Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Niedziela 21.04.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU      KRONIKA 2016  szybki przegląd      AKTUALNOŚCI

2016   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec  
           lipiec    sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień 

DIARIUSZ REGIOsetu - Czerwiec 2016 r.
Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

30 czerwca 2016
Rzecznik Praw Obywatelskich o ustalania granic gmin
Na tle spraw badanych przez Rzecznika ujawnił się problem, związany z formą prawną, w jakiej Rada Ministrów dokonuje tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin oraz nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta i ustalania jego granic. Rada Ministrów dokonuje powyższych zmian w drodze rozporządzenia. Zajmował się tym trybem Trybunał Konstytucyjny (syng. akt. S 6/09). Poza stwierdzeniem, że podejmowane postanowienia mają charakter indywidualny i konkretny, co przesądza o ich odmienności od typowych (klasycznych) unormowań zawartych w aktach normatywnych, podlegających ocenie Trybunału, Rzecznik zwrócił uwagę, że materialnie zbliżają się one w swym charakterze prawnym do typowych decyzji administracyjnych (podejmowanych przez organy kolegialne). Nadanie aktom o ustaleniu granic gmin formy rozporządzenia Rady Ministrów sprawia zarazem, że tego typu akty nie podlegają - ze względu na swą formę - kontroli legalności, sprawowanej przez sądy administracyjne. Brak możliwości poddania jakiejkolwiek kontroli rozporządzeń Rady Ministrów narusza prawa gmin i tworzących je wspólnot mieszkańców. Podstawowa jednostka samorządu terytorialnego, kosztem której dokonuje się na przykład zmian granic, nie dysponuje bowiem żadnymi instrumentami prawnymi, za pomocą których mogłaby kwestionować legalność, zasadność lub celowość takich działań. W wystąpieniu Rzecznik zwraca się z prośbą o informację, czy Rada Ministrów podjęła lub planuje podjęcie prac legislacyjnych nad rozwiązaniem przedstawionych problemów.

27 czerwca 2016
Edukacja wczesnoszkolna do jedenastego roku życia ucznia
Minister Edukacji Narodowej zapowiedziała głębokie zmiany w systemie edukacji, które mają się rozpocząć w roku szkolnym 2017/2018. Po czterech latach nauczania wczesnoszkolnego, w klasie piątej uczniowie rozpoczną naukę dopełniającą program szkoły podstawowej. Dalej albo czteroletnie liceum, albo pięcioletnie technikum, albo trzyletnia szkoła zawodowa I stopnia (zwana obecnie branżową). Naukę w liceum lub technikum kończy matura; po nauce w szkole zawodowej I stopnia można będzie kontynuować ją w takiej szkole II stopnia. Miedzy jej ukończeniem a ewentualnym podjęciem studiów pojawia się jeszcze liceum dla dorosłych, w którym będzie można uzyskać maturę. Samorządowe organy założycielskie szkół różnych szczebli będą miały do pokonania wiele problemów finansowych, kadrowych, lokalowych, transportowych i im towarzyszących. Nie wiele jest dzisiaj informacji szczegółowych o rozprawieniu się z gimnazjami.

24 czerwca 2016
Brexit - rozwód (?) po 43 latach partnerskiego związku UK z UE
Z partyjnego egoizmu brytyjskiego premiera zrodził się pomysł referendum. Wczoraj przewaga 0,2% unijnej populacji osobistymi decyzjami sprawiła kłopot 500 milionom w 27 krajach, ale chyba większy samym sobie. Nie chcieli i nie chcą tego zwolennicy europejskiej integracji po obu stronach kanału, rozumiejący i ceniący mądry projekt zastępujący konfrontację współpracą. Zawdzięczamy mu najdłuższy czas bez wojny w Europie. Fundusze i strefa Schengen to dodatek, a nie główny walor Unii. Jej fundamentem jest współodpowiedzialność za pokój, w miejsce narodowych egoizmów i wizji szaleńców. Brytyjczycy od 1961 roku zabiegali o wejście do ówczesnej EWG, bezpośredniej poprzedniczki Unii Europejskiej. Kilkakrotnie wetowała Francja. Nie bez racji argumentując o nieprzystawaniu gospodarki brytyjskiej do wspólnotowej. Kontynent zgodził się na przyjęcie Wyspy dopiero w roku 1973. Jest członkiem na specjalnych zasadach, z kluczem uzyskanych ulg i przywilejów. Teraz zapragnęła opuścić unię. Z tego tytułu też będzie chciała sporo ugrać, wyjść i nie wyjść. Referendum do tego nie wystarczy, najpierw musi być decyzja brytyjskiego Parlamentu, a następnie oficjalne wystąpienie rządu Zjednoczonego Królestwa do odpowiednich instancji UE. Jeżeli tak się stanie to pomimo skurczenia się unijnego rynku i osłabienia politycznej roli UE, a głównie wyłomu w zwartości krajów europejskich dla zachowania wielorakiego bezpieczeństwa, trzeba Wielkiej Brytanii umożliwić "exit" bez zbędnej zwłoki, choć musi to potrwać. Sami inicjatorzy referendum nie bardzo się teraz kwapią do formalnego startu procedury rozwodowej. Niedawno wybrany przez nas strategiczny sojusznik w Unii żegna resztę. Daliśmy przykład strategii z wyjątkowo krótkim horyzontem. Nadto w obranym niefortunnie bocznym nurcie wydatnie popsuliśmy w ostatnich miesiącach nasze kontakty wewnątrzunijne. Lokuje to nas dzisiaj daleko od wpływowych członków w UE. Jak na wynik referendum zareaguje Unia i ścisłe unijne centrum - zobaczymy, jak zareaguje brytyjski parlament - zobaczymy, jak sami Anglicy gdy ochłoną, jak Szkoci, jak Irlandczycy (północni), jak Walijczycy, jak Londyńczycy - też niebawem zobaczymy. A jak młodzi mieszkańcy Wyspy gdy dowiedzą się o co chodziło?. Stare przysłowie mówi: nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło. Oby ten wstrząs zdecydowanie umocnił i usprawnił Unię. Leży to w żywotnym interesie Polski.

21 czerwca 2016
Zachodniopomorski Sejmik w sądowym sporze z Wojewodą
Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego wniesie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody zachodniopomorskiego Piotra Jani z 1 czerwca br., stwierdzające nieważność uchwały Nr XIX/265/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z 28 kwietnia 2016 r., w sprawie respektowania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Uchwałę przyjęli radni województwa podczas XIII Sesji Sejmiku. Zdaniem marszałka Olgierda Geblewicza: Sejmik ma prawo do wypowiedzi w każdej sprawie, którą uważa za istotną. Podejmując stanowisko o respektowaniu wyroków Trybunału Konstytucyjnego nie zmieniono prawa, lecz wyrażono opinię w sprawach istotnych dla każdego obywatela. Próba ograniczania wypowiadania własnego zdania jest próbą bez precedensu. To niedopuszczalna ingerencja w suwerenność samorządu województwa. Radni Przyjmując wniesienie skargi radni uzasadniali, że sejmik województwa zajmuje stanowiska istotne nie tylko dla regionu, ale także przejawia troskę, obawę, niepokój czy solidarność w każdej innej sprawie. Ma również uprawnienie do wyrażania opinii i podejmowania apeli we wszystkich istotnych kwestiach, bez ograniczeń jedynie do zadań samorządu województwa.

18 czerwca 2016
Królowa Polskich Rzek - zadbajmy o powrót do dawnej chwały
Przygotowywane jest ustanowienie przez Sejm roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły. Z inicjatywą tą wyszły kilka lat temu organizacje pozarządowe, w kwietniu 2014 r. w sprawie poparcia tej idei oraz za ogłoszeniem przez Sejm RP roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły opowiedziała się Rada Miasta Stołecznego Warszawy (stanowisko nr 46/2014). Do zaangażowanych w ten wartościowy projekt dołączyło niemal sześćdziesiąt samorządów nadwiślańskich JST. W roku 2017 przypada 550. rocznicę pierwszego w historii Polski wolnego flisu na Wiśle. Stało się to na mocy postanowień wynikających z Pokoju Toruńskiego zawartego w 1466 roku, gdy cała żeglowna Wisła znalazła się na terytorium Rzeczpospolitej. Nastąpił 300 letni "Złoty Okres" żeglugi wiślanej. Wolny handel w całym jej dorzeczu był jedną z podstawowych przyczyn powstania ekonomicznej, kulturalnej i militarnej potęgi świata w okresie "Polski zygmuntowskiej". Społeczny Komitet Obchodów ROKU RZEKI WISŁY w 2017 to szeroka, apolityczna, społeczna i obywatelska inicjatywa ludzi i organizacji związanych z Wisłą, powstała dla przywrócenia dobrej "marki" Królowej Polskich Rzek i wypracowania programów jej rozwoju. Zawiązana przez środowiska z Krakowa, Warszawy, Solca n.Wisłą grupa, w krótkim czasie została wsparta przez kolejne osoby. Formalne prace komitetu rozpoczęły się na jesieni 2013 by już na początku 2014 zyskać liczne grono osób, które wsparły tworzenie projektu uchwały sejmowej.

16 czerwca 2016
Desant służb specjalnych w 16 urzędach marszałkowskich
Dzisiaj funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do wszystkich 16 urzędów marszałkowskich w Polsce. Mają sprawdzić jak samorządy wojewódzkie wydawały unijne fundusze w latach 2007-13, tzn. w czasie poprzedniej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Tak jak było w poprzednich kadencjach, również dzisiaj PiS nie ma władzy w sejmikach (poza Podkarpaciem). Stały nadzór finansowy sprawują Regionalne Izby Obrachunkowe, Urzędy Kontroli Skarbowej, planowe kontrole przeprowadza NIK. Jednoczesne, równoległe - mające trwać trzy miesiące - wizyty służb mają miejsce po raz pierwszy w historii samorządnych województw.

13 czerwca 2016
Kolejny raz mała frekwencja przekreśliła referendum w JST
Według Miejskiej Komisji ds. Referendum w Kielcach w sprawie odwołania prezydenta Kielc Wojciecha Lubawskiego przed końcem kadencji - jest nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji. Aby było ważne (niezależnie od wyniku) powinno głosować blisko 40 tys. kielczan, wczoraj głosowało nie całe 28 tys. Uprawnionych do głosowania było 157 744 osoby. Wojciecha Lubawskiego wybierano na prezydenta miasta w kolejnych wyborach samorządowych od 2002 r. Wcześniej był wojewodą świętokrzyskim. Za powód zbyt małego zainteresowania referendum wskazuje się najczęściej brak kontrkandydata na urząd prezydenta Kielc.

10 czerwca 2016
Piękny Rewal z długiem spłacanym do połowy XXI wieku
W zachodniopomorskiem parabanki zdobywały klientów także wśród samorządów (zob. Diariusz REGIOsetu z 24 września 2015 r.22 stycznia 2016 r.). Gmina Rewal ostro przeholowała. Ma 140 mln zł długu. Bańka zadłużenia pękła po latach zachwytów nad szybko rozwijającą się nadmorską gminą. Wzór przestał być zalecany do naśladowania. Miejscowy Wojewoda skierował do premiera wniosek o odwołanie ze stanowiska wójta Roberta Skraburskiego, będącego na tym urzędzie od 2006 r.

8 czerwca 2016
Zrównoważony rozwój miast - najlepsi w połowie wymagań
Fundacja Schumana ogłosiła ranking i raport Zrównoważony rozwój miast, w którym zestawiono wszystkie 66 polskich miast na prawach powiatu. Ranking uwzględnia takie obszary funkcjonowania jak gospodarka, społeczeństwo, środowisko i polityka - cztery kategorie równowagi decydujące o jakości życia. Rozwój zrównoważony jest najważniejszym alternatywnym (wobec utożsamianego wyłącznie ze wzrostem gospodarczym) modelem rozwoju. W pierwszej dziesiątce "zrównoważonych" znalazły się: Warszawa (lider - 534 punkty na 1000 możliwych), Sopot (532), Bielsko Biała (525), Gdańsk (524), Kraków (520), Poznań (500), Koszalin (492), Wrocław (488), Bydgoszcz (488) oraz Gdynia (476 punktów). Drugą dziesiątkę otwierają Tychy (474) najwyżej sklasyfikowane spośród miast Górnego Śląska. Według ONZ zrównoważony rozwój to taki, który zaspokaja potrzeby obecnych pokoleń, nie pozbawiając tej możliwości pokoleń przyszłych. Definicja nadmiernie pojemna i enigmatyczna. źródłem postulowanego modelu rozwoju jest przede wszystkim wzrost zainteresowania problemami ochrony środowiska. W tym miejscu można przytoczyć inny raport - Światowej Organizacji Zdrowia WHO, mówiący o jednym tylko rodzaju zanieczyszczeń - zanieczyszczeniu powietrza. W tej "konkurencji" spośród 153 polskich miast, w których są zainstalowane urządzania monitorujące, tylko jedno - Inowrocław - spełnia zalecenia WHO, a 33 znalazły się w czołówce najbardziej dotkniętych smogiem miast w Unii Europejskiej, wśród nich m.in.: Kraków, miasta Górnego Śląska, Bielsko Biała. O zrozumieniu zagrożenia dla zdrowia mieszkańców, kuracjuszy i turystów przez niektórych samorządowców dobitnie świadczą wnioski o uwolnienie ich terenu od monitoringu! Polska zmorą jest brak dotychczas (aż trudno w to uwierzyć) normy na paliwa węglowe i standardy węglowych pieców.

6 czerwca 2016
336 mln zł na dofinansowanie w 2016 r. zadań drogowych JST
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zakończyło rozdział środków dostępnych w ramach rezerwy subwencji ogólnej, przeznaczonych w 2016 r. na dofinansowanie inwestycji na drogach samorządowych: powiatowych i wojewódzkich oraz krajowych w granicach miast na prawach powiatu, a także remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach tych miast. Infrastruktura drogowa gminna nie uzyskała w tym roku dofinansowania. Kolejny nabór wniosków zostanie przeprowadzony w dniach 1-15 września 2016 r. Szczegóły dostępne będą na stronach urzędów wojewódzkich. Informacje dotyczące przyznawania dofinansowania, składania wniosków, ich oceny, wskazania organów właściwych do ich oceny, udziału jednostki samorządu terytorialnego w kosztach oraz rozliczeń dotacji znajdują się w Załączniku do obowiązującej Uchwały poprzedniej Rady Ministrów z 8 września 2015 r. Na ten rok rozdysponowano 336 mln zł. Z zapisanych w Programie na cztery lata (2016-2019) czterech miliardów złotych - to 8,4% pełnej kwoty. Dofinansowanie przypadło 169 jednostkom samorządu terytorialnego w tym: 12 samorządom wojewódzkim (27,3 mln zł), 119 powiatom (120,6 mln zł), 38 miastom na prawach powiatów (165,1 mln zł) plus dla Świnoujścia na utrzymanie rzecznych przepraw promowych (23 mln zł). Poziom dofinansowania z rezerwy to 50% wartości zadania.

4 czerwca 2016
Święto wolności i solidarności, obywateli "wspólnego sortu"
4 czerwca 1989 r. rozpoczął się czas wielkiej zmiany, dźwigania Polski ku wolności, państwa trzymanego przez 44 lata na sowieckiej uwięzi, bankruta tonącego w długach i inflacji, a zarazem Polski bogatej solidarnością milionów Polaków. Dzięki tej bezcennej wartości nie tylko wyprowadziliśmy nasz kraj z zapaści, ale osiągnęliśmy podziwiany postęp, pozycję wzorca transformacji ustrojowej, kraju, który zdobył zaufanie europejskich partnerów jako odpowiedzialny politycznie i respektujący zbiór wspólnie przyjętych zasad. Umiejętnie zbudowaliśmy filary niepodległości i bezpieczeństwa: za prezydentury Lecha Wałęsy z Polski zostały wyprowadzone wojska rosyjskie (17.09.1993), za prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego staliśmy się członkiem NATO (12.03.1999) i Unii Europejskiej (01.05.2004). Wspomnienie udanych lat nijak nie przystaje do dnia dzisiejszego, do Polski podzielonej, zawracanej, tracącej zaufanie; władzy walczącej z konstytucją i demokracją, używającej - propagowanego przez głównego nauczyciela - języka poniżania i nienawiści wobec tych, którzy sprzeciwiają się niszczeniu państwa prawnego i miejsca Polski we wspólnocie europejskiej. Dzisiaj jest to święto Polaków mających nadzieję. Nie z takiej szkody wychodziliśmy. Wyjdziemy i teraz.

3 czerwca 2016
500+ na sfinansowanie 500+, zapowiedź ekstra obligacji
Ministerstwo Finansów ma wyemitować po wakacjach obligacje dla osób uprawnionych do świadczenia wychowawczego 500+, którzy chcieliby część lub całość świadczenia ulokować w długoterminowych papierach wartościowych. Zapowiadane jest oprocentowanie wyższe niż w przypadku innych obligacji detalicznych. Emisja ma być zachętą do oszczędzania, na przykład na sfinansowanie w przyszłości wykształcenia dzieci; także sposobem na powrót wypłaconych pieniędzy do budżetu. Obligacje wraz z obiecanymi odsetkami - czyli cały zaciągnięty u rodziców nieletnich dzieci dług - trzeba będzie po iluś latach oddać, ale to już będzie problem innego budżetu i raczej innego rządu. Jeżeli obligacje "500+" będą wprowadzone na giełdę, osoby decydujące się na ich zakup będą mogły obserwować jak i kiedy zyskują bądź tracą na wartości; będą mogły też sprzedać je w każdej chwili na parkiecie innym uczestnikom rynku po cenie (zależnej od popytu) ustalonej podczas konkretnej sesji.

1 czerwca 2016
Po kolejnym tygodniu bez postępu, opinia KE trafiła do Warszawy
Komisja Europejska przyjęła i przekazała polskiemu rządowi opinię o praworządności w Polsce. Jest ona wyraźnie krytyczna. Rząd ma dwa tygodnie na odpowiedź. Prowadzone kontakty wynikają ze wszczętej w styczniu przez KE procedury ochrony praworządności wobec Polski. Zob. Diariusz REGIOsetu z 13 i 20 stycznia 2016 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba