woj. śląskiego w populacji kraju to prawie 12%. Wszystkich jest nas w kraju 38 milionów 484 tysiące. Szczegóły.

13 stycznia 2016
Komisja Europejska dyskutowała o państwie prawa w Polsce
Kontrowersje, jakie wywołały ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz radiofonii i telewizji, skłoniły KE do rozpoczęcia wstępnej oceny sytuacji w Polsce, jaka powstała wokół zmian wprowadzanych przez polski parlament i rząd. Komisja podjęła działania w ramach unijnej procedury państwa prawa. Celem jest wyjaśnienie faktów w obiektywny sposób, głębsza ocena sytuacji, a także rozpoczęcie dialogu z polskimi władzami bez przesądzania o kolejnych krokach.

12 stycznia 2016
Przez 5 lat tylko dzierżawa z zasobów własności rolnej SP
W Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rządowego Centrum Legislacji zamieszczony został skierowany do konsultacji społecznych oraz uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Założenia projektu. Państwowy zasób liczy obecnie ok. 1,7 mln hektarów ziemi, z tego 1,3 mln ha jest w rękach dzierżawców, którzy maja uzyskać prawo pierwokupu. Dotychczas 3 mln ha z zasobu przeszło do nowych właścicieli za łączna kwotę 9,7 mld zł.

11 stycznia 2016
Rekordowy początek 24 finału Orkiestry Świątecznej Pomocy
Pierwsze podsumowanie datków przekazanych 120 tysiącom wolontariuszy oraz złożonych deklaracji to ponad 44 mln zł, kwota znacznie przekraczająca początkowe obliczenia z akcji WOŚP w roku ubiegłym. Pieniądze po raz kolejny będą przeznaczone na wyposażenie oddziałów pediatrycznych w wielu szpitalach; część - w postaci sprzętu - trafi także do oddziałów geriatrycznych. Niezrozumiałe wypowiedzi polityków PiS i ciągnący za nimi ogon hejterów miały zniechęcić Polaków do tej ogólnokrajowej szlachetnej kwesty. Skutek był odwrotny - dziękujemy. Ta akcja doskonale broni się sama. Ostateczne wyniki będą znane w marcu.

9 stycznia 2016
Województwo częstochowskie - będzie, nie będzie, to się okaże
Wiceminister SWiA odpowiedział na interpelację posłów Platformy Obywatelskiej w sprawie planu utworzenia województwa częstochowskiego (zob. Diariusz REGIOsetu z 11 grudnia 2015 r.), z włączeniem do nowej jednostki m.in. powiatu włoszczowskiego z województwa świętokrzyskiego. Sebastian Chwałek pisze m.in., że prowadzone w tym zakresie analizy znajdują się na bardzo wstępnym etapie. Brak jest aktualnie wiążącej decyzji czy rozwiązania, przede wszystkim z tego względu, że ewentualne zmiany muszą zostać poprzedzone szczegółowymi analizami, w tym również w zakresie kosztów związanych z ich wprowadzeniem. Wymaga również podkreślenia, że najważniejszym warunkiem wprowadzenia ewentualnych zmian podziału terytorialnego państwa, będzie ich akceptacja społeczna. Od kilku tygodni bieg wydarzeń wskazuje, że wstępny etap od sejmowej decyzji może dzielić tylko kilkanaście godzin.

7 stycznia 2016
Najpierw dokładka z "własnej kieszeni", później z innych zadań
Minister edukacji narodowej Anna Zalewska poinformowała listownie wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o zmianach w systemie oświaty wynikających z ustawy uchwalonej przez Sejm 29 grudnia ub.r. Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gminy otrzymają dotację celową z budżetu państwa. Z uwagi na przeprowadzaną zmianę dotyczącą podwyższenia wieku obowiązku szkolnego do 7 lat, znaczna część dzieci w wieku 6 lat pozostanie objęta wychowaniem przedszkolnym. W związku z tym, przewiduje się, że w okresie czterech miesięcy - wrzesień-grudzień 2016 - gminy będą musiały zwiększyć wydatki ponoszone na wychowanie przedszkolne. Dlatego wcześniej ustalona kwota dotacji na 2016 rok w wysokości 1305 zł, będzie zwiększona o 65 zł do 1370 zł. Czy to wystarczy? Gminy nadal będą zobowiązane do zapewnienia miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla wszystkich uprawnionych dzieci. Zob. Diariusz REGIOsetu z 30 grudnia 2015 r.

4 stycznia 2016
Publiczna radiofonia i telewizja w wyłącznej gestii nowego rządu
Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji między uchwaleniem przez Sejm a podpisem Prezydenta. Ustawa z 30 grudnia 2015 r. zmienia zasady powoływania i odwoływania oraz znosi kadencyjność członków rad nadzorczych i zarządów jednostek publicznej radiofonii i telewizji działających dotąd w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. Dotychczasowe kompetencje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przejmie w imieniu rządu minister właściwy do spraw Skarbu Państwa. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, a utraci swą moc 30 czerwca 2016 r. W pierwszym półroczu bieżącego roku ma być przygotowana duża nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji. Przewidywane jest określenie w niej nowego systemu organizacji i finansowania tych mediów, pełna wymiana zatrudnionych oraz zmiana nazwy z "media publiczne"/rządowe na "media narodowe"/rządowe.

2 stycznia 2016
Służba cywilna bez konkursów; wyżsi urzędnicy powoływani
W przedostatnim dniu roku 2015 Sejm, a w ostatnim Senat, zakończyły prace nad nowelizacją ustawy o służbie cywilnej. Skierowano ją do podpisu Prezydenta. Zmienia się m.in. tryb obsadzania wyższych stanowisk w służbie cywilnej. Konkursy zastępuje się powołaniami (dodany art. 53a). Dotyczy to dyrektorów generalnych urzędów, naczelników departamentów, wojewódzkiego lekarza weterynarii, dyrektorów izb skarbowych, dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej - w każdym z wymienionych przypadków także ich zastępców, oraz naczelników urzędów skarbowych, a także osób zajmujących kierownicze stanowiska w służbie zagranicznej. Tryb pozostawienia i wymiany osób na tych stanowiskach określa art 6 noweli. W punkcie pierwszym podano: Stosunki pracy z osobami zajmującymi w dniu wejścia w życie nowej ustawy wyższe stanowiska w służbie cywilnej oraz kierownicze stanowiska w służbie zagranicznej, wygasają po upływie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy na dalszy okres albo w razie nieprzyjęcia nowych warunków pracy lub płacy. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1 stycznia 2016
Dwunasta prezydencja holenderska w Radzie Unii Europejskiej
Po Słowacji prezydencję w Unii obejmuje Holandia. Współdziałającą grupę "Trio" tworzą z Holandią - poprzednik Słowacja i następca Malta. Najważniejsze tematy na pierwsze półrocze 2016. Zob. też Pierwsza polska prezydencja.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba